Stortingspartiene Svarer Gjerdrum
NØD: Brann- og redningsmannskaper leter i ruinene etter skredulykken i Gjerdrum 30. desember 2020. Samfunnsbedriftene mener det er behov for bedre avklaring i oppgavefordeling mellom nødetatene, samt bedre styring av beredskapsressurser ved større hendelser. Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.
Samarbeid mellom nødetater:

Valg21: Vil kompensere brann og redning for flere oppgaver

Brann og redning

Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener staten må betale når lokale brann- og redningstjenester brukes til oppgaver innen helse og politi. Det er bred enighet blant partiene om å se nærmere på samarbeidet mellom nødetater, men en del ulike meninger om styring av beredskapsressurser.

– Vi deler brann- og redningstjenestens bekymring knyttet til økt oppdragsmengde for helse og politi. Vi ønsker en kompensasjonsordning hvor staten må betale kommunene dersom brann og redning benyttes til statlige oppdrag som f.eks. politi eller helse. Senterpartiet vil også ha flere operative politifolk lokalt i hele Norge både ved eksisterende polititjenestesteder og ved å opprette flere politistasjoner og politiposter. Dette vil også bidra til at avstandene mellom nødetatene blir mindre, skriver Senterpartiet.

– Arbeiderpartiet har to ganger foreslått en stortingsmelding for avklaring av ansvarsforholdet mellom ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten. Det er 13 år siden forrige melding om brann og redning, svært mye har skjedd, men høyreflertallet har likevel stemt imot. Vi er klare på at kommunene skal kompenseres for merbelastningen, hvis brann- og redningstjenesten må stille opp på ambulansetjenestens ansvarsområde.

Bedre rutiner

De lokale brann- og redningstjenestene overtar stadig flere oppgaver fra politi og helsevesen, ganske enkelt fordi de er første blålysetat som kommer til ulykker og andre hendelser. Det har skapt et uklart forhold mellom etatene, ikke minst når det kommer til finansiering av oppdragene. Flere partier etterlyser derfor tydeligere ansvarsfordeling og bedre rutiner.

– Tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom nødetatene er en viktig for å sikre en god beredskap, som gir befolkningen tillit til samfunnets evne til å håndtere krevende situasjoner, skriver Fremskrittspartiet.

– Vi foreslo i forbindelse med Stortingets behandling av samfunnssikkerhetsmeldingen å gjennomgå sivilbeskyttelsesloven, med hensikt om å gjøre lovendringer for å presisere og tydeliggjøre nødetatenes ansvar og rollefordeling, skriver partiet.

Krf og Venstre ønsker seg bedre rutiner, og sistnevnte går ikke av veien for en omorganisering dersom det bidrar til en tydeligere rollefordeling og raskere og mer effektiv beredskap. Mens SV er opptatt av å styrke ambulansetjenesten, mener Høyre det samme som Senterpartiet, nemlig at mer lokalt politi kan være løsningen.

– Det er viktig at vi har et desentralisert brannvesen og kommunene vet best hvordan de skal organisere brannvesenet sitt lokalt. Det er ikke et problem at blålysetatene samarbeider, noen ganger vil det være politiet som er først fremme, andre ganger vil det være brannvesen eller helsepersonell. I neste stortingsperiode vil Høyre at veksten det lokale politiet skal være sterkere enn i sentrale enheter i politidistriktene.

Ønsker beredskapskommisjon

Både Senterpartiet og MDG mener at det er behov for å forbedre og styrke Norges beredskap. De vil styrke samarbeidet mellom nødetatene, Forsvaret, Sivilforsvaret og sentrale frivillige aktører ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep, blant annet gjennom flere sektorovergripende øvelser. I tillegg ønsker begge en beredskapskommisjon.

– Vi ser at det fortsatt er et viktig behov å ha en tydelig rollefordeling for å dekke flest mulige årsaker til at en krise eller katastrofe inntreffer og være så forberedt som mulig når det gjelder uventede hendelser. Derfor ønsker vi å nedsette en beredskapskommisjon som skal både evaluere Norges totalberedskap, foreslå tiltak for forbedring av krisehåndtering, organisering av aktører og lagring av kritisk utstyr så optimalt som mulig og på en måte som tydeliggjør rollefordelingen mellom nødetatene, skriver MDG.

Mens politi og helsevesen har en styringsstruktur med regional og nasjonal støtte, er brann- og redningstjenesten organisert lokalt. Under skredulykken i Gjerdrum 2020 ble det avdekket mange forbedringsområder. Samfunnsbedriftene har derfor etterlyst bedre samarbeid om kritiske beredskapsressurser.

SV har tatt dette innover og seg, og mener at det er så mange uløste utfordringer for brann og redning at det er på tide med en ny stortingsmelding og et nasjonalt styringssystem.

– Evnen til å håndtere store og komplekse hendelser er varierende, blant annet fordi det mangler en overordnet struktur for hvor spesialkompetanse er plassert og som sørger for å gjøre ressursene gripbare der behovet er. Det er behov for å plassere ansvar for rutineutvikling, standardisering og koordinering mellom aktuelle ressurser innen beredskapen nasjonalt, og et nasjonalt eller regionalt støttesystem for samvirke, skriver SV.

Flere øvelser og mer frivillighet

Både Frp, Krf og Høyre påpeker fordelene med desentralisert brann- og redningsberedskap, og tror kommunene selv vet best hvordan dette skal organiseres. Frp tror ikke en mer byråkratisk overbygging for brann og redning vil bidra til å styrke beredskapen.

Arbeiderpartiet er også varsomme med å antyde en formell nasjonal struktur for brann og redning, og legger vekt på flere øvelser og mer samarbeid med lokale og frivillige.

– Vi vil sikre bedre samhandling og flere øvelser både mellom nødetatene og sammen med de frivillige beredskapsorganisasjonene. Det vil også være viktig å stimulere til beredskapssamarbeid mellom kommuner og lokale næringsaktører ved å utarbeide nasjonale standardavtaler for dette. En del av dette er å sørge for at Heimevernet og Sivilforsvaret får mer ressurser til utstyr og trening. Vi vil også satse videre på frivillige organisasjoner i beredskapsarbeidet og sørge for mer ressurser til utstyr og trening.

Beredskapsressursene må finne hverandre bedre enn i dag. Vi vil ha samordning og samlokalisering av nødmeldingssentralene slik at etatene kan trene mer sammen. Vi vil forebygge mer, og hegne om den tillitsskapende samfunnsmodellen vår. Det er det sterke fellesskapet som best kan forebygge og beskytte oss mot trusler og kriser, skriver partiet.