Båt Med Avfall For Nett
Bilde fra strandrydding i Bodø Havn.
Webinar om god avfallshåndtering i havn

Havnene er viktige i kampen mot avfall i havet

Havn

Hva er beste praksis innen avfallshåndtering for å verne ytre miljø? Hvordan skape informasjonsflyt mellom havnene og andre som håndterer avfall? Dette ble drøftet den 5. november under Norske Havners webinar om avfallshåndtering i havn.

Norske Havner gjorde en undersøkelse blant sine medlemmer i høst om avfallsplaner i havnene. Her kom det blant annet frem et behov for oppklaringer rundt regelverk, utarbeidelse og bruk av avfallsplaner i havn.

I første del hadde Fredrik Myhre fra WWF et innlegg der han viste gode eksempler på utfordringen med marin forsøpling både i Norge og på verdensbasis. Hvert år forsøples det 8-12 millioner tonn plast på verdensbasis, som både går utover dyrelivet og menneskelivet.

- Menneskene har skapt dette problemet, og det er menneskene som må løse det, poengterte Myhre, og understreket at havnene har en viktig rolle i kampen mot plast i havet.

Fra ryddeaksjon i Oslos havnebasseng, der frivillige dykkere ryddet søppel utenfor Vippetangen den 11.oktober. Foto: Hans Kristian Riise.

Monika Lahti fra Miljødirektoratet viste til at det kommer et nytt direktiv rundt avfallsplaner i havn neste år. Formålet er økt innsats i arbeidet med å redusere marin forurensning.

Lahti var tydelig på at dette er et resultat av internasjonalt arbeid og avtaler der man har sett et behov for tydeligere krav. Det blir høring før implementering i norsk lov som også Norske Havner vil engasjer seg i.

Man må lage en avfallsplan

Rune Werner Monrad presenterte hvordan de hadde utarbeidet sin avfallsplan i Sortland Havn KF. Han anbefalte andre havner om å ikke nøle med å be om hjelp og ringe til fylkesmannen.

Videre anbefalte Monrad havnene å aktivt benytte seg av miljødirektoratets veileder for utarbeidelse av avfallsplaner i havn.

Fylkesmannen sin rolle er å sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og re-godkjennes hvert femte år. Ved godkjenning av avfallsplaner benytter de seg av sjekklisten til Miljødirektoratet. Denne ligger i Miljødirektoratet sin veileder til avfallsplan.

Miljødirektoratets sjekkliste

Torunn Slettemark Hovden, rådgiver ved fylkesmannen i Nordland, anbefalte alle havnene å bruke sjekklista mens de utarbeider avfallsplanen. Hun trakk spesielt frem de 7 “skal”-punktene i kapittel 20 i forurensningsforskriften.

Hovden anbefalte også havnene å sende inn planen til gjennomsyn før planen ble sendt til formell godkjenning.

Havnene delte erfaringer

Del to av webbinaret var en workshop ledet av Heidi Neilson fra Oslo Havn KF og Charlotte Iversen fra Borg Havn IKS. Her delte havnene ulike erfaringer rundt utarbeidelse og bruk av avfallsplanene og samarbeidet med fylkesmannen, og en fikk stilt spørsmål til blant annet Miljøverndirektoratet.

Av problemstillinger som kom frem var bruken av “special fee”, avfall og smittevern, bruk av SafeSeaNet for kvitteringer og kompetanse både lokalt og hos statlige myndigheter