Landstrømanlegg i Bergen - foto Jill Johannessen.jpg
Havnene blir bindeleddet mellom skipsfarten og kraftbransjen. Her fra et landstrømanlegg i Bergen. (Foto: Jill Johannessen/KS Bedrift)
Infrastruktur til strøm for havneopphold og lading:

Havna er fremtidens energiknutepunkt

Energi | Havn

Samarbeid mellom havner og kraftbransjen er avgjørende for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det ble klart på seminaret som Norske Havner, KS Bedrift Energi og Sweco holdt den 29. januar.

Norge og resten av verden går mot en avkarbonisering, hvor elektrifisering vil være et av de viktigste verktøy fremover. I sammenheng med Enovas årlige konferanse arrangerte KS Bedrift Energi og Norske Havner derfor et seminar som tok for seg havnenes handlingsrom.

Vi tok for oss oppgaver og muligheter vi ser komme i fremtidens havner. Fokus var på mindre og mellomstore havner, da disse representerer de fleste havnene langs kysten.

Skipsfarten vil kreve mere strøm

Skipsfarten er på full fart inn i nullutslippssamfunnet, og kraftnettet vil ha behov for betydelige investeringer fremover for å forsyne tilstrekkelig strøm. Det er viktig at havnene er forberedt og har en plan for hvordan de skal tilpasse seg denne nye virkeligheten.

Det vil være naturlig å tenke nye forretningsmodeller, hvor de enkelte havnene kan ta ulike roller. De lokale nettselskapene, og andre tredjeparter må også trekkes inn i dette arbeidet på et tidlig tidspunkt, slik at den lokale energibalansen kan løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

På seminaret ble den fremtidige Hadsel havn presentert og benyttet som et illustrasjonscase. I tillegg gikk Sweco gjennom arbeidet de har gjort for Oslo havn og metodikken de benyttet i dette tilfellet.

I tillegg til omlag 15 havner var Enova og Sweco samt KS Bedrift/Norske Havner representert på seminaret.

Vil havnen din delta i infrastrukturprosjekt?

KS Bedrift/Norske Havner la i seminaret frem et forslag på gjennomføring av forstudier for et antall typiske mindre/mellomstore havner (3-5). Fra de tilstedeværende havnene ble dette meget positivt mottatt, og det ble gitt en tilslutning til å gå videre med forberedelsene til dette arbeidet.

Enova presenterte samme dag nye støtteordninger for sjøfart/havner, blant annet en tilskuddsordning til forprosjekt for etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading. Søknadsfrist er 1. april.

KS Bedrift Energi og Norske Havner vil koordinere dette arbeidet fremover. Havner som ønsker å delta i en slik forstudie bør ta kontakt med Arnt-Einar Litsheim eller Arne Jakobsen så snart som mulig.