Sveinung Rotevatn - foto Klima- og miljødepartementet.jpg
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn overlater til samferdselsminister Knut Arild Hareide å ta de tunge løftene for å få ned utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Foto: Klima- og miljødepartementet.
Regjeringens klimaplan 2021-2030

Rotevatn skyver ansvaret over på Hareide

Havn

- Det mest oppsiktsvekkende med regjeringens klimaplan er at tiltakene for sektoren med størst utslipp i ikke-kvotepliktig sektor er utsatt til fremleggelse av den nye transportplanen (NTP2022-2033), sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

 

- Det ligger en viktig erkjennelse i denne utsettelsen, men det forplikter også samferdselsstatsråd Knut Arild Hareide til å tenke nytt om den nye transportplanen som skal komme i mars, fortsetter Gammelsæter.

60 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor er innen transportsektoren. Den viktigste delen av klimaplanen er derfor nasjonal transportplan som regjeringen skal legge frem i mars.

- Med de store utslippsreduksjonene som Norge har forpliktet seg til, vil utviklingen i transportsektoren avgjøre om vi når målene eller ei. Disse reduksjonene skal gjennomføres samtidig som prognosene viser at vi vil få en kraftig transportvekst, sier Gammelsæter.

- Da må det tenkes nytt og på tvers av transportformene. En kan ikke bare rullere gamle utbyggingsplaner fra tidligere transportplaner. NTP må bli en strategisk plan der klimavennlige transportløsninger prioriteres.

Sjøtransport for å nå klimamål

Norske Havner har flere ganger pekt på at skal transportsektoren kunne bidra, må vi utnytte de ulike transportformene sine fortrinn. Sjøtransporten har betydelig lavere utslipp pr tonn fraktet og må benyttes i større grad skal vi nå klimamålene.

For å få til det må vi få til viktige strukturelle endringer. Vi må blant annet få en hensiktsmessig karbonpris i samfunnsplanleggingen. I Sverige er eksempelvis prisingen av karbon 7 ganger høyere i de samfunnsøkonomiske analysene en det den er i Norge.

Vi må i tillegg få veiprising på godstrafikken og forurenser-betaler-prinsippet må også gjelde innen transportsektoren slik at transportformene selv betaler for de kostnadene de påfører samfunnet.

EU legger føringer

EU har med sin Green Deal og etterfølgende mobilitetspakke pekt på viktigheten av transportsektoren i klimaarbeidet og mot en grønn økonomi, herunder tiltak for å få til godsoverføring fra vei til sjø og bane.

Det er viktig at både klimaplanen og kommende NTP tar innover seg de føringene som kommer fra EU. Noe av det positive med klimameldingen er økt satsning på det felles europeiske prosjektet Horisont 2020 og styrking av ENOVA som virkemiddel for å bla elektrifisere transportsektoren