Stortingspartiene Svarer Roaf
INNOVASJON: Romerike Avfallsforedling (ROAF) har lenge vært blant de beste i moderne avfallshåndtering, men får ikke tilgang til innovsasjonsmidler på linje med private aktører. Foto: Jill Johannessen
Klimainvesteringer i kommunale selskaper:

Valg21: Usikre på finansieringsmidler til kommunale selskaper

Avfall

Partiene på Stortinget er noe usikre om kommunale selskaper skal få tilgang til finansieringsmidler på samme måte som private aktører.

Samfunnsbedriftene har det siste året argumentert for at kommunale selskaper som bidrar til det grønne skiftet, også må få mulighet til å søke på finansieringsmidler. For eksempel bærer kommunale avfallsselskaper den største byrden for å innfri stadig strengere miljø- og klimakrav fra myndighetene, uten at de har mulighet til å søke finansieringsmidler for å finne nye bærekraftige løsninger.

Det norske virkemiddelapparatet for innovasjon er i all hovedsak rettet inn mot private aktører, og kommunale selskaper er derfor avskåret fra å søke slike midler.

Ubetinget ja

Arbeiderpartiet, KrF og MDG sier et ubetinget «Ja» på at de vil jobbe for at også kommunale selskaper kan søke på finansieringsmidler som bidrar til mer sirkulær økonomi.

– Ja, vi har i våre alternative budsjetter styrket kommuneøkonomien, ordninger med grønne lån og lagt inn dobbelt så mye som regjeringen i klimasatsordningen, skriver Arbeiderpartiet.

MDG mener arbeidet mot en grønn og trygg fremtid må omfatte alle sektorer.

– Vi vil nå dette målet ved å fremme overganger mot en grønn økonomi i alle sektorer av samfunnet, inkludert kommunale selskaper. Vi vil gjøre klimaomstillingen lettere for kommuner og fylkeskommuner ved å fjerne hindringer i lovverket, øke støtten til kommunale klimatiltak og gjennomføre en storsatsing på flere klima- og miljørådgivere. Gjennom økning av støtte til kommunale tiltak så kan kommunale selskaper søke på innovasjonsmidler som bidratt til mer sirkulær økonomi og et grønt skifte. De Grønne jobber også for å bruke statlig og kommunalt eierskap i bedrifter og den offentlige innkjøpsmakten for å skape nye grønne næringsmuligheter.

Litt usikre

Både Senterpartiet og Venstre er åpne for kommunale innovasjonsmidler.

– Vi har ikke vedtatt politikk på spesifikke støtteordninger for kommunene på dette området. Imidlertid har Senterpartiet vært en varm tilhenger av klimasatsordningen, som har generert mange gode klimatiltak i kommunene, og man kan tenke på lignende ordninger innenfor materialgjenvinning.

– Venstre har nylig lagt frem en melding om sirkulær økonomi som viser hvordan vi skal få mer ut av mindre. Det skal skje ved å la offentlig sektor gå foran, forenkle og oppdatere regelverk, skape nye økonomiske virkemidler, samarbeide godt med EU og gjennomføre en større gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. Hvorvidt kommunale utsorteringsanlegg bør kunne søke på innovasjonsmidler har vi foreløpig ikke tatt stilling til, skriver partiet.

Vil overlate til private

Selv om både Rødt og SV ønsker at alle sektorer må jobbe mot en sirkulær økonomi, har de ikke tatt konkret stilling til innretting av innovasjonsmidler. Høyre og Frp er imidlertid tydelige på at de stenger døra for tiltaket.

– Vi ser ikke noen grunn til å gi penger til det offentlige for å utføre en oppgave som det private markedet styrer helt fint selv. Det viktigste vi kan gjøre er å legge til rette for at private kan etablere flere gjenvinningsanlegg, skriver Frp.

– Vi har styrket de frie inntektene til kommunesektoren med omtrent 35 milliarder kroner og gjennom dette økt kommunenes handlingsrom og mulighet til å prioritere det de ønsker, skriver Høyre.