Foto Steinar Engeland For Nett
Så lenge de har full opptjening plikter arbeidstakere å ta ut ferie. (Foto: Steinar Engeland)
Fakta om ferie:

Ferieavvikling - dette bør du vite

Ferie og permisjoner • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I utgangspunktet plikter alle arbeidstakere å ta ut ferie. I denne artikkelen kan du lese mer om feriebestemmelsene som følger av lov og avtaler.

Alle arbeidstakere har rett til ferie, det vil si at både heltids- og deltidsansatte omfattes av ferieloven. Det samme er midlertidige ansatte (vikarer).

Arbeidstaker har ikke bare en rett til ferie. Vedkommende plikter å ta ut ferie. Unntak gjelder bare for arbeidstakere uten full opptjening.

Feriens lengde

Alle ansatte hos Samfunnsbedriftenes medlemmer har rett på 30 virkedager ferie. 25 av disse er fastsatt i ferieloven § 5 nr. 1. De øvrige fem er den avtalefestede ferien som er fastsatt i § 7 i tariffavtalene. Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret har i henhold til ferieloven rett på ytterligere seks virkedager ferie.

Styringsrett

Arbeidsgiver har styringsrett til å fastsette når ferien skal avvikles. Det er likevel noen forhold som begrenser dette. For det første skal arbeidsgiveren drøfte feriefastsettingen og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller dennes tillitsvalgte. Ved uenighet er det arbeidsgiver som bestemmer.

For det andre har arbeidstaker rett på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. De øvrige feriedagene etter ferieloven kan arbeidstaker kreve avviklet sammenhengende.  

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når ekstraferien skal tas ut. Den kan tas ut som en hel uke eller som enkeltdager. Arbeidsgiver skal ha beskjed senest to uker før slik ferie avvikles. Samfunnsbedriftene anbefaler å være i god dialog med disse arbeidstakerne på grunn av denne korte fristen.

Les også: Kan arbeidsgiver inndra ferie når det skjer noe uforutsett?

Overføring av ferie

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at arbeidstakeren tar ut tilstrekkelig ferie hvert år.

Hovedhensynet bak påbudet om årlig feriefritid er at arbeidstakere skal sikres en årlig arbeidsfri periode til hvile og rekreasjon. Dette er lovgivers begrunnelse for å begrense overføringsadgangen.

Hvis det ikke lar seg gjøre å avvikle all den lovbestemte ferien innen ferieåret, kan inntil 12 virkedager (to uker) overføres til påfølgende år. Det samme gjelder den avtalefestede ferien. Overføringen skal avtales skriftlig.

Forskuddsferie kan avtales på samme måte.

Forskuddsferie og overføring av ferie utover dette kan ikke avtales. Men det er ett unntak. Dersom sykdom eller foreldrepermisjon er årsak til at arbeidstakeren ikke har avviklet ferien, skal aktuelle lovfestede feriedager overføres til det påfølgende året. Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven, og det står igjen flere dager enn det kan avtales overføring av, så har det skjedd et brudd på ferieloven. Konsekvensen er imidlertid bare at ferien automatisk overføres til neste år.

Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning. Det er ikke anledning til å utbetale lovpålagte feriedager som ikke er avviklet. De avtalefestede feriedagene derimot er det lov å betale ut dersom de ikke blir avviklet.

Sykdom i ferien

Arbeidstaker som er syk i ferien har rett til utsatt ferie med samme antall dager vedkommende er syk i ferien. Dette gjelder fra første sykedag, men betinger at arbeidstaker legger fram sykmelding. Arbeidstakeren må ha vært helt arbeidsufør. Kravet om utsettelse må legges fram før ferien tar til dersom arbeidstakeren er syk før ferien tar til. Dersom arbeidstaker blir syk i ferien må kravet legges fram så snart som mulig når arbeidstakeren er tilbake på jobb.

Feriepenger

Mens retten til ferie er noe en hver arbeidstaker har, så er feriepenger derimot noe som må opptjenes. Feriepenger opptjenes i opptjeningsåret som er året før ferieåret. Feriepengegrunnlaget og reguleres i ferielovens § 10 (1) og utbetaling av feriepenger reguleres i ferieloven § 11 (1). Husk at sykelønn, full lønn under foreldrepermisjon og lønn under barns eller barnepassers sykdom som utbetales etter tariffavtalen, er feriepengeberettiget. De sentrale partene er enige om at feriepenger for bedriftenes arbeidstakere kan utbetales i juni måned i ferieåret. Det gjelder også dersom deler av ferien forskotteres eller overføres

Med ønske om et godt ferieår!