Kaptein Til Sjøs For Nett
Sjøtransporten er avgjørende for det grønne skiftet og den økonomiske utviklingen langs kysten. Norske Havner har levert høringssvar om et forslag som kan svekke sjøtransporten. (Illustrasjonsbilde. Foto: Jill Johannessen / Samfunnsbedriftene)
Norske lønns- og arbeidsbetingelser i norske farvann

Stabile rammevilkår = flere norske sjøfolk

Havn

- Alle ønsker et anstendig arbeidsliv, også til sjøs. Men det er stor bekymring for at regjeringens forslag vil svekke sjøtransporten, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Før sommeren sendte regjeringen ut på høring et forslag om å innføre norske lønns- og arbeidsbetingelser i norske farvann. Nærings- og fiskeridepartementet begrunner forslaget med at en ønsker «et rettferdig og anstendig arbeidsliv og en mer likeverdig konkurransesituasjon i norske farvann og på norsk sokkel.»

Forslaget har skapt stort engasjement, også hos medlemmene i Norske Havner.

Vi må ikke svekke sjøfarten

- Alle i Norge, også sjøfolk, skal ha gode og anstendige arbeidsforhold. Ingen må betvile at vi mener det. Men vi er bekymret for at dette forslaget vil svekke sjøtransportens konkurransevilkår, og føre til mer gods på vei og færre turister til distriktene, sier Gammelsæter.

- Hvordan forslaget samstemmer med internasjonale forpliktelser og avtaler slik som EØS-avtalen, er også et stort spørsmål. Dette skaper usikkerhet og må i det minste avklares før Stortinget eventuelt behandler saken. 

- I tillegg vil jeg understreke betydningen av at alle parter blir hørt når en arbeider med slike viktige spørsmål. Vi har en god tradisjon for trepartssamarbeid i Norge. Det er fordi godt forankrede løsninger varer lengst.

Forutsigbarhet for næringen

- Skal vi klare å beholde norske sjøfolk, og den viktige maritime næringen, er det avgjørende med forutsigbare rammebetingelser. Kun da vil ungdom tørre å satse på næringen. Da er det viktig med en god og forutsigbar tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk og gode vilkår for norske rederier.

- Vi mener derfor at det må gjøres en bedre konsekvensutredning av forslaget. Arbeidet på dette området må legge det såkalte Holmefjordutvalgets arbeid til grunn, før en eventuelt går videre med denne saken.