krediter Vidar Nordli-Mathisen (2).jpg
Med Green Deal rykker transport opp noen hakk på den politiske agendaen i EUs hovedstad Brussel. (Foto: Vidar Nordli-Mathisen)
EUs Green Deal

Sjøfrakt skal bidra til klimanøytralt Europa

Havn

- De signalene som nå er levert fra EU-kommisjonen er et stort lys i tunnelen for mer miljøvennlig transport, herunder sjø- og banetransport, sier Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

«Green Deal» er Europas månelanding, sa lederen for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen nylig. Det hersker nok en viss usikkerhet om hun hadde avklart sin uttalelse med generalsekretæren i NATO Jens Stoltenberg. Uansett er det friske takter fra EU-kommisjonen som leverte sin plan allerede etter 11 dager ved roret. Green Deal vil legge rammene for den øvrige politikkutformingen fra EU-kommisjonen.

Klimanøytral i 2050

Den overordnede målsetningen er at Europa skal bli klimanøytral innen 2050. Green Deal er kommisjonens svar på de klima- og miljøutfordringene Europa står overfor. Det er en ny vekststrategi som skal skape en moderne og ressurseffektiv konkurransedyktig økonomi, hvor fremtidig vekst ikke er basert på ressursbruk som fører til klima- og miljøbelastning.

Europa skal være i front for klima og miljø. Her fremheves spesielt finansbransjen sin rolle for å sikre omstillingen til bærekraftig verdiskapning.

Transport blir sentralt for å nå klimamålene

Transport står for 25 prosent av klimautslippene og de vokser. EU-kommisjonen vil redusere utslippene med 90 prosent innen 2050. Det er veitransporten som står for de store utslippene (72 prosent), selv om alle transportformene er satt under lupen.

EU-kommisjonen ønsker økt fokus på betydningen av multimodal løsninger og fremhever spesielt viktigheten av sjø, bane, innenlands vannveier og short-sea shipping ved å revidere direktivet for kombinerte transporter. Bedre rammevilkår her vil blant annet bidra til redusert tungtrafikk ifølge EU-kommisjonen.

- Artikkelen fortstter under bildet -

EU-kommisjonens hovedbygg i Brussel (Foto: Arnt-Einar Litsheim).

Videre er EU-kommisjonen opptatt av at prisen på transport må reflekteres i hvilken betydning det har for miljøet. Prising av hvilken klima- og miljøavtrykk (eksterne kostnader) den enkelte transportform har for samfunnet aktualiseres, og arbeidet med det såkalte Euro-vignett-direktivet kan få stor betydning for konkurranseforholdet mellom transportformene.

Bane- og sjø-løsninger vil styrke sin posisjon. Videre vil EU-kommisjonen fjerne subsidiene på fossilt brensel ved å revidere energibeskatningsdirektivet.

Innen 2025 skal det etableres 1 million ladestasjoner for elbiler. EU-kommisjonen skal bruke lovverket for å bidra til økt tilbud av alternative drivstoffer for de ulike transportformene. En revisjon av direktivet for alternative drivstoffer står for tur. Dette betyr at det vil bli økt fokus på landstrøm i de europeiske havner.

Digitalisering av transportsektoren er en prioritet

Det er en overordnet målsetning om at transportsektoren må digitaliseres. Innføring av smarte og automatiske transportløsninger skal gjøre transport mer effektiv og redusere miljøbelastningene.

EU-kommisjonen vil derfor bidra til at det etableres smarte applikasjoner som bidrar til ønsket utvikling. For eksempel skal «Single European Sky» redusere utslippene fra flytrafikken med 10 prosent.

Revisjon av en rekke direktiver

Med Green Deal har EU-kommisjonen etablert sin politiske plattform for de neste fem årene. For havnene er det vært å nevne: revisjonen av clean fuel and infrastructure (LNG, OPS), martim industri inn under kvotesystemet, adgang til å nekte anløp av skip som forurenser mye samt ambisiøse målsetninger knyttet til mer gods på sjø og bane.

Green Deal vil få konsekvenser for norsk transportpolitikk

Med Green Deal rykker transport opp noen hakk på den politiske agendaen i Brussel. Det er viktig for Norge da rammene for norsk transportpolitikk i stor grad utformes i Brussel og ikke på Stortinget.

Når EU-kommisjonen nå fremhever prinsippet om at forurenser betaler, så er det nærliggende å tro at arbeidet med å redusere veitrafikken, som står for 72 prosent av utslippene, aktualiseres med innføring av sterkere regler rundt veiprising.