Statsbudsjett 2020:

Mer til vei, mindre til kyst

Havn

- På nytt er sjøtransporten nedprioritert i budsjettforslaget. Selv om den totale samferdselspotten øker i regjeringens budsjettforslag for 2020, er det i budsjettet mindre til kyst og mer til vei, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Se intervju med direktør Kjell-Olav Gammelsæter

Et av satsningsområdene i NTP var tilskuddsordning for godsoverføring og tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner.

- Norske Havner er selvfølgelig glade for at det bevilges penger til tilskuddsordningene. Spesielt at tilskuddordningen for godsoverføring er tilbake. Det var stor skuffelse da regjeringen valgte å nulle ut ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Vi vet at det er flere gyteklare prosjekter klare for å løfte gods fra vei til sjø. Så her er det bare å kjøre konkurranse, fortsetter Gammelsæter.

Regjeringens satsning på samferdsel fortsetter, samtidig henger kysten stadig etter.

- Regjeringen har eksempelvis ikke tatt inn over seg endringene som følge av ny havne- og farvannslov. Med tanke på at Kystverket nå får ansvaret for all utbedring av farvann var det å forventet at det også skulle følge med budsjettmidler. Også her er det mindre penger, fortsetter Gammelsæter. 

Før fremlegget av budsjettforslaget hadde kystkapitlet et etterslep på nærmere 30 prosent i forhold til inneværende NTP. Med regjeringens budsjettforslag øker etterslepet til over 30 prosent. For vei er det langt lysere og tiltakene vil i stor grad oppfylles slik det ligger an nå.

Grønnere skipsfart

Noe av det positive i budsjettet er at tilskuddet til Grønt skipsfartsprogram fortsetter. Dette er et svært viktig program både for å få en mer klimavennlig sjøtransport og for å styrke norsk næringsliv i forbindelse med det grønne skiftet. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 100 mill. kroner. Midlene skal blant annet bidra til fornyelse i nærkystflåten og økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Budsjettforslaget skal nå til behandling i Stortinget før det endelig vedtas.

- Norske Havner vil nå gå grundig gjennom budsjettet og følge opp behandlingen i Stortinget. Men vi må dessverre innse at med en flertallsregjering er rommet for endringer relativt lite, avslutter Gammelsæter.