Spørsmål og svar om korona og arbeidslivet

Ekspander alle / Skjul alle
PERMITTERING OG DAGPENGER

Koronaepidemien i seg selv er ikke et godt nok grunnlag nok for å permittere ansatte. Det må foreligge «saklig grunn». Det er følgene av den og/eller myndighetenes pålegg/tiltak for å bekjempe epidemien, som kan gi bedriftene driftsforstyrrelser som gjør det vanskelig å sysselsette arbeidstakere på en hensiktsmessig måte. Det er disse følgekonsekvensene av pandemien som kan gi grunnlag for permittering. 

I tillegg til permitteringslønnsloven er det i vårt tariffområde Hovedavtalen, som hjemler og regulerer permittering.  

Hovedavtalen Del C § 9-1 (b) «Permittering kan foretas i følgende tilfeller: b) når det er inntruffet slike uforutsette hendelser som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10)»  

Aml § 15-3 (10): Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften…» 

Dette kan f.eks. være: 

-At bedriften ikke får levert nødvendige råvarer eller leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes 

-At det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller fordi prosjekter og leveringer utsettes i tid. 

-At kunder avslutter oppdrag før tiden eller kansellerer allerede inngåtte kontrakter. 

Bedriften må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering. Hvis dere er i tvil kontakt Arbeidsgiverservice i Samfunnsbedriftene for råd og veiledning. 

Hovedavtalen i KS/Samfunnsbedriftenes tariffområde angir en absolutt varslingsfrist på 14 dager. En varslet permittering kan imidlertid både utsettes og helt eller delvis annulleres. 

Nei, ikke hvis man ønsker å få refundert pengene fra NAV. Bedrifter som iverksetter permitteringer etter 20. april, vil ikke få refundert forskuttert lønn til permitterte ansatte. Arbeidsgiver bør derfor fra og med 20. april kun utbetale lønn i lønnspliktperioden (som nå er redusert fra 15 til 2 dager).  

Med virkning fra 1. september er det vedtatt endringer i arbeidsgivers lønnspliktperiode. For permitteringer som iverksettes fra denne dato vil arbeidsgivers lønnsplikt øke fra 2 til 10 dager.  

Det var i den første fasen av pandemien NAV ikke kunne garantere utbetalinger i tide, at myndighetene oppfordret bedriftene til å forskuttere lønn til permitterte de første 20 dagene, dvs. 18 dager utover de to dagene arbeidsgiver har lønnsplikt. 

Dersom permitterende arbeidsgiver har forskuttert stønaden i form av lønn i stønadsperioden, refunderes utbetalt lønn oppad begrenset til 6G per år. Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon til NAV innen 31. oktober 2020, på egen søknadsportal hos NAV. 

NAV kan kreve at arbeidsgivere dokumenterer grunnlaget for refusjonskravet. Endringene gis virkning fra og med 20. mars 2020 og gjelder frem til 31. oktober 2020. 

For permittert arbeidstaker som jobber hos permitterende arbeidsgiver ut over det som er oppgitt i permitteringsvarselet og som er lagt til grunn for beregningen av lønnskompensasjonen, vil stønaden bli redusert. Stønaden reduseres ikke på grunnlag av arbeid hos andre enn permitterende arbeidsgiver. 

Det kommer an på hvor mange ansatte som blir permittert. Arbeidsgiver må bare varsle NAV ved permittering av minst ti ansatte eller flere, over en periode på 30 dager.   

NAV oppfordrer imidlertid alle til varsle i fra, både for å holde oversikt, og for å kunne yte bistand til så mange arbeidsgivere som mulig. Arbeidsgiver skal i slike tilfeller så tidlig som mulig, og senest samtidig med at arbeidsgiver kaller inn til drøftelser, gi NAV melding om permitteringene. Det finnes egen skjema for dette på nav.no 

Mange arbeidsgivere forskutterer månedslønn til ansatte, og kan i forbindelse med permittering oppleve at man feilaktig har utbetalt lønn for dager den ansatte er permittert og vil motta dagpenger fra NAV. I slike tilfeller må den ansatte så raskt som mulig varsles skriftlig om at det for mye utbetalte vil bli korrigert i første lønnsutbetaling etter endt permittering. 

Om en permittert ansatt ønsker å si opp egen stilling er oppsigelsestiden 14 dager. Dersom arbeidsgiver må gi oppsigelse til en permittert ansatt, inntrer ordinær oppsigelsestid med full lønn fra arbeidsgiver. 

Nei. Betinget permitteringsvarsel kan kun benyttes ved mekling (lønnsoppgjør) og når det er fare for streik. Dette betyr at permitteringsvarselet ikke kan inneholde betingelser om at permittering vil bli iverksatt om noe skjer eller ikke skjer.  

Dersom forholdene endrer seg etter at man har sendt et ubetinget (ordinært) varsel, kan dette gi grunnlag for å utsette permitteringen kortvarig, uten at det er nødvendig med nytt varsel med varslingsfrist (14 dager). En slik utsettelse må klargjøres i form av en ny fastsatt dato (ikke inntil videre).  

Selv om bedriften bruker ubetinget varsel, så kan varselet også helt eller delvis trekkes tilbake (annulleres) når som helst før permitteringen iverksettes. 

Dersom utsettelsen streker seg utover fire uker, bør det gis nytt varsel. Konsekvensen av dette er at det løper en ny varslingsfrist. 

Ja, arbeidstakere som er sykemeldt kan permitteres.

Dersom den ansatte er syk når permitteringen varsles eller blir det i løpet av varslingsperioden, løper varslingsfristen under sykemeldingen. Arbeidsgiver skal i samme periode betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. ftrl § 8-18 (4).

Deretter, ved iverksettelse av permitteringen, har den ansatte rett til sykepenger fra NAV. Arbeidsgiver skal altså ikke betale eller forskuttere lønn i lønnspliktperioden når arbeidstaker er syk. Imidlertid plikter arbeidsgiver å betale lønn i lønnspliktperioden på (nå) to dager, dersom den ansatte blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden. Sykemeldingen innebærer altså at arbeidsgivers lønnspliktperiode utsettes til etter friskmelding.

Etter at arbeidstaker har mottatt oppsigelse bortfaller rettigheten til dagpenger. Arbeidsgiver plikter å betale arbeidstaker lønn i oppsigelsestiden.

Etter vår vurdering er det ikke anledning for arbeidsgiver til å dekke mellomlegget mellom dagpenger/permitteringslønn og full lønn. Dette vil undergrave permitteringsinstituttet som forutsetter både arbeids- og inntektsbortfall. Dersom arbeidsgiver fritar arbeidstaker for hele arbeidsplikten, men bare for deler av arbeidsgivers lønnsplikt, kan man anta at permitteringsbehovet ikke er reelt og at arbeidsgiver i det minste kunne benyttet seg av delvis permittering i stedet. Det er klart at annen inntekt kan samordnes med dagpengene, og selv om spørsmålet ikke er direkte regulert er det en risiko for at utbetalinger fra arbeidsgiver vil avkortes i dagpengegrunnlaget eller tilsi at arbeidstaker ikke er dagpengeberettiget. Til sammenligning finnes en slik avkortingsregel i forskrift om dagpenger kapitel 9 for sluttvederlag fra arbeidsgiver. Vår vurdering er at det samme prinsippet vil kunne anvendes for lønnsutbetalinger fra arbeidsgiver under permittering, dersom arbeidstaker i det hele tatt anses dagpengeberettiget i en slik situasjon.  

Etter det er gått 14 dager (varslingsfrist) effektueres permitteringen. De første 2 dagene av permitteringen har arbeidsgiver lønnsplikt lik full (alminnelig) lønn. Deretter overtar NAV med "full" lønn i 18 dager. Full lønn hos NAV tilsvarer 100% av ordinær lønn begrenset oppad til 6 G (G = kr 99 858). Permitterte ansatte vil som følge av dette ikke motta lønnskompensasjon for ordinær lønn utover ca. 600.000.   

Etter denne (2+18) 20 dagers perioden går permitterte over på dagpenger.

Ansatte mottar 80% av lønn (dagpengegrunnlag) innenfor 3 G, og 62,4 % av lønn mellom 3-6 G.  

Andre endringer i dagpengereglene (fra 20. mars): 

 • Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
 • Permitterte slipper å vente tre dager for rett til dagpenger som følge av at bestemmelsen om tre dager ventetid oppheves.
 • Lovens krav om redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Ja, fra 30. mars ble det mulig å søke NAV om forskudd på dagpenger. Den permitterte må selv søke om forskudd på eget skjema. For å få forskudd må man ha søkt om dagpenger, oppfylle grunnleggende krav for rett til dagpenger, og sende inn søknad om forskudd.  

Nei, det opptjenes ikke feriepenger av dagpenger.

SYKEFRAVÆR OG SYKEPENGER

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte fra 1. juni. Arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene, men for sykefravær som oppstår fra 1. juni, kan du i stedet velge å kreve sykmelding fra dag fire. 

Alle som er borte fra arbeidet på grunn av Covid-19 eller mistanke om at de har fått denne sykdommen, kan ha rett til sykepenger. Pasienter som er eller som antas å være smittet av koronavirus, kan ha rett til sykepenger etter en faglig vurdering av legen. Personer med luftveisinfeksjoner skal anses å være antatt smittet av koronavirus, og vil ha rett til sykepenger etter alminnelige regler i folketrygdloven.

Helsemyndighetene har anbefalt pasienter med luftveisinfeksjon å holde seg hjemme i inntil en dag etter de har blitt symptomfrie, dersom koronavirus er utelukket.

Arbeidsgiver skal bare betale sykepenger de tre første dagene med koronarelatert sykefravær (arbeidsgiverperioden), dette er nye regler som gjelder fra 16. mars 2020. Normalt er denne arbeidsgiverperioden 16 dager.

Ja, du skal betale sykepenger i hele arbeidsgiverperioden,men når sykefraværet skyldes korona, kan du kreve refusjon i ettertid fra 4. fraværsdag.  

Fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder som en midlertidig ordning i forbindelse med pandemien. 

Ansatte som bryter myndighetenes reiseråd ved utenlandsreise og på den måten påfører seg selv karantene, kan nektes rett til sykepenger i karanteneperioden. 

Dersom arbeidstaker bevisst setter seg i en situasjon der man blir ute av stand til å utføre arbeid, er dette et brudd på lojalitetsplikten og kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner. 

Utgangspunktet ved karantene/isolasjon er at vedkommende er sykemeldt, og arbeidsgiver har lønnsplikt i arbeidsgiverperioden. Det er altså teknisk sett tale om legitimt fravær. Arbeidsgiver kan imidlertid bestride en sykemelding med grunnlag i at man mener vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt.  

Vår anbefaling er at dere som arbeidsgiver oppfordrer alle ansatte til å følge helsemyndighetenes anbefalinger, herunder avstår fra å reise til utlandet. Dere bør gjøre oppmerksom på at dersom noen aktivt velger å reise til risikosoner og derfor settes i karantene ved retur, vil dette kunne være et brudd på lojalitetsplikten og at dere vil vurdere om dere har lønnsplikt i arbeidsgiverperioden og eventuelt bestride retten til sykepenger.  

Friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger.  

Dersom reiserådene endrer seg underveis samtidig som arbeidstaker er i utlandet, slik at det blir pålagt karantene ved hjemkomst, kan arbeidstaker ha krav på sykepenger.

OMSORGSPENGER

Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er dager med lønn som arbeidstaker har rett på når barnet er sykt og den ansatte må være borte fra jobb. 

På grunn av Korona-utbruddet er reglene for å bruke omsorgsdager og søke refusjon av omsorgspenger endret flere ganger.

For deg som arbeidsgiver betyr dette at :

 • Fra 1. januar til og med 12. mars 2020 skal du dekke de 10 første dagene med omsorgspenger før du kan søke om refusjon fra den 11. dagen.
 • Fra 13. mars til og med 30. juni 2020 er det nok at du har dekket 3 dager. Det betyr at hvis du har dekket 3 dager siden 1. januar, kan du kreve refusjon for alle dagene du har utbetalt mellom 13. mars og 30. juni.
 • Antall omsorgsdager dobles.
 • Fra 1. juli til og med 31. desember 2020 må du igjen dekke 10 dager for kalenderåret 2020. Det betyr at hvis du allerede har dekket 3 dager skal du fra 1. juli 2020 dekke 7 dager før du kan søke refusjon for utbetalt lønn.
 • Antall omsorgsdager for arbeidstakere nullstilles. Det betyr at de ikke lengre har rett til dobbelt antall dager, men har rett til vanlig antall dager ut kalenderåret. For eksempel har en person som før korona hadde rett til 10 dager, igjen fra 1. juli 2020 rett til 10 dager å bruke ut kalenderåret.
 • Overføring av dager pga. stengt barnehage eller skole som er gjort før 1. juli annulleres. Dette gjelder ut kalenderåret 2020.
 • Du kan ikke kreve legeerklæring når den ansatte tar ut omsorgsdager. Det er et unntak ved særlige smittevernhensyn, se neste punkt.
 • Hvis barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn kan arbeidstakeren bruke omsorgsdager, selv om antall dager er brukt opp. Smittevernhensynet kan gjelde barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. Arbeidstakeren skal levere bekreftelse fra lege til arbeidsgiver som bekrefter at særlige smittevernhensyn må ivaretas.
 • Det er fortsatt mulig å overføre dager for perioden 13. mars til og med 30. juni etter 1. juli. Når overføringen gjelder for denne perioden, vil arbeidstaker kunne overføre det antall dager som var tilgjengelige i dette tidsrommet. Overføringen skal fortsatt gjelde for perioden barnehagen eller skolen var stengt i forbindelse med korona-utbruddet.

Som arbeidsgiver har du plikt til å forskuttere lønn til arbeidstakere som har rett til omsorgspenger. Du kan kreve refusjon fra NAV fra 1., 4. eller 11. dag.Det er tidspunkt for når arbeidstaker har brukt omsorgsdager som bestemmer hvilke regler som gjelder, ikke tidspunkt for når du søker om refusjon. 

 • Du kan kreve refusjon fra 1. dag hvis arbeidstaker bare har omsorgen for barn over 12 år med kronisk sykdom eller funksjonshemning. Dette gjelder uavhengig av tidspunkt for fraværet. 
 • Du kan kreve refusjon fra 4. dag hvis arbeidstaker har hatt fravær i perioden 13. mars 2020 til og med 30. juni 2020. 
 • Du kan kreve refusjon fra 11. dag hvis arbeidstaker har hatt fravær i perioden 1. januar 2020 til og med 12. mars 2020, og fra 1. juli 2020 til og med 31. desember 2020. 

Det er opp til arbeidsgiver å godkjenne at arbeidstaker tar ut enkelttimer eller halve omsorgsdager. Vi anbefaler at dere avtaler med den enkelte arbeidstaker der dette er aktuelt, og at like tilfeller behandles likt. 

NAV godtar refusjonskrav for delvis forbrukte dager. Det er opp til deg som arbeidsgiver om du ønsker å åpne for at arbeidstakere kan være borte deler av en arbeidsdag. 

NAV beregner 7,5 timer som en hel arbeidsdag og utbetalingen avrundes til nærmeste halve time. Det betyr at du selv må beregne hvor mange timer du skal kreve refusjon for.

PERSONVERN

Opplysninger om at noen smittet av korona er en helseopplysning og er definert som en særskilt kategori personopplysninger som i utgangspunktet er forbudt å behandle med mindre det finnes unntak.

I den grad det vurderes som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiver informere internt om at en kollega er smittet. Datatilsynet understreker viktigheten av at den ansattes integritet og verdighet ivaretas, blant annet gjennom dialog med de som er berørt.

Etter varsel om forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp fra Datatilsynet slettet FHI alle persondata fra appen og stoppet all innsamling av data.

SMITTEVERN

Som ledd i det systematiske helse-, -miljø- og sikkerhetsarbeidet skal arbeidsgiver løpende vurdere risikofaktorer ved virksomheten. Dette innebærer at arbeidsgiver må risikovurdere smittefaren for sine ansatte og andre som kommer i kontakt med virksomheten.

Risikovurderingen bør ta utgangspunkt i myndighetenes smittevernråd, og beroende på utfallet av risikovurderingen, må arbeidsgiver iverksette nødvendige smitteverntiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. AML § 3-1.

Se også veiledning fra Arbeidstilsynet

For virksomheter som operer innenfor samfunnskritiske funksjoner må risikovurderingen også innbefatte kravet om å opprettholde kritisk beredskap. Dette kan i noen tilfeller tilsi at disse virksomhetene har et legitimt behov for mer inngripende smitteverntiltak enn andre virksomheter. Vi viser til Veileder for kontinuitetsplanlegging utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

De som har påvist korona har rett på sykemelding og skal være i hjemmeisolasjon.

Dersom du som arbeidsgiver har blitt varslet om at en ansatt er smittet eller er i karantene, bør man følge de rådene helsemyndighetene gir for oppfølging og tiltak i virksomheten.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider

Regjeringen har oppfordret til at arbeidsgivere setter inn tiltak som fører til mindre trykk på kollektivtransporten, for eksempel ved hjemmekontor for ansatte som er avhengig av kollektivtransport og ikke er i samfunnskritiske funksjoner eller som enkelt kan jobbe hjemmefra. Det vil i utgangspunktet ikke være mulig for arbeidstaker å motsette seg en midlertidig ordning med arbeid hjemmefra, men det kan tenkes unntak. For at arbeid hjemmefra skal være forsvarlig må fasiliteter hjemme være tilfredsstillende. 

Arbeidsgiver skal vurdere risikoen for smitte på arbeidsplassen og iverksette tiltak for å hindre at de ansatte blir smittet eller selv utgjør en smitterisiko. Dette følger av arbeidsgivers HMS-plikter. Hvor omfattende tiltak som må iverksettes avhenger blant annet av typen arbeid, og i hvilken grad arbeidstakerne er i kontakt med andre i forbindelse med arbeidet.  

Alle bedrifter bør gjøre en konkret vurdering av hvilke smittebegrensningstiltak som kan være aktuelle. Dette kan f.eks. være hyppigere rengjøring, rutiner for håndvask, tiltak for ansatte som er spesielt utsatt, pålegg om å ta med PC hjem fra kontoret hver dag slik at arbeidstaker er forberedt på å kunne jobbe hjemmefra, etc. 

Arbeidsgiver må til enhver tid holde seg orientert om helsemyndighetenes råd og følge disse. 

ANSETTELSER

Et arbeidsforhold er et gjensidig avtaleforhold der den ansattes vesentlige ytelse er arbeidsytelsen, mens arbeidsgivers motytelse er lønn. En ansatt kan derfor som utgangspunkt ikke unnlate å møte på jobb uten å bryte sin del av avtalen; med mindre fraværet er legitimt. Uteblivelse som kun har sin årsak i frykt for smitte vil ikke ha legitim grunn og vil derfor teknisk sett være ugyldig fravær som kan få arbeidsrettslige konsekvenser. Dette svaret må imidlertid nyanseres for situasjoner der det foreligger omstendigheter som gir arbeidstaker legitim grunn til å utebli, for eksempel dersom vedkommende er i risikogruppen og det er påvist smitte på arbeidsplassen. 

Ansatte som selv tilhører risikogruppene, det vil si de som er over 65 år og/eller har risikabelt underliggende sykdomsbilde, må skjermes særskilt, enten på jobben eller hjemme.  

FHI definerer følgende personer til å være i risikogruppene: 

 • Eldre personer (over 65 år) 
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 
 • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (covid-19). 

FHI gir råd til risikogruppene differensiert etter om smittespredningen i samfunnet er lav eller høy, og etter differensiering av risikogruppene. Risikogruppene må for alle tilfeller vurderes særskilt med hensyn til smittevern, og vi anbefaler at arbeidsgiver følger de råd FHI gir.

Dersom arbeidsgiver har pålagt en fast ansatt deltid- eller fulltidsansatt å ta ekstravakt, vil denne vakten (mertiden/overtiden) kunne avlyses når som helst før vakten starter. Dette i kraft av arbeidsgivers styringsrett og som følge av at behovet for mertid/overtid er bortfalt. 

Er det gjort en avtale med en «ekstern» ekstrahjelp/timevikar vil avlysning uten lønnskonsekvens for arbeidsgiver, avhenge av om arbeidsgiver i avtalen (f.eks. i telefonsamtale evt. i rammeavtale) om å «ta vakta» har tatt forbehold om behovet fortsatt er tilstede når vakten skal gjennomføres. Har arbeidsgiver ikke tatt slikt forbehold, består arbeidsgivers lønnsplikt. 

Hvis behovet ikke bortfaller -eller varsel ikke gis før vedkommende har møtt på vakt, bør arbeidsgiver som hovedregel finne alternativt arbeid til vedkommende. Hvis det ikke finnes alternativt arbeid og den ansatte sendes hjem uten å ha startet på arbeidet, har den ansatte rett på minst to timer betalt. Blir den ansatte sendt hjem etter å ha påbegynt arbeidet, har vedkommende rett på minst fire timer. 

Dersom arbeidsgiver og arbeidstager, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikke lenger er tilstede, blir enige om at arbeidstager ikke skal utføre annet arbeid enn det avtalte, bortfaller arbeidsgivers lønnsplikt. 

ARBEIDSTID OG FERIE

Den ekstraordinære situasjonen kan fremtvinge et behov for å redusere smittefaren blant ansatte som må møte på jobb. Ett av tiltakene i så måte kan være å endre gjeldende arbeidsplaner på kort varsel. KS og Samfunnsbedriftene har derfor inngått avtale med arbeidstakerorganisasjonene om bla. utvidede grenser for overtidsarbeidstid og redusert varslingsfrist for nye arbeidsplaner. Partene er enige om at det gjelder en varslingsfrist på tre dager for endringer i arbeidsplan.    

HTAs bestemmelser om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid gjelder første gang nåværende arbeidsplan (gjeldende ved denne avtalens inngåelse) blir endret med kortere varsel enn 14 dager.    

Avspasering er ikke lovregulert. Det vil normalt bli en tolkning av hva avtalen lokalt sier om spørsmålet. Selv om arbeidsgiver kan pålegge avspasering, anbefaler vi en dialog mellom partene i den spesielle tiden vi er inne i nå. Avspasering er uansett et godt alternativ for eksempel der arbeidstaker må være hjemme med barn som følge av stengt barnehage eller skole, og han eller hun ikke har flere sykt barn-dager igjen. 

Dersom virksomheten har behov for større beredskap enn først antatt, kan det være behov for å endre fastsatt feire. Dette er det anledning til hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger og dersom «avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder», jf. ferieloven § 6 (3). 

Fastsatt ferie er i utgangspunktet bindende for partene.  Vilkårene for endring av fastsatt ferie er strenge, og arbeidsgiver har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt. Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å strekke seg langt for å unngå endring av fastsatt ferie, og begrense det til tilfeller der det er nødvendig for å sikre samfunnskritisk beredskap 

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte endring av ferien med arbeidstaker, som også har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter som følger av en omlegging av ferien, og plikter å opplyse om disse utgiftene i drøftingen med arbeidsgiver. 

Arbeidsgivere kan, fortrinnsvis i samarbeid med arbeidstakerne, ta ut fleksibiliteten som ligger i å spre ferieavviklingen over hele hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september dersom det er nødvendig for å sikre beredskap under koronakrisen.