Øivind Brevik 4
PÅ LØVEBAKKEN: Mandagens stortingsvalg endte med klart flertall til venstresiden. Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener en ny rødgrønn regjering må satse mer på klima og kommunalt samarbeid. Foto: Jill Johannessen
Forventninger til ny regjering:

Mer klima og kommunesamarbeid

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Den nye regjeringen må være langt mer opptatt av grønne løsninger. De bør også oppfordre til mer samarbeid mellom kommuner for å sikre gode og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Mandagens stortingsvalg ga et klart flertall til venstresiden i norsk politikk. Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har allerede hatt de første samtalene med partitoppene i Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, og forhandlinger om en ny regjering kan starte allerede neste uke. Det kan imidlertid gå en måned før vi får vite hvem som tar plass rundt kongens bord.

– Vi har store forventninger til en ny regjering, og har allerede spilt inn en rekke konkrete tiltak på vegne av våre bransjer og medlemmer, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

– Vi har hatt et godt samarbeid også med den avtroppende regjeringen. Signalene som har kommet i partienes programmer og i valgkampen gjør imidlertid at vi tror det kan bli økt oppmerksomhet rundt saker om er viktige for våre medlemsbedrifter, sier han.

Sirkulær økonomi

Klima kom høyt på dagsorden i valgkampen etter at FNs generalsekretær la frem den siste klimarapporten i begynnelsen av august. Stortinget har vedtatt at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050, men for å få til det er det behov for en gjennomgående endring og tilpasning til et mer bærekraftig samfunn.

– Vi må i mye større grad utnytte ressursene vi allerede har tilgjengelig. Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk tenkning som har som mål at ressursene forblir i økonomien lengst mulig. Det handler ikke bare om at vi bruker ressursene gjentatte ganger, men at vi reduserer råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum, sier Brevik.

Les også: Flom av nye bærekraftstiltak

Han forteller at sirkulær økonomi har vært lenge på radaren for Samfunnsbedriftenes medlemmer i avfallssektoren, men at det de neste årene også vil bli et gjennomgående tema for svært mange av medlemsbedriftene.

– Norge har ikke lykkes med å gå bort fra lineær tenkning der vi er forbrukere i et samfunn basert på å produsere, bruke og så kaste. Å snu denne trenden over til en mer sirkulær økonomi mener vi må være en hovedsak for en ny regjering, sier Brevik.

Interkommunalt samarbeid

Kommunereformen er blant de sentrale politiske sakene som vil stå igjen etter Erna Solbergs (H) regjering. 199 kommuner ble slått sammen til 47 nye, og siden reformen startet i 2014 har antall kommuner blitt redusert fra 428 til 356.

Formålet med reformen var å sørge for gode og likeverdige tjenester, helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner, samt styrket lokaldemokrati.

Les også: Alle vil ha mer kommunesamarbeid

Øivind Brevik vil ikke ta stilling hvorvidt det er for få, passe eller for mange kommuner etter.  Men han er tydelig på at det fortsatt er et stort og uforløst potensial i kommunal oppgaveløsning.

– Selv etter kommunereformen spriker størrelsen fra Utsira med snaut 200 innbyggere til Oslo med 700.000. Men det som er langt viktigere er at mange av kommunenes kjerneoppgaver i dag er så komplekse og kompetanse- og ressurskrevende at også store kommuner har utfordringer med å løse oppgavene på egenhånd.

– Både store og små kommuner bør oppmuntres til forpliktende samarbeid med sine naboer for å levere bedre og mer effektive tjenester til innbyggere og næringsliv. IKS-loven bør gjennomgås med sikte på å gjøre det enklere og mindre byråkratisk for bedriftene og deres eiere, blant annet gjennom digitalisering, sier Brevik.

Kompetanseløft

Samfunnsbedriftene mener også at det er behov for et generelt kompetanseløft i samfunnet. Øivind Brevik merket seg at Jonas Gahr Støre brukte valgnatten til å gjenta Arbeiderpartiets mantra om at arbeid til alle er jobb nummer én.

– Men for å etablere nye og sikre eksisterende arbeidsplasser er det helt nødvendig å gi folk nødvendig kompetanse. Våre medlemmer finnes over hele landet, og kjennetegnes av at de leverer grunnleggende og kritiske samfunnstjenester til innbyggere og næringsliv. For å opprettholde gode og effektive tjenester, vil det være stort behov for kompetent arbeidskraft.

– Derfor er det viktig at den nye regjeringen iverksetter tiltak som sikrer nødvendig kompetanse ute i distriktene. Det kan for eksempel være å få flere til å fullføre videregående skole, satsing på lærlinger, et bredere tilbud av relevant opplæring i digitale kanaler, og lønnstilskudd til bedrifter som tar inn folk utenfor arbeidslivet, sier Brevik.