Utvidet egenmelding - Krediter Andrew Neel.jpg
Foto: Andrew Keel
IA-avtalen 2019 - 2022:

Utvidet egenmeldingsordning – hva gjelder?

Inkluderende arbeidsliv • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Den nye IA-avtalen lar alle arbeidsgivere bestemme om egenmelding kan benyttes for en lengre periode enn det folketrygdloven gir rett til. Å gjøre dette ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Egenmelding gjelder ved fravær fra jobben ved egen sykdom og kan brukes fire ganger i løpet av en periode på 12 måneder. Reglene om egenmelding står i folketrygdloven §§ 8-23 – §§ 8-27.

Folketrygdlovens bestemmelse er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden.

I den nye IA-avtalen anbefales virksomheter som i dag har utvidet egenmelding å fortsette med det. Virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding, anbefales å vurdere å innføre en slik ordning.

Et godt virkemiddel

Bakgrunnen for dette er at partene i avtalen mener at ordningen med utvidet egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med oppfølgingen av korttidssykefravær.

Ordningen i den gamle IA-avtalen ga rett til åtte egenmeldingsdager i løpet av en arbeidsgiverperiode på 16 dager, og 24 egenmeldingsdager i løpet av en periode på 12 måneder. Partene i den nye IA-avtalen har foreslått at det i folketrygdloven hjemles en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.

Inntil dette skjer, anbefales det at arbeidsgiver drøfter innføring av utvidet egenmelding med de tillitsvalgte. Drøfting innebærer at ved uenighet er det arbeidsgiver som bestemmer.

For energibedriftene er rett til bruk av egenmelding inntil åtte dager om gangen i arbeidsgiverperioden tariffestet (§ 8-2.3.1 i begge energiavtalene).

Plikt til oppfølgning

Plikten til systematisk oppfølgning av sykefraværet er lovfestet i arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) f. Som et ledd i denne oppfølgingen anbefaler KS Bedrift at det utarbeides en sykefraværsrutine som også inkluderer bruk av egenmelding og at den gjøres kjent og er tilgjengelig for alle ansatte.

Hensikten med rutinen er å sikre at oppfølgingen under sykefravær er i tråd med lover og regler. Rutinen skal bidra til at ledere og ansatte føler seg trygge i oppfølgingsfasen og at den ansatte kommer raskest mulig tilbake i arbeid og aktivitet.

Det finnes ingen trylleformel som løser all sykefraværsproblematikk. Det kan være flere innsatsfaktorer som har betydning.

KS Bedrift anbefaler at det jobbes systematisk i bedriften for å finne de faktorene som er viktige og som gir effekt i forhold til å skape et arbeidsmiljø med lavt sykefravær, for eksempel kompetansemobilisering (bruk av eksisterende kompetanse), mestringsorientert ledelse og mestringsklima (Linda Lai og 10-faktor).