KSB og NH ii.jpg
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn & Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner
Statsbudsjett 2019:

Stort lysglimt i et moderat kystbudsjett

Havn

KS Bedrift Havn og Norske Havner er fornøyd med at regjeringen velger å innføre en ny tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljøvennlige havner, i et ellers stramt kystbudsjett.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Regjeringen har, som forventet, lagt til grunn at oljepengebruken må reduseres, noe som igjen reduserer budsjettets økonomiske handlingsrom.

- Det er svært positivt at regjeringen vil etablere tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner i 2019 med 50 millioner kroner. Dette er en god start på en ordning havnene har etterlyst i flere år og som vil være et viktig tiltak for å realisere godsoverføring til sjø, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn.

Regjeringen forslår en videre satsning på samferdsel i tråd med nasjonal transportplan. Dette innebærer en storstilt satsning på jernbane, samtidig bevilger regjeringen meste parten av samferdselspotten til veiformål.

- Jernbanen og mer konkret persontransporten på jernbanen er den store vinneren på årets samferdselsbudsjett, tilføyer direktør Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner og fortsetter; Vi regner likevel med at infrastruktursatsningen på 10 milliarder også vil komme godstransporten på bane til gode. Gods på bane trenger et kraftig løft. Bane og sjø er bra for miljøet.

Tar vi høyde for pris- og lønnsvekst på om lag 3 prosent, så får vi et kystbudsjett på 2018 nivå. Veibudsjettet øker, men prosentvis mindre enn jernbane. Her går mesteparten til videreføring av allerede igangsatte tiltak. Budsjettforslaget innebærer ingen endringer i sektoravgiftene.

Mindre til utbygging av infrastruktur?

- Det er positivt at det settes av 210 millioner kroner til transportplanlegging i Kystverkets budsjett. Likevel er det tankekors at Kystverkets driftsutgifter økes, mens budsjettposten til nyanlegg og større vedlikehold reduseres, kommentere Litsheim.

 - Forslaget til kystbudsjett er lavere enn vi hadde forventet. Nivået for 2019 er 600 millioner kroner under behovet i forhold til det årlige snittet for å oppfylle rammen i NTP 2018-2029. Dettet vil påvirke videre utbygging og vedlikehold av den maritime infrastrukturen negativt. Vi frykter, med andre ord, at et farledsløft må vente, fortsetter Gammelsæter.

 - For å sikre effektiv ferdsel til sjøs er det viktig at Kystverket får økonomiske muskler til å utvikle den maritime infrastrukturen. For flere av våre medlemmer er dette viktig. Mange er avhengig av det må gjennomføres tiltak i sjø og i farleden for å realisere nye sjøbaserte transporttilbud, avslutter Gammelsæter.

Nytt verktøy for å realisere målsettingen om mer gods på sjø

Norske Havner og KS Bedrift Havn har oppfordret til støttetiltak for mer effektive havner i flere år. Regjeringen har satt av 50 millioner til etablering av en ny tilskuddsordning som skal brukes til effektivisering og miljøtiltak. Hensikten er at mer effektive havner skal bidra til at flere transportører velger å frakte gods sjøveien framfor på veiene, slik at transporten dermed blir mer miljøvennlig.

 - Når man ser på havnene i EU, satses det også på slike tiltak. Men der er det snakk om helt andre summer. Det virker som de har sett disse problemene i Europa, mens i Norge har vi overlatt det mer til tilfeldighetene. Disse 50 millioner kronene er likevel et signal om at det er politisk vilje. Hvis man ser på vedlikeholdsetterslepet i norske havner, tilsier alt at det er mye mer penger som skal til, kommenterer Litsheim, og fortsetter; Selv om 50 millioner ikke kan sammenlignes med havnesatsninger i resten av Europa er det en god begynnelse.

 Videre har regjeringen valgt å fortsette tilskuddsordningen for godsoverføring, havnesamarbeid og fiskerihavner.

 - Vi er fornøyd med at regjeringen ønsker å fortsette ordningen for godsoverføring. Samtidig er det beklagelig at ordningen videreføres på 2018-nivå. Ordningen har bidratt til at nye sjøruter opprettes og bør styrkes. Ti kroner brukt her, er fort 100-lapper spart på vei, avslutter Litsheim.

Tilskudd til fiskerihavner

Det er positivt at regjeringen legger inn vel 40 millioner kroner til fiskerihavntiltak. Det er en økning i budsjettforslaget fra i fjor, men ut fra behovet er det fortsatt mer å gå på. Den største usikkerheten for fiskerihavnene nå er likevel overføringen av fiskerihavnene til de nye fylkeskommunene fra 2020

Styrking av Enova

Enova foreslås styrket med 344 millioner, en økning på over 10 prosent fra budsjettet for 2018. Det varsles om en tilleggsavtale mellom KLD og Enova om hvordan budsjettøkningen skal disponeres.

Norske Havner og KS Bedrift Havn er positive til at Enova har blitt styrket, og at transport blir prioritert. Samtidig er behov for en tilskuddsordning på infrastruktur for alternative drivstoff hvor også luftkvalitet blir adressert. Mange prosjekter som er samfunnsøkonomiske gode når ikke opp i konkurransen. Enovas mandat er begrensende når kun CO2-effekt vurderes.

Norske Havner og KS Bedrift Havn er klare for å spille inn gode forslag

Norske Havner og KS Bedrift Havn vil de neste dagene gå dypere inn budsjettet og forberede våre høringsuttalelser.

Skal vi nasjonale målsettinger nås, må sjøveien prioriteres sterkere. Norske havner og KS Bedrift Havn vil jobbe aktivt for å styrke kystbudsjettet for 2019.