iStock-828124804.jpg
Foto: iStock
Gjennomføring av EUs havneforordning i norsk rett:

Havneforordningen er nå på høring

Havn

Kystverket har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, sendt ut forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett på høring.

EUs forordning nr. 352/2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner ble vedtatt 15. februar 2017. Formålet med forordningen er å legge til rette for at leverandører av enkelte havnetjenester gis tilgang til havner for å kunne drive virksomheten sin og å sikre finansiell transparens i havner, samt å etablere felles regler om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag.

En forordning i EU er betegnelsen på de lover (rettsakter) som i sin helhet får bindende virkning i medlemsstatene. Norge, som medlem av EØS-samarbeidet, er forpliktet til å gjennomføre forordninger og dermed implementere i norsk rettsorden «ord for ord».

Utvidet anvendelse av forordningen?

Havneforordningen gjelder i utgangspunktet kun for havnene som er en del av det Trans-Europeiske transportnettet (TEN-T-nettverket). De enkelte landene kan velge å gi hele eller deler av forordningen anvendelse også for andre havner enn TEN-T-havnene. 

Den siste vurderingen av norske havner opp mot kriteriene i TEN-T-forordningen ble foretatt i 2014 og resulterte i at 16 områder ble meldt inn som TEN-T-havner.

I høringen er det foreslått to alternativer for forordningens virkeområde:

Alternativ 1 legger opp til at forordningens bestemmelser om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag, samt den tilhørende klageretten, gjøres gjeldende for samtlige havner som er åpne for alminnelig sjøtransport. Forskriften for øvrig foreslås kun å gjelde de norske havnene som til enhver tid inngår i det Trans-Europeiske transportnettet (TEN-T-nettverket) og som er åpne for alminnelig sjøtransport.

Alternativ 2 legger opp til at forordningen gjøres gjeldende for samtlige havner som er åpne for alminnelig sjøtransport.

Forordningen vil ikke gjelde i havner der det i hovedsak kun skjer anløp og transport i forbindelse med eiers egen virksomhet.

Ber om innspill

Forordningen i seg selv skal implementeres «ord for ord» i norsk rettsorden. Kystverket ber høringsinstansen om innspill knyttet til utvidet anvendelse av forordningen. De foreslåtte alternativene legger opp til at deler av eller hele forordningen skal gjelde for alle havner som er åpne for alminnelig sjøtransport.

Særlig ber Kystverket om innspill knyttet til følgende spørsmål:

  • Er behov for å gjøre alle eller utvalgte bestemmelser i havneforordningen gjeldende for flere havner enn TEN-T-havnene?
  • Er det behov for å gjøre unntak for TEN-T-havner som ikke oppfyller godskriteriet i TEN-T-forordningen?
  • Er det behov for en administrativ klageadgang?

Havnenes høringsuttalelse

KS Bedrift Havn og Norske Havner vil i tiden frem til høringsfristen 6. desember utarbeide havnens høringssvar i samarbeid med medlemmer.

Høringsdokumentene finner du her…