Bro over sund - redigert for nett.jpg
Samfunnsbedriftene mot 2030

Årskonferansen 2020

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

På Samfunnsbedriftenes årskonferanse 2020 den 7. og 8. mai møter du blant annet forfatter og trendforsker Ståle Økland, Trænas utviklingssjef Moa Bjørnson, bunadsgeriljaleder Anja Cecilie Solvik og OBOS-sjef Daniel Siraj.

I Norge lever mer enn 80 prosent av befolkningen i store og små urbane samfunn. Hver tredje nordmann bor nå i en av de ti største bykommunene – og tallet øker.

I byer kan mennesker leve gode liv, og utvikle seg både økonomisk og sosialt. Urbanisering gir innovasjon og økt effektivitet, noe som igjen skaper økonomisk vekst. Samtidig bidrar det til at mange kjemper om de samme ressursene, med konsekvenser som økt trafikk og luftforurensning, økt press på offentlige tjenester, og økt mangel på gode og rimelige boliger. Er det bare positivt at Norge urbaniseres? Hvor viktig er det at det bor folk i distriktene?

Strengere miljøkrav gir oss nye utfordringer, digitale løsninger gir oss nye muligheter, og den raske utviklingen gir oss nye problemstillinger i arbeidslivet. Dette er utgangspunkt for Samfunnsbedriftenes årskonferanse 7. og 8. mai 2020 i Oslo, der vi tar opp disse temaene:

Omstilling i distriktene

Hvordan vi legger til rette for bosetning i byer og distrikter vil ha stor betydning for hvordan vår fremtid vil se ut. Nedleggelse eller flytting av sykehus, utdanningsinstitusjoner og andre tjenestetilbud fra distriktene fjerner arbeidsplasser og gjør det mindre attraktivt for folk å bli boende eller flytte til distrikts-Norge.

  • Ønsker vi at alle skal bo i byer?
  • Kan sentraliseringen bremses, stoppes eller snus?
  • Hva kan samfunnsbedriftene gjøre for at unge skal velge en fremtid i distriktene?

Omstilling, bærekraft og digitalisering

2020 markerer startskuddet på et svært viktig tiår. Innen 2030 skal Norge og Europa ha kuttet utslippene med 40 prosent, og være på vei mot lavutslippssamfunnet. Samfunnsbedrifter i både byer, tettsteder og distrikter må tilpasse seg nye krav og muligheter.

  • Hvilke innovasjoner vil vi se i samfunnsbedriftene de neste ti årene?
  • Hva må de gjøre for å nå kravene som stilles i lavutslippssamfunnet?
  • Er det digitale løsninger som skal sikre at samfunnsbedriftene skal nå målet?

Omstilling i arbeidslivet

Synkende befolkning i distriktene vil også påvirke arbeidslivet og de samfunnsbedriftene som skal levere grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv. Norge har store geografiske forskjeller, og derfor svært ulike forutsetninger for å oppfylle pålagte oppgaver.

  • Hvordan skal vi rekruttere nye medarbeidere når det ikke er søkere?
  • Hvilke krav stiller fremtidens arbeidstakere til sin arbeidsplass og leder?
  • Hvordan er samfunnsbedriftene og medarbeiderne organisert i 2030?

Se program og meld deg på Årskonferansen 2020