V Formasjon (2)
Et velfungerende styre er en svært viktig del av en kommunal bedrift. Et styrekurs kan heve kompetansen til styremedlemmene.
Kurs for styremedlemmer i kommunalt eide bedrifter

Styrekurs for din bedrift

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Mange kommunale bedrifter er i ferd med å velge nye styrer og/eller styremedlemmer. Samfunnsbedriftenes Advokatservice tilbyr styrekurs for medlemsbedrifter som ønsker opplæring i godt styrearbeid og selskapsledelse.

Hvem passer styrekurset for?

Kurset passer for styrer, administrativ ledelse og eiere av kommunalt eide bedrifter og samvirkeforetak (SA), og kan tilpasses alle bransjer. Kurset er godt egnet for mindre forsamlinger og enkelstyrer. Da man kan fritt diskutere problemstillinger som gjelder for den konkrete virksomheten. Kurset kan imidlertid også holdes for flere selskaper på et felles arrangement.

Kurset passer for alle selskapsformer som brukes av kommunene; aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS), samvirkeforetak (SA) og § 27-selskaper (som etter ny kommunelov må omdannes til enten kommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd).

Hva tar vi opp på styrekurset?

På styrekurset dekkes normalt følgende temaer:

 • Hva kjennetegner et godt styre?
 • Hvorfor har eier og styret ulike roller?
 • Hva er de vanligste selskapsformer for kommunalt eide selskaper? Særtrekk ved den valgte selskapsformen.
 • Hvordan skal styret settes sammen på best mulig måte?
 • Har det ansattvalgte styremedlemmet noen særlig rolle?
 • Hva er de viktigste oppgavene for et styre?
 • Hvordan skape best mulig forhold mellom daglig leder og styret som arbeidsgiver?
 • Kan styremedlemmer bli personlig erstatningsansvarlige?
 • Bør man ha styreforsikring?
 • Hvilke regler gjelder for habilitet i et styre?
 • Har det noen betydning om jeg også sitter i kommunestyret?

Vi tar utgangspunktet i den rettslige reguleringen av disse forholdene, og kan ellers tilpasse kurset og temaene etter behovet for den enkelte bedriften.

Hva koster kurset?

Kostnader for et heldags styrekurs for enkeltstyrer inntil 6 timer er normalt kr. 25.000 ekskl. mva. (ofte er det en fordel med to kursholdere på heldagskurs), mens vi beregner rundt kr. 15.000 ekskl. mva. for et halvdagskurs. Der flere styrer slår seg sammen om kurs, avtales egen pris. 

Kursutgiftene kan i mange tilfelles dekkes via OU-midler (lederopplæring) fra KS, og ved at det søkes på forhånd. Utgifter til reise og opphold for kursholder(e) kommer i tillegg.

Styrekurset kan etter avtale kombineres med andre arrangementer eller kurs/besøk fra KS Bedrift, f.eks. innen næringspolitikk. Ettersom det i perioder er stor pågang hos Advokatservice, vil passende kursdatoer måtte avtales individuelt. 

Om kursholderne

Det er advokatene/advokatfullmektigene i Samfunnsbedriftene Advokatservice Agnete Busengdal Sommerset (direktør), Håkon Andreas Riegels og Elen Schmedling Gimnæs som holder kursene, gjerne ute hos den enkelte bedriften. Kursholderne har generelt god oversikt over relevante regler i kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova, og en del annet sektorlovverk som gjelder for medlemsbedriftene.

Ta direkte kontakt med en av Samfunnsbedriftenes advokater (scroll ned) dersom et styrekurs er av interesse