Foto Elia Pellegrini Unsplash
Samfunnsbedriftene har levert høringssvar til forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven (Foto: Elia Pellegrini)

Forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven  

Arbeidsgiverservice høringssvar •

Samfunnsbedriftene leverte 9. oktober 2020 høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet. Her slo man fast at tvisteløsning av saker knyttet til varsling fortsatt bør behandles i de alminnelige domstolene.

Samfunnsbedriftene mener primært at gjengjeldelsessakene hører hjemme i domstolsapparatet. 

Samfunnsbedriftene er likevel enig i at det er ressursmessig og samfunnsøkonomisk mer hensiktsmessig at tvisteløsningsmekanismen tillegges en eksisterende nemnd i stedet for å etablere noe helt nytt, og at å legge disse sakene til Diskrimineringsnemda kan være hensiktsmessig. 

Les mer: Høringssvar nemndsløsning varsling