Truck laster skip
Godsoverføring

Ordningen med godsoverføring må justeres - ikke slettes!

Havn

- Tiden er inne for å justere på godsoverføringsordningen, ikke slette den, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. Han stiller seg spørrende til at bevilgningen til ordningen nå nulles ut i revidert nasjonalbudsjett.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett overfører regjeringen midlene fra godsoverføringsordningen til andre kystformål og veiformål. Begrunnelsen de bruker er at pengene de bevilget i fjor er tilstrekkelig til å dekke prosjektene som er innvilget. Det er søkt om 369 millioner og bevilgningen var på 77 millioner for 2019.

- Det har vært stilt spørsmål ved om ordningen er godt nok innrettet tidligere, og de signalene som kommer i revidert nasjonalbudsjett er vel nok et signal om at det er tid for en revidering av ordningen. Men når det søkes om så store beløp og så nulles ordningen ut, er det noe som ikke stemmer, uttaler Kjell-Olav Gammelsæter.

Regjeringen har satt av totalt 38 millioner kroner til å utdype flere farleder, reparere stormskader og utbedre fyr og fyrstasjoner langs kysten, blant annet 10 millioner til utbedringer i Farsund. Midlene kommer paradoksalt nok fra godsoverføringsordningen.

Ellers er det lite nytt på kystområdet. Men det bevilges 25 millioner til fylkeskommune for å utvikle utslippsfrie hurtigbåter. Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til Enova med ytterligere 50 millioner kroner til nullutslippssatsing på næringstransport.

60 millioner til en støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane. Ordningen skal kompensere for ulempene godsselskapene fikk da regjeringen innførte kjøreveisavgiften på jernbane.