Konteinerskip Foto National Ocean Service
Man kommer ikke utenom sjøtransport om man vil realisere Det grønne skiftet. (Foto: National Ocean Service, [under CC-lisens])

Sjøtransport kan redde regjeringens planer!

Havn

Det siste året har regjeringen lagt frem perspektivmelding, klimaplan, nasjonal transportplan, maritim melding og utredninger om demografi og distriktsnæringer. Grønn sjøtransport er en fellesnevner som vil bidra til å løse mange av utfordringene.

Regjeringens ulike planer og meldinger tegner et bilde av et Norge som må intensivere sin innsats langs to akser: Vi må oppfylle ambisiøse klimamål, og vi må gjøre lokalsamfunn mer attraktive for å opprettholde bosetning og næringsliv. Med verdens nest lengste kystlinje er det naturlig å se på hvordan havner og sjøtransport kan bidra til å nå målene.

Ambisiøse klimamål

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030. For å få til dette må vi redusere dramatisk i ikke-kvotepliktig sektor, og der står transport for 60 prosent av utslippene. I Klimaplan 2021-2030 skriver regjeringen at de skal halvere utslippene fra sektoren, og at Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) skal sørge for dette. En fersk rapport slår imidlertid fast at NTP ikke vil gi særlig utslippsreduksjon.  

Mer sjøtransport er løsningen. Godstransport med skip er langt mer klimavennlig enn lastebiler, og en optimal fordeling mellom bil, jernbane og sjø kan gi 60-70 prosent lavere utslipp. En varslet økning i antall tunge lastebiler med 70 prosent de neste 30 årene vil gi flere drepte og skadde i trafikken, økt slitasje på kostbare veier, og ikke minst undergrave målet om mindre klimagassutslipp.  

Mens elektrifiseringen av tungtransport trekker ut i tid, skjer det mye innen grønn skipsfart. Kristiansand Havn er et godt eksempel på den storstilte utbyggingen av landstrøm som reduserer utslipp fra skip som legger til kai. I februar kunne de rapportere at de leverte så mye landstrøm at byens utslipp ble redusert med smått utrolige 17.000 tonn CO2. Dette alene tilsvarer utslippet av bilbruken til om lag 8500 familier. I tillegg gjøres det mange forsøk med miljøvennlig energi på ferjer og lasteskip, både med elektrisitet, hydrogen og ammoniakk.  

Attraktive lokalsamfunn 

Havnene og sjøtransporten er nødvendige for å opprettholde og videreutvikle et aktivt næringsliv langs kysten. I tillegg har både regjeringen og opposisjonen pekt på de store mulighetene som ligger i eksisterende og nye havnæringer. Det kan være videreutvikling av dagens fiskeoppdrett og energiproduksjon over og under vann. Og det kan være ny produksjon av mat og medisiner basert på råvarer fra havet. OECD anslår at havbaserte næringer kan doble bidraget til den globale økonomien i 2030. Og man kan like det eller ikke, men vi skal fortsatt utvinne olje og gass på norsk sokkel i en god del år fremover.  

Ingen næringer i havet og langs kysten kan drive uten tilfredsstillende infrastruktur. Alt utstyr som skal brukes i havet må komme fra land, og alt vi høster fra havet må bringes til markedene. Derfor har havner og sjøtransport en nøkkelposisjon for dagens og morgendagens næringsliv og bosetning langs kysten. Potensialet er enormt, men et potensial må også realiseres. For å kunne hente ut en gevinst i form av bedre klima, mer næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn, trenger vi en kystsatsing.  

Kystløftet

En fersk rapport fra Menon Economics viser at kyst og sjøtransport har blitt nedprioritert de siste tiårene. Regjeringen erkjenner også dette langt på vei når de i sitt forsalg til ny transportplan sier at de ikke bevilger nok midler til å nå egne og Stortingets mål for sjøtransporten.

I den siste transportplanen har kystnasjonen Norge bare satt av 2,7 prosent av midlene til sjøtransport, selv om behovene er store. Forbedringer av farleder, investeringsstøtte til havneinfrastruktur og godsoverføring, reduksjon avgifter og gebyrer for sjøtransporten, samt bedre vei- og banetilknytning er noen av tiltakene som trenger mer ressurser.

Vi mener samferdselsminister Knut Arild Hareide og resten av regjeringen må ta konsekvensen av egne innrømmelser, planer og utredninger, og lansere et kystløft. Vi mener andelen til kyst og sjøtransport i NTP må økes til 5 prosent i 2025 og 7 prosent i 2029 i forbindelse med Stortingets behandling av transportplanen. Man kan ikke basere seg på røde tall hvis man vil ha grønn vekst langs den blå sjøveien.

(Denne kronikken er skrevet sammen med Tor Arne Borge i Kystrederiene, Ivar Engan i Maritimt Forum og Harald Solberg i Norges Rederiforbund. Den er tidligere publisert i Nationen.)