Stortingsløve Foto Jill Johanessen
Stortingsløve. (Foto: Jill Johannessen).

Blir havnene årets budsjettvinnere?

Havn

Aftenposten skrev nylig at havnene kan bli årets budsjettvinnere og viste til opposisjonspartienes alternative budsjetter der det bevilges mer til havn og sjøtransport. Men er noe millioner ekstra nok til å kalle havnene årets budsjettvinnere?

I oktober og november hvert år jobber de ulike opposisjonspartiene på Stortinget intensivt med å lage sine alternative statsbudsjetter. Her skal de vise hva de ville prioritert annerledes enn den sittende regjeringen. Og året før valget er det ekstra viktig å vise seg frem. Prioriterer de havn og sjøtransport slik Aftenposten sier?

Fremskrittspartiet

I år var Fremskrittspartiet først ute med sitt alternative budsjett, mye grunnet at de forhandler med regjeringen om det endelige statsbudsjettet for 2021. Norske Havner har ved gjentatte anledninger understreket at satsingen på sjøtransporten har vært mager de siste årene, iallfall i forhold til hva som ligger i NTP 2018-2029.

Og det kan se ut til at FrP har lyttet til budskapet. For i deres alternative budsjett prioriterer de langt mer både til infrastruktur i farleden og på vei til havn. I tillegg har de satt av midler til å styrke kystruten. Men den store testen er budsjettforhandlingene, hvor mye av dette får de landet på kaikanten til slutt?

Arbeiderpartiet 

«Regjeringen begår en tabbe ved å kutte i Kystverkets budsjett og dermed nedprioritere fiskerihavner og kystinfrastruktur», uttaler Arbeiderpartiet i sitt budsjett. Partiet styrker også flere poster i forhold til havn og sjøtransport, om enn ikke i samme omfang som Fremskrittspartiet.

Partiet bevilger blant annet 50 millioner mer til farledstiltak og 20 millioner kroner mer til fiskerihavner. De styrker også tilskuddsordningene for godsoverføring og effektive og miljøvennlige havner. Noe av det Ap har felles med FrP er en startbevilgning til Stad skipstunnel.

Miljøpartiet de Grønne

«Sjøtransport har et stort potensial for å ta en større del av godstransporten i Norge. Vi tredobler posten for å få fart i overføring av gods fra vei til sjø» står det i MDGs alternative budsjett. I tillegg til å styrke denne ordningen avsetter MDG 50 millioner mer til tilskuddsordningen effektive og miljøvennlige havner og flere midler til farleds- og navigasjonsinfrastruktur.

Ellers satser de stort på å fornye skipsflåten blant annet gjennom 500 millioner ekstra til kondemnering av eldre skip og tilsvarende til ombygging av skip. MDG har også en rekke andre budsjettøkninger som skal styrke (hav)miljøet og redusere klimautslippene.

Sosialistisk Venstreparti

SV er et parti som har vært i regjering og som raskt kan gjøre det igjen om det blir blokkskifte i norsk politikk. Hvordan er det med deres satsing å havn og sjøtransport? I deres alternative statsbudsjett kan vi blant annet se at de vil styrke tilskuddordningen til effektive og miljøvennlige havner fra 52,9 millioner til 180 millioner kroner og godsoverføringsordningen fra 31,6 til 80 millioner kroner.

Som med MDG ser vi at det settes av betydelige midler til omlegging til klimavennlig drivstoff, utfasing av eldre skip og bygging av nye. De skriver også at det vil øker CO2-avgiften og utrede engangsavgift på tunge lastebiler. Det vil i så fall kunne styrke konkurranseforholdet til sjøtransport vs. veitransport.

Senterpartiet

Senterpartiet sitt alternative budsjett var ikke klart da vi laget denne artikkelen, men transportpolitikerne i Sp har bekreftet til Aftenposten at de vil styrke budsjettet på havn og farledstiltak. De vil også forsere oppstart av skipstunnelen på Stad. 

Rødt

Partiet Rødt oppsummerer egentlig sine prioriteringer greit selv når de sier at «Havveien er vedlikeholdsfri, men mer bruk av havet krever gode havner. Å flytte gods fra vei til sjø er et viktig miljøtiltak, og havnene våre er kritisk infrastruktur i et land med lang kystlinje. Derfor bevilger vi 496 millioner til nye anlegg og mer vedlikehold av havn, vi ruster opp fiskerihavnene og sikrer vedlikehold av fyrene. Vi vil starte opp arbeidet med Stadt skipstunnel, og vi øker tilskuddet til overføring av gods fra vei til sjø.»

Er havnene vinnere i årets statsbudsjett?

Nå får vi ikke noe endelig svar på styrkingen av havn og sjøtransporten i statsbudsjettet før FrP og regjeringspartiene er ferdig med sine forhandlinger. Det er vel også slik at det er lettere å prioritere i opposisjon enn i posisjon.

Likevel er det positivt og interessant å se at alle opposisjonspartiene prioriterer mer til havner og sjøtransport i år. Så er det også slik som Norske Havner har påpekt flere ganger, at bevilgningene til sjøtransporten ligger dårligst an i forhold til inneværende NTP.

Med de utfordringene vi har på transportsektoren bør dette så absolutt være et område som prioriteres høyt i årene fremover. I så måte er årets budsjetthøst lovende.

Å kalle havnene budsjettvinnere er nok å ta munnen for full. Men om ikke havnene blir budsjettvinnere, så ser det iallfall ut til at partiene har lyttet til budskapet fra Norske Havner og andre som jobber for havn og sjøtransport. Det er jo lovende for femtiden.