Skal du si opp noen? Da må du vite dette

Endring og opphør av arbeidsforhold • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

En bedrift som vurderer å si opp en arbeidstaker må, dersom det er praktisk mulig, drøfte med arbeidstakeren og arbeidstakerens tillitsvalgte. Møtet skal holdes før endelig beslutning om oppsigelse.

Det er arbeidsmiljøloven § 15-1 som pålegger arbeidsgiveren å holde et slikt møte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det. I møtet må bedriften gjøre rede for hvorfor oppsigelse vurderes.

Arbeidstakeren har i dette møtet muligheten til å formidle hva en eventuell oppsigelse vil bety, eksempelvis ved å informere om familie- og forsørgelsesforhold, gjeldsbyrde, antatte muligheter for å finne nytt arbeid og lignende. 

Bedriften veier grunnene for å si opp arbeidstakeren opp mot hvordan en oppsigelse vil ramme. Dersom bedriften kommer til at det er saklig grunn for oppsigelse (§ 15-7), må formkravene til oppsigelsen i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-4 følges.

Oppsigelsen skal være skriftlig. Den skal enten overleveres personlig eller sendes rekommandert til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen anses å ha funnet sted når den er ”kommet fram” til arbeidstakeren. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen har kommet fram dersom den er sendt på annen måte enn nevnt over.

Oppsigelsen skal også inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandling, reise søksmål, stå i stilling mv. Se nærmere om kravene i § 15-4.

Det er ingen tvil om at oppsigelser kan være kompliserte saker, og at det er lett å gjøre små feil som kan få store konsekvenser. Ta gjerne kontakt med KS Bedrift for på tidligst mulig tidspunkt å få gode råd om hvordan arbeidsforhold skal avsluttes.