Ny havnelov - krediter Aabenraa havn.jpg
Foto: Åbenraa havn
Betaling av havneavgifter og havnevederlag

Havner kan være mer betalingsfleksible ut 2020

Havn

Med et forslag som også gjelder norske havner, åpner EU for at havnene ut året kan utvise fleksibilitet med tanke på betaling for bruk av havneinfrastruktur.

EU-kommisjonen har kommet med et tilleggsforslag til en endring av havneforordningen (Port regulation) som gjør at havnene kan endre sine havneavgifter/havnevederlag, uten å komme i konflikt med dagens regler. Dette vil gjelde for perioden 1. mars og ut året. Videre suspenderes dagens regler om åtte ukers varslingsplikt ved endringer.

Bakgrunnen er Covid-19 og behovet for å finne løsninger som letter byrden for blant annet rederier. EU har anerkjent hvor viktig havnene er for transportsystemet i Europa og havnenes betydning for økonomien.

Havneforordningen slår fast at medlemsstatene må se til at de aktørene som bruker havn betaler for bruk av denne infrastrukturen. Dette for å sikre en sunn konkurranse internt i EU og unngå konkurransevridning (statsstøtte) mellom landene i EU. En viktig presisering i artikkel 13(4) er at denne regelen ikke gjelder for utleievirksomhet.

Den nye foreslåtte bestemmelsen innebærer at medlemsstatene kan gi havnene muligheten for å frafalle, fryse, redusere eller utsette betalingen for bruk av havneinfrastruktur. Dagens regelverk om åtte ukers varslingsfrist endres til at den enkelte havn må finne en hensiktsmessig varslingsfrist. Norske Havner antar at dette er uproblematisk, da en eventuell endring vil være til gunst for kundene av havn.

To sentrale ting å huske på:

  • Dette er ikke en plikt for havna til å eventuelt redusere betalingen for bruk av havneinfrastrukturen. Forslaget innebærer bare at en slik reduksjon er lovlig. Fortsatt gjelder hovedregelen i havneforordningen om at havna selv bestemmer sine egne priser.
  • En må behandle kundene likt og det må være transparent (likebehandling og åpenhet).

Ved dette tilleggsforslaget til havneforordningen (Port Regulation) stadfester EU en praksis som allerede har gjort seg gjeldende i noen land, uten at det kommer opp beskyldninger om skjult statsstøtte i etterkant.

Havneforordningen er også gjort gjeldende for Norge og endringen er EØS-relevant. Forslaget er nå hos Samferdselsdepartementet for innlemmelse i norsk rett.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt-Einar Litsheim