Fra Skjebergkilen Marina FOKUS Bedre Snitt Foto Erik Kirkman
Samfunnsbedriftene har lever høringssvar om hvordan man kan øke sysselsettingen. Her fra Skjebergskilen Marina. (Foto: Erik Kirkman)
NOU 2021: 2: Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting.

Med bedre vilkår får vi flere i jobb

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

- Samfunnsbedriftene er klare til å bidra slik at flere kan komme i jobb, og til at de som er i arbeid kan jobbe mer og lengre, sier forhandlingsleder Barbro Noss. Samfunnsbedriftene har levert høringssvar.

Den 11. juni leverte Samfunnsbedriftene sitt høringssvar om Sysselsettingsutvalgets utredning – Kompetanse, aktivitet og inntektssikring. Høringssvaret kommenterer en rekke forslag til hvordan man skal øke sysselsettingen og hindre at deler av arbeidsstokken faller utenfor arbeidslivet.

- Mange av medlemsbedriftene kan spille en rolle i å nå de overordnede målene om høy sysselsetting og at alle skal kunne bidra, for sin egen del og til glede for samfunnet. Dette viser en medlemsundersøkelse som ble gjennomført i april i år, sier Noss.

Trenger flere folk i jobb

- Vi vil ha stort behov for arbeidskraft fremover. Det er derfor ønskelig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser. Tiltak som styrker arbeidslinjen er viktig ikke bare for den enkeltes velferd, men også for verdiskapingen og for finansiering av velferdsordningene våre.

Samfunnsbedriftenes høringssvar kommenterer blant annet tiltak for å styrke yrkesfaglig opplæring, utdanningstilbudet, livslang læring, en sysselsettingsfremmende sosialpolitikk, målrettede arbeidslivstiltak, bransjeprogram og effektive seniortiltak.

Høringssvaret kommenterer også forslag for å hindre langtids sykefravær, samt å gjøre forsøk med arbeidsorientert uføretrygd.

Ville snu negativ utvikling

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe ble oppnevnt i 2018 for å se på utviklingen og foreslå tiltak for å få flere i arbeid. Dette munnet ut i NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting.

På bakgrunn av denne NOUen (Norges offentlige utredning) foreslo eksperter og ledere fra arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner ulike tiltak for å få flere i arbeid. Forslagene kom i form av NOU 2021: 2: Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting.

Det er forslagene i denne siste NOUen Samfunnsbedriftene nå har levert høringssvar om.