DSC0112
Administrerende direktør Pål Smits i Lindum AS tror både kommunalt eide selskaper og deres eierkommuner kommer til å bli mer profesjonelle de neste årene.
Lederintervjuet: Pål Smits

Forventer mer profesjonelle bedrifter og eiere

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Framtidsutsiktene til kommunalt eide selskaper kommer veldig an på hva eierne vil med bedriftene sine. Hvorfor skal de eie dem, og hvilke formål skal de oppfylle?

Det sier administrerende direktør Pål Smits i Lindum AS før han legger til:

– Vi kommer nok til å se en ytterligere profesjonalisering av både eiere og bedrifter de neste årene.

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune, men har virksomhet over store deler av området rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet og Sørlandet. Etter etableringen i 1998 har det vokst til å bli et av Norges mest innovative avfallsselskaper innen bærekraft og sirkulærøkonomi.

Konsernet med morselskapet Lindum AS og fire datterselskaper driver virksomhet på en rekke områder innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Det omfatter mottak og behandling av forurensede masser, deponering, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning/avsetning av trevirke. I tillegg driver de produksjon av energi, produksjon av kvalitetsjord og -kompost og containerutleie til private og næringskunder. 215 ansatte sørget i 2019 for en omsetning på 640 millioner kroner – og et overskudd etter skatt til eierne på 42 millioner kroner. Eieren Drammen Kommune får 15,3 millioner kroner i utbytte fra Lindum AS. I 2020 er antall ansatte redusert til 155 da driften av gjenvinningsstasjoner er virksomhetsoverført til eierne av disse.

Selv er Pål Smits utdannet ved Oslo ingeniørhøyskole og Agder Ingeniør- og distriktshøyskole, og har siden studert økonomi, prosjektledelse og coaching ved Handelshøyskolen BI. Før han bygget opp Lindum fra starten i 1997, jobbet Smits 11 år i det rådgivende ingeniørselskapet Grøner.

Hvilken type leder er du?

– Jeg er nok en leder som prøver å samle organisasjonen, se helheten, bygge gode team, la alle få muligheter og vise at de utvikler seg.

Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet?

– Lindum skal være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning. Vi skal være et eksempel på at grønn vekst er mulig. Det å bidra til et bedre klima, miljø og ressursforvaltning gjennom egne tiltak og tiltak hos og for våre kunder skal lønne seg og gi økonomisk verdiskaping.

Hva er det mest inspirerende i jobben din?

– Det må være å få lov til å jobbe med noe som er meningsfylt og viktig og som skaper samfunnsmessig nytte. Det betyr mye å skape verdier og sunne arbeidsplasser der ansatte får utvikle seg.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Vi kjører en del intern opplæring, og er nå i ferd med å digitalisere dette. Enkelte medarbeidere tar kompetansegivende studier og noen deltar på kurs. Forøvrig jobber vi mye med selvlæring.

Og med bærekraft og samfunnsansvar?

– Alt vi gjør skal bidra til økt bærekraft, derfor er dette et avgjørende sjekkpunkt for alt vi driver med og skal drive med framover. Vi er tydelige på at vi tar et samfunnsansvar med utgangspunkt i å redusere samfunnets negative miljøbelastninger, ikke minst gjennom vår FoU-virksomhet og kompetansebygging i og utenfor egen virksomhet. Vi bidrar til å skape arbeidsplasser til alle.

Hvordan tror du arbeidslivet vil endre seg fremover, og hvordan vil dette påvirke ledelse?

– Det blir mer digitalt, yngre ansatte vil tilføre mye ny kompetanse og stille andre krav til arbeidsgiver. Det vil være helt avgjørende at lederne er åpne for og positive til endringer. Kompetanse og evnen til å utnytte denne vil være veldig vesentlig.

Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?

– Ja det har vi. Det har gitt oss muligheten til å påvirke våre rammebetingelser, ha gode og ordnede forhold mellom ansatte og bedrift, et nettverk av andre bedrifter innen samme bransje men ikke minst også bedrifter med samme type eier og som også er opptatt av å ta samfunnsansvar.