Drammen Havn Foto Jill Johannessen (2)
SJØTRANSPORT: Hvis regjeringen skal oppfylle ambisjonene i Klimaplan 2021-2030, er de nødt til å flytte mer godstransport fra forurensende lastebiler til langt mer miljøvennlige skip, skriver Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner. Foto: Jill Johannessen
Regjeringens klimaplan 2021-2030:

Sjøtransport trenger massiv satsing

Havn

Regjeringen kan legge til rette for en massiv satsing på sjøtransport av gods som reduserer klimautslipp. Eller de kan gjøre som de pleier: Vende ryggen til sin egen klimasatsing.

Regjeringen er i ferd med å møte seg selv gjentatte ganger i en egen svingdør på klimafeltet. I den ferske klimameldingen slår de fast at de skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og at den kommende nasjonale transportplanen (NTP 2022-2033) skal løse dette. Men i en ny rapport slår transportetatene fast at NTP ikke vil gi særlig utslippsreduksjon.

Med bare ni år igjen til å oppfylle den mest ambisiøse politiske planen i moderne tid, står altså regjeringen med et hovedvirkemiddel som undergraver hovedmålet. Det er bekymringsfullt, for å si det svært forsiktig.

Send gods sjøveien!

En rapport fra DNV GL viste i november at Norge bare ligger an til å komme halvveis til klimamålene innen 2030. Samtidig har regjeringen fått sterk kritikk fra Riksrevisjonen for styring og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål, og gjentatt kritikk fra Riksrevisjonen for at de ikke gjennomfører Stortingets vedtak om å flytte mer godstransport fra vei til jernbane og sjø.

Ja, for det finnes faktisk et åpenbart tiltak for å redusere klimautslipp i transportsektoren som til alt overmål er vedtatt i Stortinget: Flytte godstransport fra forurensende lastebiler til langt mer miljøvennlige skip.

Ifølge grunnprognoser fra dagens NTP (2018-2027) vil antall tunge lastebiler øke med hele 70 prosent de neste 30 årene. I rapporten «Fra kyst til marked» forventer Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at det blir enda verre i nord med en fordobling av trafikken på bare ti år! Ved siden av flere drepte og skadde i trafikken og økt slitasje på kostbare veier, vil dette åpenbart undergrave målet om mindre forurensning fra transportsektoren.

Subsidierer tungtransport

Senest i årets statsbudsjett er kyst og sjøtransport nedprioritert, mens motorveier blir bygget over en lav sko. Det gjør ikke saken bedre at regjeringen nærmest oppfordrer til å velge lastebiler foran skip. Dette skjer blant annet fordi sjøtransporten må betale alle sine eksterne kostnader, mens tungtransporten er subsidiert ved at de ikke må betale for bygging og vedlikehold av veier i samme grad. Dette kan utlignes ved å innføre veiprising, og sørge for en bedre fordeling ved utvikling av infrastruktur både til lands og til vanns. Det vil gi like konkurransevilkår og en langt mer bærekraftig transportsektor.

Transport står for 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge, og regjeringens klimamelding slår selv fast at «utan ein kraftig reduksjon i utsleppa frå sektoren er det ikkje mogleg å nå målet om 45 prosent kutt i ikkje-kvotepliktige utslepp innan 2030». Et av hovedpunktene i regjeringens klimamelding er «at Nasjonal transportplan 2022–2033 skal bygge opp om halveringsambisjonen i transportsektoren».

Det finnes knapt et bedre eksempel på at kartet ikke stemmer med terrenget.