Trucker laster skip
Godsoverføring

Tilskuddsordningen til havneinvesteringer er klar

Havn

- Den nye ordningen vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft gjennom mer effektive og miljøvennlige havner, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for investering i effektive og miljøvennlige havner, og det er mulig å søke allerede nå.

- Det er positivt at ordningen nå ser ut til å være på plass. 50 millioner er en start, men vi minner om at rammen for inneværende NTP-periode er på to milliarder kroner. Nå er det viktig at havnene benytter muligheten og sender inn gode søknader, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.      

- Tilskuddsordningen vil kunne bidra til lavere transportkostnader, mer godsoverføring fra vei til sjø og ha positive klima- og miljøeffekter, sier Dale.

Alle allment tilgjengelige havner kan søke om tilskudd til investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur fra vei- og sjøside, samt mudring.

Kystverket administrerer og forvalter tilskuddsordningen og kan veilede søkere i søknadsprosessen. Informasjon om ordningen, årlige tilskuddsmidler og frister finnes på Kystverkets hjemmeside.