iStock-486570435.jpg
Foto: iStock
Kystverket:

Ny kunnskap om støy fra havner

Havn

For første gang er det nå samlet kunnskap om støyplager knyttet til sjøtransport og havn på landsbasis. Om lag 3 000 personer i Norge er utsatt fra støy knyttet til havneaktiviteter. Havnene står dermed for 0,1 prosent av støyplagene nasjonalt.

Støy fra havner er av SSB blitt omtalt som en støykilde «som kan ha stor betydning for den enkelte, men som opprinnelig ikke ble vurdert som [store] nok på nasjonalt nivå til å bli inkludert i støymodellen.

Per i dag finnes det ikke en nasjonal statistikk over støyplager knyttet til sjøtransport og havn.

På oppdrag for Kystverket har Sweco gjennomført en kartlegging, gjennomgang og sammenstilling av eksisterende støykartlegginger i norske havner. Til sammen 57 havner og kystkommuner ble valgt ut til kartleggingen. Av disse var det 24 havner som hadde gjennomført en støykartlegging eller støymålinger. Ut fra rapportene anslår Sweco at mellom 1 000 og 1 500 boliger med til sammen 3 000 personer er utsatt for støy fra havn i Norge.

Rapporten peker også på at det er store variasjoner i støynivå mellom ulike skip og mellom ulike typer utstyr for godshåndtering. Landstrøm til skip og økt bruk av stablekraner og lignende kan bidra til å redusere støyen fra havnene. Om lag 3 000 personer i Norge er utsatt fra støy knyttet til havneaktiviteter. Havnene står dermed for 0,1 prosent av støyplagene nasjonalt.

Les hele saken på Kystverkets hjemmesider.