Landstrøm.jpg
Skip til kai ved Bergen havn

Landstrøm-studie viser hvor miljøeffekten vil være størst

Energi | Havn

Strøm fra land til skip ved kai gir bedre luft og mindre utslipp av klimagasser. En studie utført for Enova peker ut de norske havnene der landstrøm vil gi størst miljøgevinst. 

Studien, som er utført av DNV GL, tar både for seg hvilke større norske havner som egner seg spesielt godt til å levere landstrøm til skip som ligger til kai, og hvilke skipstyper som er mest relevante.

Rapporten konkluderer med at Bergen havn har aller størst potensial, fulgt av Oslo og Stavanger. Men rapporten viser også at utbygging av landstrøm vil gi en klar miljøgevinst ved mange av havnene langs kysten vår.

Miljøvennlig frakt
Skipsfart er en svært miljøvennlig måte å frakte store volum av varer på. Men skip ved kai kan slippe ut skadelige partikler og klimagasser. Dette er fordi skipene trenger energi til ting som belysning, varme, kjøling og hjelpesystemer. 

Når et skip får energi fra land, slipper det å produsere egen strøm med generator. Landstrøm får ned lokal luftforurensning og støy, noe som høyner livskvaliteten for innbyggerne. 

Derfor vurderer mange havner å legge til rette for den nødvendige infrastrukturen. Men utbyggingen kan møte på både kostnadsmessige og tekniske utfordringer. 

Enova vil satse
Enova har blinket ut landstrøm som et viktig støttefelt fremover. Havner kan få opp til 100 prosent støtte fra Enova til investeringskostnader. 

Onsdag 3. februar går søknadsfristen ut for første runde om støtte til havner og kaianlegg som vil tilby strøm til skip. Og rapporten blir et viktig verktøy for Enova når de skal vurdere søknader.

Her finner du rapporten Undersøkelse om markedsgrunnlaget for landstrøm – Landstrøm i norske havner