Politikerdebatt, Sivert Bjørnstad Har Ordet
Fra venstre: Roger Solheim, moderator; Erling Sande, leder i transportkomiteén; Jone Blikra, (AP); Alfred Bjørlo, (V) næringskomitén; Lene Westgaard-Halle, (H) næringskomitén; Sivert Bjørnstad, (FrP) næringskomitén

Havnelederforum 2023

Havn

I overkant av 50 deltakere fordelt på 36 medlemshavner var samlet til årets havnelederforum i Oslo. Styreleder Ingvar M Mathisen innledet ved å peke på viktigheten av havnene for næringslivet og for det grønne skifte. Vel så viktig som det faglige på slike samlinger er også det faglig/sosiale, påpekte Mathisen. Han fremhevet spesielt betydningen av å ta godt vare på de «førstegangsreisende». 

 

I politikerdebatten slo Arbeiderpartiet det fast at de vil arbeide for en felles trafikketat. Norske Havner pekte på at havnene trenger 20 milliarder til havneutvikling frem mot 2030. Videre slo Kystdirektøren fast at Kystverket har «forlatt» godsoverføringsmålet.

 

Ocean Valley

Barbara Scheel Agersnap, CEO i København og Malmø havn, presenterte deres vei mot å realisere verdens mest bærekraftige havn. Havna skal være en viktig del av Ocean Valley. Dette forutsetter en fast hånd på rattet de neste årene, ifølge Agersnap. Grønn utvikling skal være forretning for havna.

Skipene blir grønnere

Administrerende direktør i Norsk Rederiforbund Harald Solberg fremhevet skipsfartens bidrag til å løse klimautfordringene. Det er ifølge han to viktige driver og det er dekarbonisering og digitalisering. Han pekte også på det viktige arbeid EU gjør ikke minst i forhold til innlemming av skipsfarten i kvotesystemet (EU ETS).

Havna som transport- og energiknutepunkt

Simen Rostad Sæther fra SINTEF fremhevet hvilken avgjørende rolle havnesektoren vil spiller fremover mot nullutslippssamfunnet. Han påpekte den rollen havna vil ha som transport og energiknutepunkt fremover og betydningen effektivisering av havneoperasjoner.

Kystverket har «skrotet» godsoverføringsmålet

Kystdirektør Einar Vik Aarset sa at Kystverkets viktigste oppgave er å fremme sjøtransporten. I det siste er Kystverket mer opptatt av å ta veksten i transporten, og ikke så opptatt av selve overføringspotensialet. Kystdirektøren var videre opptatt usikkerheten knyttet til valg av energibærere.

Grønn transport må til for å lykkes

SIVA arbeider for bærekraftig vekst og utvikling i industri og næringsliv. Andreas K Enge fra SIVA sa at de prioriterer bedrifter som vil være konkurransedyktige i et marked som krever grønne og bærekraftige løsninger. Grønn eller bærekraftig transport er en viktig faktor for å lykkes.

20 milliarder til havneutvikling

De norske havnene trenger 20 milliarder til havneutvikling fram mot 2030. Dette kommer fram av en medlemsundersøkelse blant norske havner. I tillegg til dette er det behov for bedre veitilknytning og farledsutbedringer til og fra norske havner, sa Bernt Aaby i Norske Havner.

Vi trenger et eget transportdirektorat (Trafikkverk)

Panelet var satt sammen av politikere fra både transport- og kommunikasjonskomiteen og næringskomiteen. Det var stor grad av enighet om at sjøtransporten og kysten må få en mer fremtredende plass i den Nasjonale transportplan (NTP). Flere politikere fremhevet at skal havnene lykkes må en få «venner» som har mer gjennomslagskraft. Arbeiderpartiet annonserte at de vil arbeide for at det etableres et eget transportdirektorat. Det er behov for bedre samordning av arbeidet, og et eget direktorat vil være et viktig bidrag, sa Jone Blikra.

Vi kan leve av oppsparte midler

Harald Magnus Andreassen fra Sparebank 1 Markets er blitt et fast innslag på Havnelederforum. Hovedbudskapet var at norsk økonomi er som alle andre rike land i verden. Et annet budskap var at vi ikke lenger trenger næringer som erstatter oljenæringen. Vi kan leve på de oppsparte midlene? Ellers er fraktratene tilbake snart på 2019 nivå og penger er ikke lenger gratis (rentehevinger). Andreassen påpekte også at oljeskattepakka var altfor raus.

Krafttak i havnen

Hvordan sikre nok kraft til riktig sted og til riktig pris er hovedutfordringen, påpekte direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi. Sentrale utfordringer fremover vil om havnene får nok kraft og effekt. Videre vil utslippskrav fra regulatoriske myndigheter ha stor betydning. Hvilke havner som blir prioritert er også et sentralt spørsmål.

Fortsatt mulig å søke midler til landstrøm, men en bør skynde seg

ENOVA var invitert til å redegjøre for ENOVA sine satsningsområder fremover. Markedsdirektør Astrid Lillestråle i ENOVA sa at de så langt har brukt opp mot 1 milliard på landstrømstiltak. De vil fortsatt lyse ut midler, men oppfordret havnene til å skynde seg om de ønsker midler fra ENOVA. Slike ordninger varer ikke evig, og dette henger sammen med ENOVAs mandat og oppgaver. ENOVA støtter teknologi- og markedsutvikling. ENOVA vil satse på utslippsfri maritim transport.

Geopolitikk og sikkerhet

Den siste sekvensen på Havnelederforum var rettet inn mot geopolitikk og beredskap. Ine Marie Eriksen Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomite, redegjorde for den internasjonale situasjonen vi nå er en del av. Krigen i Ukraina har snart vart i ett år, og det hersker fortsatt usikkerhet i forhold til hvor lenge den vil vare. Kinas rolle fremover er også av stor betydning. Kinesisk oppkjøp av deler (24,9%) av en terminal i Hamburg havn har skapt mye uro. EU vil spille en mer sentral rolle i sikkerhetspolitikken i Europa enn tidligere. Brexit har fremskyndet denne prosessen, og dette er en utvikling som vil være utfordrende for Norge. Havnedirektør i Stavanger, Magne Fjell, etterlyste en fasttrack for EU medlemskap. Eriksen Søreide likte ideen og vil ta den med seg i det videre arbeidet.

Linda Midtbø valgt som ny nestleder i Norske Havner

Årsmøtet ble avholdt uten dramatikk. Linda Midtbø fra Florø havn ble valgt som ny nestleder etter Tore Lundestad. Direktør i Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter orienterte om organisasjonens arbeid det siste året og styreleder Ingvar M Mathisen informerte om at det arbeides med å få inngått en strategisk samarbeidsavtale med Cruise Norway. Norske Havner har eksklusiv adgang til en del internasjonale fora som er viktig for cruisehavnene, herunder ESPO.

 

Her finner du presentasjonene: 

Vår vei til en grønn og bærekraftig havn v/Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmø port

Verdens klima kan ikke reddes uten en utslippsfri skipsfart v/ Harald Solberg, adm. dir. i Rederiforbundet

Hva viser forskning om havnas rolle for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling v/ Simen Rostad Sæther, forsker ved SINTEF Community

Kystverkets næringslivsrolle v/ Einar Vik Aarset, Kystdirektør

Kan SIVA være en partner i grønn havneutvikling? v/ Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør 

Nasjonal transportplan 2025-2036, våre forventninger v/ Bernt Lind-Aaby, fagsjef i Norske Havner

Økonomiske utsikter for 2023 v/ Harald Magnus Andreassen, samfunnsøkonom i Sparebank 1 Markets

Hvordan sikre nok kraft til riktig sted til riktig pris? v/ Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi

Hvilke områder satser ENOVA på fremover? v/ Astrid Lilliestråle, markedsdirektør Enova