Styrekurs Foto Kristin Wilson Unsplash For Nett Fargesterk
Et styrekurs kan heve kompetansen til styremedlemmene og bidra til at styret fungerer godt. (Foto: Kristin Wilson / Unsplash)
Kurs for styremedlemmer i kommunalt eide bedrifter

Styrekurs for din bedrift

Energi

Et velfungerende styre er avgjørende for kommunale bedrifter. På våre kurs får medlemmer opplæring i godt styrearbeid og selskapsledelse. Kursutgiftene kan ofte dekkes ved å søke om OU-midler.

Hvem passer styrekurset for?

Kurset passer for styrer, administrativ ledelse og eiere av kommunalt eide bedrifter og samvirkeforetak (SA), og kan tilpasses alle bransjer. Kurset er godt egnet for mindre forsamlinger og enkelstyrer. Da kan man fritt diskutere problemstillinger som gjelder for den konkrete virksomheten. Men kurset kan også holdes for flere selskaper på et felles arrangement.

Kurset passer for alle selskapsformer som brukes av kommunene: aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS), samvirkeforetak (SA) og § 27-selskaper (som etter ny kommunelov må omdannes til enten kommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd).

Hva tar vi opp på styrekurset?

På styrekurset dekkes normalt følgende temaer:

 • Hva kjennetegner et godt styre?
 • Hvorfor har eier og styret ulike roller?
 • Hva er de vanligste selskapsformer for kommunalt eide selskaper? Særtrekk ved den valgte selskapsformen.
 • Hvordan skal styret settes sammen på best mulig måte?
 • Har det ansattvalgte styremedlemmet noen særlig rolle?
 • Hva er de viktigste oppgavene for et styre?
 • Hvordan skape best mulig forhold mellom daglig leder og styret som arbeidsgiver?
 • Kan styremedlemmer bli personlig erstatningsansvarlige?
 • Bør man ha styreforsikring?
 • Hvilke regler gjelder for habilitet i et styre?
 • Har det noen betydning om jeg også sitter i kommunestyret?

Vi tar utgangspunktet i den rettslige reguleringen av disse forholdene, og kan ellers tilpasse kurset og temaene etter den enkelte bedrifts behov.

Hva koster kurset?

Kostnader for et heldags styrekurs for enkeltstyrer inntil 6 timer er normalt kr. 30.000 - 35.000 ekskl. mva. (ofte er det en fordel med to kursholdere på heldagskurs), mens vi beregner rundt kr. 20.000 ekskl. mva. for et halvdagskurs. Prisen vil blant annet avhenge av graden av ønsket skreddersøm. Der flere styrer slår seg sammen om kurs, avtales egen pris. 

Kursutgiftene kan i mange tilfeller dekkes med OU-midler (lederopplæring) fra KS, og ved at det søkes på forhånd. Utgifter til reise og opphold for kursholder(e) kommer i tillegg.

Styrekurset kan etter avtale kombineres med andre arrangementer eller kurs/besøk fra Samfunnsbedriftene, for eksempel innen næringspolitikk. Ettersom det i perioder er stor pågang hos Advokatservice, må kursdatoer avtales individuelt. 

Om kursholderne

Det er advokatene/advokatfullmektigene i Samfunnsbedriftene Advokatservice Agnete Busengdal Sommerset (direktør), Håkon Andreas Riegels, Elen Schmedling Gimnæs og Didrik Greve Økland som holder kursene, gjerne ute hos den enkelte bedriften.

Kursholderne har god oversikt over relevante regler i kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova, samt en del annet sektorlovverk som gjelder for medlemsbedriftene.

Ta gjerne kontakt med en av Samfunnsbedriftenes advokater (scroll ned) dersom et styrekurs er av interesse