Charlotte Stowe Wkqhu1g2 Sg Unsplash
– Vi er overrasket over at det ikke er gjort et større arbeid for å sette langsiktige rammer for ladeinfrastruktur i et så stort styringsdokument som Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033), sier Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Charlotte Stowe
Nasjonal transportplan (NTP) lagt frem i dag:

Savner satsing på ladeinfrastruktur

Energi | Avfall | Andre bransjer

– Ladeinfrastruktur må vurderes som en integrert del av ethvert større veiprosjekt. Det er skjedd en revolusjon i både mål og midler innen elektrifisering siden forrige Nasjonal transportplan. Da er det både overraskende og skuffende at dette ikke reflekteres i den nye planen, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Regjeringen la i dag fram Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. Den legges fram hvert fjerde år, og viser hva regjeringen ønsker å gjøre innen transport for både vei, jernbane, sjø og luft i Norge.

– Elektrifisering har endelig satt sitt preg på samferdselsdebatten. Derfor er vi overrasket over at det ikke er gjort et større arbeid for å sette langsiktige rammer for ladeinfrastrukturen i et så stort styringsdokument som NTP, sier Bjelland.

Da regjeringen i fjor la frem sin klimaplan 2021-2030 la de vekt på at prioriteringer i NTP skulle bidra til å kutte klimagassutslippet fra transportsektoren. Cecilie Bjelland er derfor overrasket over fraværet av satsing på elektrifisering.

Skille mellom by og land

– Tilgang på god ladeinfrastruktur over hele landet må være målet dersom regjeringens klimaplan skal la seg realisere. Da må det tenkes helhetlig for å få på plass løsninger. Her er det ingen plan, men enkelte pilotprosjekter og en forventning om at problemet med manglende infrastruktur skal løses av kommersielle aktører, sier Bjelland som understreker at det på langt nær er nok.

– Det blir et markant skille i ladeinfrastruktur mellom by og land når bare de kommersielt attraktive strekningene blir prioritert. Tiden er overmoden for å tenke nytt, raskt og helhetlig. Tilgang på god ladeinfrastruktur må derfor bli et nasjonalt ansvar der myndighetene tar en tydelig rolle for å få finansiert ikke-kommersielle utbyggingsløsninger.

Bjelland mener tilgang på god ladeinfrastruktur må bli et nasjonalt ansvar der myndighetene tar en tydelig rolle for å få finansiert ikke-kommersielle utbyggingsløsninger.

– Vi mener at det er positivt at regjeringen satser på et pilotprosjekt innen elektrifisering gjennom «El-39», som skal utrede hvordan det er mest hensiktsmessig å planlegge for nullutslippsløsinger på en helhetlig måte. Likevel skjer dette mellom Ålgård og Kristiansand, som allerede er et kommersielt stort veiprosjekt under bygging. Vi mener det er viktig å se på prosjekter langs eksisterende veier i distriktene, der det er gjennomgangstrafikk og mindre lokal nytte ved ladeinfrastruktur, sier hun.

1200 milliarder

Siste versjon av NTP har en totalramme på 1200 milliarder kroner. Riksveier og fylkesveier får hele 562 milliarder kroner, mens jernbane får 393 milliarder kroner, og kystforvaltningen får 33 milliarder kroner.

På dagens pressekonferanse la regjeringen vekt på at midlene skal brukes på å utvikle og ta vare på gode og framtidsrettede transportløsninger i hele landet.

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet vårt, og store deler av verdiskapingen skjer i distriktene. Samferdselssatsingen må derfor også være en distriktssatsing. Det sikrer vi i den transportplanen regjeringen nå legger fram, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Lavere ambisjoner

Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner er glad for at rammene i regjeringens forslag til sjøtransport fortsetter på et godt nivå.

– Det tyder på at våre argumenter har nådd frem. I kystnasjonen Norge er dette viktig både for næringsliv, trafikksikkerhet og miljø og klima. Dessverre er ambisjonene noe lavere enn i gjeldende transportplan. Men det viktigste er at dette følges opp i de årlige budsjettene, sier Gammelsæter.

Les også: Nøktern ramme for sjøtransporten i NTP

I går publiserte Menon Economics en rapport som viser at det dessverre ikke er en selvfølge. Rapporten er laget på oppdrag fra Norske Havner, Kystrederiene og Norges Rederiforbund. Den viser at Stortinget og regjeringen ikke har fulgt opp sitt eget mål om å flytte mer godstransport fra vei til sjø og jernbane, og det til tross for gjentatt kritikk fra Riksrevisjonen.

– Det er behov for et krafttak for å få til godsoverføring dersom vi skal ha mulighet til å nå de målene som er satt. Da er det behov for å få ned avgiftsnivået på næringen og styrke støtteordningene for godsoverføring og for miljøvennlige og effektive havner, sier Gammelsæter.

Kystverket fornøyd

Kystverket er fornøyd med siste utgave av NTP, og sier at den inneholder enkeltprosjekter med stor samfunnsnytte, samtidig som rammene åpner for å fortsette satsingen innen sjøsikkerhet, teknologiutvikling og miljøberedskap.

– Transportplanen legger til rette for videre utvikling av sjøtransporten. Vi har fått gjennomslag for alle tiltak der vi kan dokumentere en samfunnsøkonomisk nytte som er større enn kostnadene. De totale rammene gjør det mulig å prioritere både vedlikehold og nye tiltak som bidrar til bedre sjøsikkerhet og en god beredskap mot akutt forurensning, seier kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.