Jonny Breivik
– Vårt overordnede mål er å styrke sjøtransporten og annen maritim næring i Bergensregionen gjennom utvikling av en effektiv og miljøriktig havnedrift med en framtidsrettet havneinfrastruktur, sier Bergens havnedirektør Jonny Breivik.
Lederintervjuet: Jonny Breivik

– Bærekraft er retningsgivende for alle veivalg

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Vi har tro på at sjøtransporten vil bli styrket gjennom det grønne skiftet, og utvikler derfor løsninger og infrastruktur som fremmer lavutslipp og nullutslipp. Bærekraft er førende for vår utvikling.

Det sier havnedirektør Jonny Breivik i Bergen Havn. Nylig fikk selskapet en bekreftelse på at de er på rett vei, siden de ble første mottaker av klima- og miljøprisen i nye Vestland fylkeskommune.

«Vi har særlig merket oss arbeidet med tilrettelegging av landstrøm for skip, og at Bergen har tatt initiativ til miljødifferensierte havneavgifter. Gjennom disse prosjektene viser prisvinneren seg å være en verdig mottaker av den første klima- og miljøprisen i Vestland fylkeskommune» sa leder Marthe Hammer i innstillingsnemnda ved overrekkelsen av prisen.

– Vi ser på tildelingen som en viktig anerkjennelse av våre bidrag i klimaomstillingen, og det gir oss økt motivasjon til å fortsette dette arbeidet. Både utbygging av landstrøm og innføring av miljøprising av cruiseskip som besøker havnen, har fått internasjonal oppmerksomhet. Det er derfor naturlig for oss å lansere disse løsningene også for utenlandske havner. Med denne flotte klimaprisen får vi den best tenkelige starten på lanseringen. Vi er rett og slett stolte av å motta denne prisen, sier Johnny Breivik.

Havnedirektøren er utdannet branningeniør fra Høgskolen i Gjøvik, men har også studert bygge- og anleggsteknikk ved Høgskulen på Vestlandet og gjennomført Luftkrigsskolen. Etter snaut tre år som sjef for Forsvarets lufthavnavdeling i Bodø og snaut fem år som daglig leder ved Hammerfest lufthavn, tok Breivik turen sørvestover til Bergen.

Med unntak av fem år som daglig leder i B Telle Trearbeid AS og B Telle Eigedom AS, tilbrakte Breivik tiden frem til 2017 som sjefingeniør, varabrannsjef og brannsjef i Bergen brannvesen. Høsten 2017 tiltrådte han stillingen som havnedirektør i Bergen.

Hvilken type leder er du?

– Jeg er en resultatorientert leder som er opptatt av at hele organisasjonen må spille sammen for å nå våre strategiske mål. Jeg håper og tror jeg har en inkluderende og åpen lederstil.

Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet?

– Bergen Havn har vært gjennom en voldsom omstilling de siste to årene: Fra et tradisjonelt kommunalt havnevesen preget av uro og stridigheter, til dagens aksjeselskap med hovedfokus på effektiv og bærekraftig havnedrift.

– Vårt overordnede mål er å styrke sjøtransporten og annen maritim næring i Bergensregionen gjennom utvikling av en effektiv og miljøriktig havnedrift med en framtidsrettet havneinfrastruktur.

Hva er det mest inspirerende i jobben din?

– Allsidigheten og spennvidden i arbeidsoppgavene – grensesnittet politikk-administrasjon, forretning og samfunnsutvikling. 

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Vi har en erfaren stab med god fag- og realkompetanse. I den fasen vi er inne i er hovedfokuset satt på endringskompetanse og digital utvikling.

Hvordan tror du arbeidslivet vil endre seg fremover, og hvordan vil dette påvirke ledelse?

– Jeg tror digitalisering og smartteknologi vil endre vår arbeidshverdag vesentlig. For oss handler det om å utvikle arbeidsoperasjoner som baseres på digital og sømløs kommunikasjon. De virksomheter som evner å benytte denne teknologien til god og effektiv samhandling vil styrke sin posisjon og konkurransekraft.    

Hva tenker du om framtidsutsiktene til kommunalt eide bedrifter?

– Det vil være avgjørende at viktige samfunnskritiske funksjoner er under offentlig kontroll også i fremtiden. Erfaringene fra koronakrisen viser viktigheten av å holde disse hjulene i gang. Slike funksjoner kan ikke være avhengige av et mer kortsiktig fokus tilpasset markedssituasjonen. Med sitt «evighetsperspektiv» har kommunene og kommunalt eide bedrifter spilt en nøkkelrolle. 

Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?

– Den viktigste verdien av å være medlem i Samfunnsbedriftene er tilgang på god og viktig kompetanse det ikke er mulig å opparbeide i den enkelte virksomhet. I den omstillingen vi har vært gjennom har kontakten med arbeidsgiverservice og advokattjenester vært viktig.