Halvard Aglen - for nett - Endelig - krediter Jill Johannessen.jpg
Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner, er fornøyd med Stortingets behandling av den nye havne- og farvannsloven (Foto: Jill Johannessen).
Ny havne- og farvannslov:

Stortinget har lyttet til havnene og den maritime næringen

Havn

- Det er svært gledelig at Stortinget har lyttet til aktørene i skipsfartsnæringen når det gjelder behandlingen av den nye havne- og farvannsloven, sier Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner.

- Det er flott å se at Stortinget er på linje med det som har vært havnenes posisjon i saken siden havnelovutvalget leverte sin utredning i 2018. Dette vil sikre både en god farvannsforvaltning og kapitalforvaltning, fortsetter Aglen.

I innstillingen skriver komiteen (alle partiene) blant annet følgende:

«Komiteen kan ikke se at regjeringens forslag til lovtekst på dette området (les kapital) er like omfattende og tydelig som det havnelovutvalgets forslag til lovtekst var.

Komiteen vil understreke at dersom havnene skal håndtere de transportpolitiske utfordringene de er satt til ut fra sin samfunnsrolle, vil det være viktig at de sikres både hensiktsmessige arealer og en robust og langsiktig økonomi.»

Videre er lovteksten fra flertallet på Stortinget utformet slik:

Ǥ 32 tredje ledd skal lyde:

Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.»

Farvannsforvaltningen har også blitt noe styrket.

- Det Stortinget har gjort er svært viktig med hensyn til å ivareta sjøtransportens interesser også i årene som kommer. Samtidig vil det sette nye krav til oss som drifter havnene. Men den utfordringen skal vi ta, avslutter Halvard Aglen.

Her er innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen

Innstillingen vil bli debattert og vedtatt endelig i Stortinget på tirsdag 4. juni. Du kan se debatten på Stortingets hjemmesider