83556775 2723469894407397 5167305519236382720 O
Strandryddere hos Bodø havn KF.
Nytt skipsavfallsdirektiv

Dyrere å håndtere avfall i havn

Havn | Avfall

Endringer i lovverketr konsekvenser for måten havnene legger til rette for og finansierer avfallshåndtering på, sier Julie Bremnes i Samfunnsbedriftene.

Norske myndigheter er i ferd med å implementere EUs nye skipsavfallsdirektiv i norsk regelverk, og i disse dager er det høring på fire EU-forordninger som skal inntas i norsk rett.  

Implementeringen av skipsavfallsdirektivet innebærer flere og tydeligere krav til oppfølging og tilsyn med skip, utvidet rapporteringskrav for noen typer skip, og økte krav om havners mottak av avfall. Da Norske Havner avga høringsuttalelse på forslaget var vi tydelige på at innføringen av direktivet i norsk rett måtte tilpasses norske forhold slik at det fungerer i praksis, sier Bremnes.  

Verne havmiljøet

Formålet med direktivet er å verne havmiljøet mot utslipp av avfall fra skip ved å øke tilgang til og bruk av mottaksordninger i havner.  

Norske Havner støtter intensjonen i skipsavfallsdirektivet og mener det vil bidra til å redusere marin forsøpling. Men det er viktig at regelverket tar hensyn til at havnene i Norge er forskjellige. Vi var derfor veldig klare på at unntaksbestemmelsene i direktivet måtte benyttes, sier Bremnes.  

Innføringen av direktivet fører også med seg endringer i finansiering av håndtering av oppfisket marint avfall. I forslaget fra Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet skal den statlige ordningen «fishing for litter» fases ut, og heller finansieres over generelt avfallsgebyr i havn hos havnebrukerne. 

Dette innebærer at båter skal kunne levere fra seg oppfisket marint avfall  i alle havner langs kysten gjennom et generelt gebyr. Vi mener at den andre løsningen strider med prinsippet om at «forurenser skal betale» og intensjonen i direktivet, som er å sikre effektiv og rettferdig oppsamling av marin forsøpling, sier Bremnes.  

Produsentansvar for fiskeutstyr

I 2025 er det varslet en produsentansvarsordning for fiskeutstyr som trolig vil bidra til å finansiere det herreløse marine avfallet knyttet til fiskeutstyr.  

Innføringen av en produsentansvarsordning vil løse deler av problemet med finansiering av oppfisket avfall, men det ligger også langt frem i tid. I mellomtiden er det svært viktig at det kommer finansieringsordninger der det er hensiktsmessig, noe som også direktivet er tydelig på, sier Bremnes.  

Det er positivt med flere mottakspunkter for oppfisket marint avfall, men det må på plass en refusjon eller annen type ekstern finansieringsordning slik at ikke hele byrden ved oppryddingen til sjøs legges på havnebrukerne. Dette er også tydeliggjort fra EU sin side, i engangsplastdirektivet som Norge har sluttet seg til, sier Bremnes.  

Norske Havner følger opp saken på vegne av medlemmene.