Luke Stackpoole By9u0av2fm4 Unsplash (1)
Samfunnsbedriftene har levert høringssvar til Distriktsnæringsutvalgets utredning. (Foto: Luke Stackpoole/Unsplash)
Høringssvar til NOU 2020:12

– Næringslivet er viktig for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer

Samfunnsbedriftene etterlyser mer samarbeid og et kompetanseløft i sitt høringssvar til Distriktsnæringsutvalgets utredning.

Distriktsnæringsutvalgets utredning slår fast at et bærekraftig og omstillingsdyktig næringsliv vil være en sentral utviklingsaktører i alle norske byer og tettsteder, både som tilbyder av ulike tjenester og som arbeidsgiver.

Administrerende direktør Øivind Brevik sier at skillet mellom næringsutvikling og annen samfunnsutvikling ofte kan være uklart.

– Dette gjenspeiles spesielt i vår medlemsmasse, siden våre medlemsbedrifter leverer lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen og dermed har et betydelig ansvar for den lokale samfunnsutviklingen, sier Brevik.

Store kommuner samarbeider

Han forteller at mange av kommunenes kjerneoppgaver er komplekse og samtidig så kompetanse- og ressurskrevende at selv store kommuner har utfordringer med å løse oppgavene på egenhånd.

– Til og med de største bykommunene i landet ser seg tjent med å delta i interkommunale samarbeid, sier Brevik.

Samfunnsbedriftene mener det er viktig å se på tiltak på tvers av departementene og politikkområder for legge til rette for næringsutvikling og økt vekst- og omstillingsevne i norsk økonomi.

Bedre ressursutnyttelse

Utvalget skriver følgende: «Små kommuner kan ha spesielt god nytte av samarbeidet ettersom de små kommunene ofte mangler de ressursene og den kompetansen private aktører og bedrifter kan tilby.»

Juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene sier at det finnes svært mange gode argumenter for lokalt eller regionalt eierskap, gjerne i form av selskaper med flere kommuner som eiere.

– Det vil innebære at kommunen er mindre sårbar og kan overleve som selvstendig kommune. Dannelsen av et interkommunalt selskap innebærer bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler, bedre tilgang til rett kompetanse, økt kvalitet på tjenestene og økt mulighet for å gjennomføre større statlig initierte reformer, sier Sommerset.

Grønt skifte på bygda

Øivind Brevik har merket seg at utredningen slår fast at teknologiutvikling og klimautfordringer vil påvirke hele samfunnet.

– Omstillingsdyktige lokalsamfunn og bærekraftige regioner trenger et lønnsomt og vekstkraftig næringsliv. Næringslivet må bli grønnere, smartere og mer nyskapende, sier han.

I årene framover vil aldrende befolkning sette press på tilgangen til blant annet kompetent arbeidskraft i næringslivet.

– Dette er en særskilt utfordring i distriktene, som også våre medlemsbedrifter opplever. Det  trengs et kompetanseløft for bedrifter med samfunnskritiske funksjoner. Myndighetene må sikre at ryggmargen i det norske samfunnet får tilgang til kompetent arbeidskraft, sier Brevik.

Du kan laste ned Samfunnsbedriftenes høringssvar her.