Halvard Aglen.jpg (1)
Styreleder Halvard Aglen i Norske Havner
Havne- og farvannsloven:

Ny havnelov gir ikke mer blågrønn transport

Havn

Formålet med den nye loven var at den skulle bidra til mer sjøtransport, men Norske Havner kan ikke se at loven i seg selv bidrar til å flytte gods fra vei til sjø. Adgangen til å hente utbytte vil sette nye krav både til havnene og til kommunen som havneeier.

I den nasjonale havnestrategien i 2015 ønsket regjeringen å utvikle et regelverk som skulle styrke sjøtransportens konkurranseevne og lykkes med å overføre mer gods fra vei til sjø. Det var også utgangspunktet for utvalget som skulle fremme forslag til ny havne- og farvannslov, som skulle bedre sikkerheten til sjøs og tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport.

- Norske Havner kan ikke se at loven i seg selv legger til rette for at mer gods fraktes langs sjøveien. Dermed svikter den på ett av de to hovedområdene den skulle forbedre. For å få mer godstransport langs sjøveien, trengs det andre og sterkere virkemidler, sier styreleder Halvard Aglen i Norske Havner.

Norge vil de neste årene oppleve sterk trafikkvekst og økte krav om å få ned klimautslipp både nasjonalt og lokalt.

- Vi er inne i en kritisk periode, og må leve med dagens beslutninger i mange år fremover. Parisavtalen forplikter Norge til å halvere utslippene innen 2050. Hvis vi skal innfri våre utslippsforpliktelser, må miljøvennlig sjøtransport være konkurransedyktig for å oppnå en bedre fordeling mellom transportalternativene. Det er en klar konflikt mellom kravene til reduserte utslipp og prognosene for transportsektoren, sier Aglen.

Havnene står foran investeringer som har nasjonal betydning både for klima- og miljø, trygg og sikker transport, beredskap og næringsutvikling. Havnenes verdier har frem til nå vært skjermet og forbeholdt utvikling av havnene, men i forslaget åpner regjeringen for at eierne nå kan ta utbytte fra havnevirksomheten.

- Det er ikke til å legge skjul på at Norske Havner helst hadde sett en strengere utbyttemodell enn det som ser ut til å ligge i forslaget. Dersom dette blir det endelige resultatet, er det viktig at politikerne er bevisst sin rolle og sitt ansvar som havneeiere og forvalter utbyttemuligheten godt i tråd med det samfunnsansvaret havnene har, sier Aglen.

Helt siden 1990-tallet har det vært et politisk mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane.

- Først og fremst må vei- og sjøtransport konkurrere på likere vilkår. Deretter må det satses på infrastruktur som fremmer sjøtransport som det naturlige transportvalget. Prioriteringene i Nasjonal transportplan (NTP) gjør at sjøtransport stiller med handikap i konkurransen om godset. Saken blir ikke bedre når tiltakene som står i planen ikke blir fulgt opp med årlige bevilgninger. Mens veibevilgningen har vært rekordstore, ligger satsingen på kyst 1,2 milliarder kroner under målet i NTP allerede etter to år, sier Aglen.

- Jeg kan ikke se at den nye loven oppveier for dette på noen som helst måte, avslutter Aglen.

Link til Prop. 86 L Lov om havner og farvann