Stortingspartiene Svarer Brann1
SAMARBEID: Nesten samtlige partier på Stortinget ønsker mer samarbeid mellom brann- og redningstjenestene, og etter valget kommer det høyst sannsynlig en ny stortingsmelding om brann og redning. Foto: Oslo brann og redningsetat
Interkommunalt samarbeid om brann og redning:

Valg21: Vil styrke samarbeid om brann og redning

Brann og redning

Et klart flertall på Stortinget ønsker mer interkommunalt samarbeid om brann- og redningstjenester for å sikre heltidsstillinger og økt beredskap.

Det viser svarene på Samfunnsbedriftenes spørsmål til stortingspartiene.

– Vi har snakket mye med de ulike politiske partiene om denne saken de siste årene, så dette er jo ikke veldig overraskende for oss. Men det er likevel all grunn til å være fornøyd med at Stortinget ønsker mer samarbeid mellom kommunene om brann- og redningstjenester. Dette åpner for bedre beredskap over hele landet, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

I dag er det ikke uvanlig at en brannsjef jobber deltid, ofte i kombinasjon med annen stilling som sjef i teknisk avdeling eller plan- og bygningsavdelingen. Det kan skape utfordringer rundt habilitet hvis man for eksempel har én rolle som byggherre for en skole eller omsorgsbygg, og en annen rolle som brannsjef som skal godkjenne den branntekniske standarden på samme bygg.

– Landets brann- og redningstjenester har drøyt 12.000 ansatte, hvorav 8.000 jobber deltid. Det betyr at de har en annen fulltidsjobb som lærer, håndverker og lignende. Når alarmen går, slipper de det de har i hendene og rykker ut. Dette er helt vanlig utenfor store byer og tettsteder, sier Karlsen.

Ingen sentralisering

Han legger vekt på at dette også er en styrke, fordi det sikrer tilstedeværelse av brann- og redningstjenestene ute i distriktene samtidig som mannskapene har kunnskap om lokale forhold.

– Det er en kortslutning å tro at større interkommunale enheter innen brann og redning er et tegn på sentralisering. Det er snarere det motsatte. Brannbilene og brannmannskapene skal fortsatt være ute i distriktene, men overordnet beredskap og forebygging blir styrket gjennom heltidsledelse. Da blir det også lettere å planlegge god beredskap over hele landet, sier Karlsen.

Han forteller at det er krevende å være brannsjef. For det første har de en sentral rolle i den operative kommunale beredskapen. For det andre skal de utvikle en tjeneste som blir stadig mer teknologitung, og som får stadig nye og kompetansekrevende oppgaver. For det tredje skal de være garantisten for at alle krav og pålegg om brannforebygging blir fulgt.

– Et slikt ansvar er lite forenlig med en deltidsjobb, sier Karlsen.

Stor enighet

Hele den borgerlige siden ønsker seg mer samarbeid.

– Det er viktig at lokal beredskap og sikkerhet er så god som overhodet mulig. Interkommunalt samarbeid kan være løsningen for å sikre mer heltidsledelse og Venstre er positive til dette.

KrF sier seg enig med sin regjeringspartner, og Frp sier at de støtter å stille strengere funksjonskrav for ledere i brann- og redningstjenesten. Høyre mener at kommunereformen med færre kommuner har sørget for å legge til rette for mer heltidsledelse i brann- og redningstjenestene.

– Men i noen sammenhenger er likevel ikke enhetene store nok. Da er interkommunalt samarbeid en god løsning. Det er opp til de lokale å bestemme hvilke stillingsprosenter som er best, skriver partiet.

... også på venstresiden

Selv med et regjeringsskifte vil det åpnes for mer interkommunalt samarbeid. Rødt mener alle oppgaver som krever stor grad av samordning mellom flere kommuner, må løses gjennom interkommunalt samarbeid. Det samme gjør SV.

– Det er viktig for oss med god brannsikkerhet over hele landet. SV vil derfor stille krav til heltidsledelse i alle lokale brannvesen, skriver partiet.

Mens Senterpartiet mener at det må være opp til den enkelte kommune å vurdere hvilken organisering de ønsket for brann- og redningstjenestene, går MDG og Arbeiderpartiet lenger i å ønske seg samarbeid.

– De Grønne vil styrke norsk beredskap mot trusler som resulterer fra klimaendringer. Vi kan forvente flere hetebølger og skogbranner i årene som kommer. Derfor støtter vi å etablere flere heltidsstillinger for ledere av brann- og redningstjenesten for å sikre bedre lokal beredskap. MDG jobber for å styrke nærberedskapen i kommunene, blant annet ved å vurdere økt stillingsprosent for deltidsbrannvesen og deltidsredningstjenesten, flere heltidsbrannvesen og redningstjeneste samt utrede regional eller statlig finansiering av dem. En viktig del av denne prosessen er å ha et godt interkommunalt samarbeid som vi ønsker å øke for å sikre mer heltidsledelse i sektoren.

– Arbeiderpartiet vil etablere fagskolen for brann- og redningsvesenet så raskt som mulig, stille krav til heltidsledelse i alle lokale brann og redningsvesen og gå gjennom oppgaver og prinsipper for framtidas brann- og redningsvesen i en egen stortingsmelding.

Ny stortingsmelding

Akkurat det siste poenget med stortingsmelding har vært viktig for Samfunnsbedriftene.

– På vårt brann- og redningsseminar i slutten av august fikk vi avklart at det er et ønske om en ny stortingsmelding for brann- og redningstjenestene uansett hvilke farger det er på regjeringen etter valget. Det har vært en viktig sak for oss, siden både teknologisk utvikling, samhandling mellom blålysetatene, krav til kompetanse og ikke minst samarbeid har gitt behov for en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenestene i Norge, sier Karlsen.