Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte

Arbeidstid • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Når har deltidsansatte rett til utvidet stilling?

Når en deltidsansatt de siste 12 måneder jevnlig har utført arbeid utover det som følger av arbeidsavtalen har personen krav på å få en stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-4a.

Med deltidsansatt menes en arbeidstaker som er fast ansatt på deltid. Ekstrahjelpere eller midlertidig ansatte er derfor ikke omfattet av denne bestemmelsen, og har ikke krav på utvidet stilling.

At merarbeidet må ha vært utført jevnlig betyr at arbeidet må ha et visst omfang og en viss hyppighet. Merarbeidet trenger ikke å være jevnt fordelt utover perioden, det avgjørende vil være om bruken av merarbeid har karakter av å være en etablert praksis i denne perioden.

For at merarbeidet skal gi rett til utvidet stilling må det bli utført i sammenheng med den løpende driften. Det vil si at arbeid utført i forbindelse med sesongtopper, ferieavvikling eller lignende ikke vil være tilstrekkelig.

Hvis det er avtalt en utvidelse av deltidsstillingen gjennom en midlertidig arbeidskontrakt for en periode, vil heller ikke dette gi grunnlag for en utvidet stilling. Et eksempel er hvis en person i en 50 prosent stilling i en periode er ansatt i et 50 prosent vikariat for en kollega som er i foreldrepermisjon. Den deltidsansatte kan ikke kreve full stilling på bakgrunn av dette.

Hva vil en utvidet stilling innebære?

Den deltidsansatte har rett på en stilling som tilsvarer det merarbeidet som faktisk er utført og har krav på å få en fast stillingsbrøk. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å ansette som fast tilkallingshjelp eller lignende.

I utgangspunktet må den deltidsansatte akseptere hele stillingsutvidelsen. Dette betyr at den ansatte ikke selv kan bestemme hvor stor stillingsbrøk hun ønsker seg. Arbeidsgiver og den ansatte kan likevel bli enige om en utvidelse til en mindre stillingsbrøk enn det den ansatte har rett til.

Det nærmere innholdet i stillingen vil også være bestemt av det faktiske merarbeidet som er utført. Hvis den deltidsansatte har arbeidet på flere ulike steder / på ulike avdelinger må hun akseptere å fortsette med dette. Har merarbeidet medført ubekvemme vakter må den ansatte også fortsette med dette hvis arbeidsgiver ønsker det.

Finnes det unntak for rett til utvidet stilling?

Stillingsutvidelse kan nektes hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke er behov for merarbeid fremover. Dette kan være aktuelt hvis for eksempel nedbemanning eller permittering er sannsynlig i nær fremtid.

Hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det i fremtiden kun vil være behov for en del av det merarbeidet som er utført, vil den deltidsansatte ha krav på en utvidet stilling som tilsvarer dette behovet.