Øivind Brevik På Besøk I Borg Havn Foto JS Norge
En økning av mengden gods som går sjøveien er et viktig bidrag til en grønnere økonomi. Her er administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene på besøk hos Borg Havn. (Foto: Erik Kirkman).
Samfunnsbedriftene ønsker innspill til handlingsplan:

- Vi vil bidra til å nå bærekraftsmålene

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Samfunnsbedriftene ga innspill til bærekraftsminister Nikolai Astrup den 16. september, men hører gjerne mer om arbeidet i din bransje.

Handlingsplanen for bærekraftsmålene skal legges frem for Stortinget våren 2021. Gjennom sitt samfunnsoppdrag bidrar medlemmene i Samfunnsbedriftene til å nå bærekraftsmålene hver dag. 

Krever omstilling

Direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren pekte på to ting som er spesielt viktig for Samfunnsbedriftene i den kommende stortingsmeldingen.

– Omstillingen vil kreve store ressurser. I EUs "Green Deal" ligger det nå 750 milliarder euro som skal finansiere omstillingen i medlemslandene. Vi trenger en lignende satsning i Norge. I tillegg er det kun gjennom en storstilt omstilling til en sirkulær økonomi at det vil være mulig å nå bærekraftsmålene. Regjeringens kommende strategi for sirkulær økonomi vil inneholde viktigføringer. Det er behov for koordinering, sier Ljunggren.

Anna Ljunggren er direktør for samfunnskontakt i Samfunnsbedriftene.

Hun mener regjeringen må stimulere til mer godsoverføring fra vei til grønn sjøtransport. Sjøtransport har mellom 50 og 70 prosent lavere klimautslipp enn tungtransport på vei, og vil i lang tid ha 30-50 prosent lavere energiforbruk enn lastebiler 

– Ved å flytte mer gods fra vei til sjø og jernbane, vil vi ikke bare unngå en økning i forurensning, veikostnader og tapte liv i trafikken – vi vil også bidra til å redusere dette. Men da trenger vi en tydelig prioritering av havn og sjøfart, sier Ljunggren.

Klimaeffektene må vurderes

– Avfallsmedlemmene våre jobber hver dag for å utnytte avfallet de får inn på en bærekraftig måte. For at de skal fortsette å nå sine mål trenger vi tiltak som stimulerer hele den sirkulære verdikjeden. Det betyr en full gjennomgang av produsentansvarsordningen, krav om bruk av utsorterte materialer der det lar seg gjøre, og krav om ombruk og resirkulerte materialer i offentlige anskaffelser.

– Samfunnsbedriftene mener at regjeringen må legge til rette for verifiserbar og objektiv informasjon på klimaområdet. I dette ligger det blant annet vurdering av klimaeffekter når det gis konsesjoner innen energiområdet, sier Ljunggren. 

– Vi ser at klimaeffekter i stadig større grad påberopes som bærende argument i energiog utbyggingsprosjekter. Særlig er dette tydelig der det er interessemotsetninger knyttet til naturinngrep og/eller større offentlige støtteordninger. Dokumentasjonen av slike effekter er i liten grad styrt eller verifisert av myndighetene, men helt avhengig av aktørenes egne beregninger. Disse bygger ofte på ulike grunnlagsdata og metoder som er lite sammenlignbare.

Ljunggren mener ett departement må få ansvar for å finne frem til standardiserte metoder og grunnlag til bruk på klimaområdet – på samme måte som Finansdepartementet har ansvaret for finansielle analyser i offentlige søknader og prosesser. 

Stort potensial

Kjennetegnet ved medlemmene i Samfunnsbedriftene er at de tilbyr grunnleggende og samfunnskritiske tjenester til innbyggere og næringsliv. Ljunggren mener disse bedriftene har et potensial til å bli enda viktigere i bærekraftsarbeidet. 

– Svært mange av bærekraftsmålene er helt sentrale for våre medlemmer. Vi vil i det videre arbeidet med meldingen sende skriftlige innspill til myndighetene og tar gjerne mot innspill fra de ulike bransjene. Send gjerne noen ord til meg på e-post for å fortelle hvordan din bransje kan hjelpe Norge med å oppfylle de ulike delmålene, avslutter Ljunggren.