Halvard Aglen Ny JJ
Havnedirektør Halvard Aglen er styreleder for Norske Havner. (Foto: Jill Johannessen)

Nyttårsintervjuet med Halvard Aglen

Havn

På slutten av dette spesielle og krevende året har vi tatt en prat med styrelederen i Norske Havner, Halvard Aglen i Kristiansand. Hvordan ser han på året som har gått og hvordan ser han på utsiktene for 2021?

Hva er det som har gjort mest inntrykk på deg dette spesielle året?

Det er klart at dette har vært et krevende år for mange og vi var også svært usikre på hva dette ville bety for havnenes aktivitet og økonomi. For de fleste har det gått bedre enn en kunne frykte. Noe av det gledelige er jo at godstransporten på sjø har vist seg svært robust i krisetid. Dette viser noe av det vi har påpekt ved flere anledninger, nemlig at havnene har en viktig rolle med tanke på forsvar og beredskap i samfunnet – en rolle vi ikke er like bevisst alltid.

Likevel er det ikke til å komme bort fra at de som har stor aktivitet knyttet til reiselivet har hatt store utfordringer. Jeg tenker da først og fremst på steder som Geiranger og Flåm. Men vi vet også at den reduserte hurtigruteaktiviteten har vært en stor belastning for mange havner. På disse områdene vil jo trolig ikke aktiviteten ta seg opp til normalt nivå på en lang stund selv om en nå begynner med vaksinering.

Ellers så har jo dette gått ut over havnefellesskapet. Normalt har vi mellom fem og ti arrangementer i året. I år rakk vi så vidt to stykk. Teams er et fantastisk verktøy, men det sosiale behovet klarer ikke teknologien å konkurrere på enda. Vi har behov for å treffes ansikt til ansikt og jeg håper virkelig at vi får arrangere noen av møteplassene våre igjen i 2021.

Mye har handlet om korona dette året. Men hvis du skal trekke frem noe annet viktig fra Havne-Norge for 2020, hva vil det være?

Det vi trodde skulle bli den store saken i 2020 var vel hvordan den nye havne- og farvannsloven ville påvirke oss. Pandemien har kanskje tilslørt litt av utfordringene her, men det er klart at dette med utbytte er et tema flere steder og vil selvfølgelig bli det fremover også.

Ellers er arbeidet med ny nasjonal transportplan en svært viktig sak. Arbeidet med denne planen startet allerede i 2019 og skal vedtas i juni neste år. I slike prosesser er det viktig å være tidlig ute og komme med innspill hele veien. Jeg må si at her har administrasjonen i Norske Havner gjort mye godt arbeid. Noe av det viktigste nå er jo at en evner å se klimaspørsmålet og transportsektoren i sammenheng. Om kun ni år skal vi altså ha redusert klimautslippene fra transportsektoren med 55 prosent, og da har vi ikke spesielt god tid. Vi kan ikke bare rullere dagens NTP. Det må tas kraftige grep.

En annen viktig sak som jeg vil trekke frem er marin forsøpling. Vi er en havnasjon, vi både lever ved havet og vi lever av havet. Da må vi også ta godt vare på det. I gamle dager trodde en at havet var så stort at en kunne kaste alt og det var borte. Men med plasten spesielt har vi jo sett tydelig at det ikke er tilfelle. Det var derfor veldig gledelig å se engasjementet til en rekke havner i forbindelse med TV-aksjonen i høst. Havnene har jo en rolle både i å begrense utslipp og i å ta imot avfall som er tatt opp fra havet. 

Ellers skjer det mye spennende i Havne-Norge for tiden, ikke minst i tilknytning til det grønne skiftet.

Om vi ser utenfor Norges grenser, ESPO fikk ny og kvinnelig leder i høst:

Ja, det var svært gledelig at finske Annaleena Mäkilä ble valgt. Det har vært jobbet lenge for å få en kvinnelig leder i ESPO. I år ble det en realitet. Ikke bare ble det en kvinne, men det ble også den første lederen fra et nordisk land. Også fra norsk side har det blitt jobbet mye med dette. Jeg tror dette er både symbolsk viktig og viktig for arbeidet i organisasjonen. Symbolsk viktig fordi det kan være en inspirasjon for kvinner i en bransje som er ganske mannsdominert – også i Norge. Viktig for arbeidet i organisasjonen fordi jeg tror Norden har mye å bidra med, ikke minst for det grønne skiftet i maritim sektor. Da er det jo ekstra gledelig at Heidi Neilsson fra Oslo Havn KF skal lede miljøkomitéen i ESPO. 

Hvordan ser du på utsiktene for neste år – 2021?

Ja, jeg har jo et berettiget håp om at vi kommer oss ut av denne koronatunnelen – det må jeg si.

Ellers så kommer det mange viktige saker fremover som vil påvirke havnene. Mye av det vil stå i klimaets tegn - og mye av det vil påvirke havnene. Vi vet at EU jobber aktivt med sin Green Deal, herunder også en ny transportplan som vil påvirke Norge. Ikke minst tror jeg presidentskiftet i USA vil sette ny fart i dette arbeidet. Her i Norge vil regjeringen legge frem en klimamelding og vi vet at regjeringen kommer med forslag til ny nasjonal transportplan i vår.

Som havner skal vi stille opp. Vårt produkt er en del av løsningen - både når det gjelder å redusere utslippene fra skipsfarten og når det gjelder å flytte gods til sjøveien. Men vi må ha myndighetene med oss – både lokalt og sentralt. Skal vi klare å aksle vår rolle som havner, trenger vi robuste økonomiske rammer og vi trenger at det satses på kommunikasjonene inn til havnene både på sjøveien og på land.   

Og så må vi ikke glemme den viktige rollen havnene har for næringsutvikling. Mange steder langs kysten er havnene navet i næringsutviklingen. OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien innen 2030. Her ligger det altså enorme muligheter, men da må det blant annet investeres i god havneinfrastruktur.