Daglig leder Ingjerd Vikse i Haugesund Parkering.
– Etter 19 år i ulike lederroller er ledelse fortsatt utrolig spennende, og resultatene får en først når medarbeidere får et handlingsrom og føler mestring, sier daglig leder Ingjerd Vikse i Haugesund Parkering.
Lederintervjuet: Ingjerd Vikse

Klimavennlig parkering

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Tittelen kan virke som et paradoks, men i Haugesund Parkering står FNs bærekraftsmål høyt. – Dette handler om mer enn organisering av biler. God parkering er godt for klimaet, sier daglig leder Ingjerd Vikse i Haugesund Parkering.

Hun forteller at det er to av FNs bærekraftsmål som er spesielt viktige for bedriften: Bidra til å skape en bærekraftig by, og legge til rette for god infrastruktur.

– Vi har blant annet et større prosjekt om visningsskilt til parkeringshus – med den hensikt å unngå leteparkering. Når det er enkelt for kunden å sette fra seg bilen, vil det redusere klimautslipp og logistikken i byen blir betraktelig bedre, sier Vikse.

– Det er samtidig økning i antall elbiler i Norge, og det vil bety mye for utforming av bykjernene. Vi har installert ladestasjoner for el-bil, og nye anlegg vil i fremtiden tilpasses både el-biler og mikromobilitet i større grad.

– Dessuten har avgiftsparkering innvirkning på klimaet, siden det regulerer tilgjengeligheten på parkeringsplasser i en by. Kunsten er å fastsette de rette avgiftene slik at byen blir tilgjengelig, samtidig som biler fortsatt blir et transportmiddel når en har behov for det. Her vil fremtidsbildet være annerledes. Det er en forventning om nullvekst i kjøretøy, men samtidig øker nybilsalg som aldri før. Haugesund Parkering har også gjort noen interne grep med å bruke el-sykkel og el-bil som fremkomstmiddel. Ikke minst er våre trafikkbetjenter mest synlige til fots, sier Vikse.

Mestring og ledelse

Ingjerd Vikse har en bachelor i sosialt arbeid fra Høgskolen i Bergen, og har siden tatt videreutdanning innen pedagogikk, organisasjon og ledelse. Hun har jobbet i NAV og sosialtjenesten i Haugesund kommune, og før Vikse tiltrådte som daglig leder i Haugesund Parkering var hun avdelingsleder for NAV/Flyktningetjenesten.

– I mitt lederskap har jeg stor tro på mestringsorientert ledelse. Jeg mener at det er viktig å skape en god grunnmur i organisasjonen med verdier og visjon. Det må samtidig være verdier som har en mening for de ansatte og som en kan ha som felles rettesnor, sier hun.

– Mitt mål er å skape en god arbeidshverdag for mine ansatte, og at dette igjen fører til at våre kunder får et godt sluttprodukt. Jeg trives veldig godt med å skape resultater, og at vi som team klarer dette i fellesskap. Jeg forsøker å være bevisst på mine positive egenskaper, som evne til å planlegge i stor skala, jobbe målbevisst, opprettholde kvalitet og ikke minst være imøtekommende.  

– Når en utøver ledelse mener jeg at det er viktig å vise både internt og eksternt hvilken retning bedriften skal, og det er min jobb å trygge denne prosessen. Etter 19 år i ulike lederroller er ledelse fortsatt utrolig spennende, og resultatene får en først når medarbeidere får et handlingsrom og føler mestring, sier Vikse.

Tar vare på byen

Haugesund Parkering har som mål å være et fremtidsrettet selskap som tilbyr høy standard innen parkering. Både ansatte, styret og ledelsen ønsker å skape noe for byen.

– Haugesund Parkering har visjonen «Tar vare på byen din», og dette setter alle ansatte høyt.

Kjerneoppgavene våre er trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet. Ved å hele tiden ha disse med oss i bakhodet, vil det gi en mulighet for å gi en retning.

– I våre vedtekter står det at vi skal bidra til sentrumsutvikling i Haugesund. Den store målsettingen er å få etablert en parkeringstunnel som vil endre bruk av overflater, og som vil være en av de viktigste investeringene som er utført i Haugesund på lang tid, sier Vikse.

Mer enn organisering

Hun innså veldig raskt etter ansettelsen at parkering handler om mye mer enn hun trodde. 

– Jobben inneholder så mye mer enn å organisere parkerte biler. Det handler om kommunikasjon, koordinering, teknologi og ivaretakelse av offentlige forvaltningsoppgaver. Det er utrolig givende å forholde seg til et helt regionsenter for å skape en forståelse av de endringene vi hittil har gjort, og basere den på tillit til jobben vi utfører.

– Det som likevel er mest inspirerende i jobben, er når vi har dialog med publikum, og når vi har bidratt til trygghet i for eksempel skoleområder. Den takknemligheten enkelte viser, er noe som gir oss alle i bedriften en god dag, sier Vikse.

Hun tror læring og kompetanseutvikling er helt nødvendig for at de skal kunne utvikle et bedre tjenestetilbud for publikum.

– Den enkle metoden «bra at – bedre hvis» kan gi viktig kunnskap for veien videre. Vi har i fellesskap blitt enige om en kompetanseplan med opplæringstiltak vi tenker er viktige for oss for å møte fremtiden. Samtidig er det viktig å få impulser utenfra, blant annet ved å hente læring fra andre sammenlignbare bedrifter eller fra Samfunnsbedriftene. Vi forsøker aktivt å utvide vårt nettverk slik at vi kan få mer allsidig kunnskap. 

Rekruttering og integrering

Med snart to tiår som leder bak seg, har Ingjerd Vikse lært seg å se et godt stykke inn i fremtiden. 

– For øyeblikket er det et utrolig bra arbeidsmarked, og det er arbeidstakerne som sitter med de rette kortene. Bedriftene må derfor kunne tilby noe ekstra til sine arbeidstakere. I fremtiden vil det være enkelte bransjer som vil ha utfordringer med å få dekket behovet for arbeidstakere. En befolkning hvor levealderen øker og et lavere antall går inn i arbeidslivet, vil være en av de største utfordringene som arbeidslivet og ledere må løse, sier hun.

– Lederne må være kreative ved rekruttering, og ikke minst bli gode på integrering, siden man vil være avhengig av arbeidsinnvandring. I enkelte perioder vil det være svingninger, og det kan bety at enkelte må endre arbeidsforhold hyppigere. En leder må da tenke på hvordan en skal sikre kontinuiteten. Tanken om å ha samme jobb et helt yrkesliv vil nok være fraværende i fremtiden.

– Endringstakten i arbeidslivet vil være stor i fremtiden, det viser blant annet hvordan teknologien har endret arbeidslivet allerede, og her har vi så vidt startet endringsreisen. Jeg tror at særdeles høy kompetanse vil gjenspeile arbeidslivet fremover. Samtidig vil det føre til en forskjell mellom personer med høy og lav kompetanse. Her må bedriftene hele tiden tenke utvikling og læring for å kunne håndtere fremtidige endringsprosesser. 

God dialog med eierne

Ingjerd Vikse ser gode framtidsutsikter for Haugesund Parkering, ikke minst fordi selskapet er heleid av kommunen.

– Det er svært god dialog med eierne, samtidig som selskapet har et godt handlingsrom. Det som i størst grad vil påvirke utsiktene for kommunalt eide bedrifter er kommunesammenslåinger. Det vil påvirke strukturen, rammer for utførelse og ikke minst organisasjonskultur.

– Samtidig åpner det opp nye muligheter, men veien for å komme dit kan i enkelte tilfeller være lang. Det kan også være relevant med sammenslåing av selskap med tanke på effektivisering, sier Vikse.