Knut Thomas Kusslid 2
– Positivt engasjement og «drive» på alle nivåer er nødvendig for å lykkes, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid i Trondheim Havn IKS.
Lederintervjuet: Knut Thomas Kusslid

– Menneskene er viktigst

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Stikkord som samhandling, relasjonsbygging, involvering, kommunikasjon, respekt, trivsel og motivasjon står helt sentralt for meg.

Det sier Knut Thomas Kusslid, som siden 2018 har vært havnedirektør i Trondheim Havn IKS, som eies av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Kusslid legger stor vekt på organisasjonskultur i sin jobb som leder.

– Det er helt fundamentalt å skape en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som underbygger og løfter frem våre verdier i hverdagen – og som virker selvforsterkende. Positivt engasjement og «drive» på alle nivåer er nødvendig for å lykkes. Det må være lov å feile så lenge man lærer av det – og deler denne læringen med kollegene, sier han.

Kusslid har sin utdannelse fra Forsvaret, Høgskolen i Molde, Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole. Der har han studert blant annet logistikk, økonomi og ledelse. Kusslid har hatt en rekke lederstillinger innenfor olje/gass i selskapene BP Norge og Teekay Offshore Production. I tillegg til jobben som havnedirektør er han styreleder i det midtnorske havnesamarbeidet Kysthavnalliansen.

Hvilken type leder er du? 

– Min lederfilosofi er dypt forankret i verdibasert ledelse. En av mine største drivkrefter er å bidra til å «skape» – tanken om at vi alle har evner, erfaringer og kompetanse som er verdifulle og som satt i system bidrar til å skape resultater på alle plan, og ikke bare når det gjelder økonomiske resultater.

Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet?

– Vår visjon i Trondheim Havn er «Et Havnekraftig Trøndelag». Vår «Strategiplan 2030» gir et tydelig uttrykk for hva innholdet i visjonen er og hvilke mål og ambisjoner vi ønsker for virksomheten. Vi ønsker å bli en Norges første helt utslippsfrie havner, bidra til å flytte vesentlig mer gods fra vei til sjøtransport, tilrettelegge enda bedre for næringslivets behov for sjønære industriarealer, og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger som øker vår egen og den maritime næringens konkurransefordeler. På denne måten blir vi enda mer relevante og skaper enda mer verdi – både for samfunnet, våre eierkommuner, næringslivet og for oss selv som havneselskap.

Hva er det mest inspirerende i jobben din?

– Alle de flinke menneskene jeg arbeider med: Både internt og rundt oss – alle de som deler mange av de samme ønskene og ambisjonene for fremtiden, og som har nødvendig «passion» og «drive» for å lykkes.   

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Det siste året har vi satt økt fokus på kunnskapsdeling gjennom bedre samhandling, kommunikasjon og større grad av involvering. Vi har gjennomført gode prosjekter på internkommunikasjon og IT, og fått på plass nye plattformer som understøtter kunnskapsdeling.

– Vi har blitt bedre til å dele informasjon, gjennom enkle ting som å gjøre presentasjoner tilgjengelige når noen har deltatt på fagmøter og konferanser. Vi har også organisert større oppgaver og prosjekter i tverrfaglige team, og ikke bare i enkeltavdelinger.

Og med bærekraft og samfunnsansvar?

– Vi arbeider på flere nivå med bærekraft og samfunnsansvar. 80 prosent av alle varer som importeres og eksporteres fra Norge skjer ved bruk av sjøtransport. Norge har alltid vært en verdensledende sjøfartsnasjon, og har i dag en unik posisjon med kunnskap og teknologi innen både maritim sektor, olje og gass, og innen havbruk.

– Som offentlig havneselskap spiller vi en viktig rolle i å bidra til det «grønne skiftet», for eksempel gjennom prosjekter innen landstrømteknologi, nye energibærere og mer klimavennlig drivstoff. Samtidig har havnene en viktig oppgave i å tilrettelegge for et miljøvennlig næringsliv som vil redusere sitt klimafotavtrykk. De ønsker tilgang på ren energi og de ønsker konkurransedyktige vilkår. Vi arbeider med flere konkrete utviklingsplaner som understøtter disse behovene.

– Gjennom Kysthavnalliansen arbeider vi aktivt sammen med regionens øvrige havneselskaper, vareeiere og havbruksnæringen for å flytte frakt av norskprodusert sjømat fra vei til sjø. Dette vil redusere utslipp, veislitasje og trafikkulykker.

– Samtidig har vi et sterkt fokus på å redusere våre egne utslipp i Trondheim Havn. Vi skal være 100 prosent utslippsfrie innen 2030, og arbeider blant annet med utskifting av vår egen kjøretøy- og maskinpark. Bærekraft handler også om mer enn å redusere klimautslipp – noe FNs 17 bærekraftsmål er en god påminnelse om. Vi ser at vi kan påvirke flere av disse målene. Livet under vann, marin forsøpling og de enorme plastproblemene er områder som opptar oss mye.                    

Hvordan tror du arbeidslivet vil endre seg fremover, og hvordan vil dette påvirke ledelse?

– Samfunnet endrer seg raskt, og med det også arbeidslivet. Jeg tror den nordiske arbeidslivsmodellen er en meget god plattform for å lykkes i en global økonomi hvor også våre største samfunnsutfordringer er globale. Den største av dem – klimakrisen – kommer fundamentalt til å endre hvordan vi lever og konsumerer, og hvordan næringslivet produserer og transporterer varer og tjenester.

– Teknologiutvikling, økt digitalisering og krav til digitale ferdigheter – både hos ledere og medarbeidere – vil øke. Endringskompetanse som bidrar til rask omstilling, nytenking og innovasjon vil bli enda mer etterspurt.               

Hva tenker du om framtidsutsiktene til kommunalt eide bedrifter?

– Kommunalt eide bedrifter, som Trondheim Havn, er ofte virksomheter med tydelig samfunnsoppdrag, og oppfattes som meningsfulle og verdifulle. Jeg opplever at mange søker seg til jobber i virksomheter som nettopp oppleves som meningsfulle, og som skaper verdier utover de rent økonomiske. Derfor vil kommunalt eide virksomheter kunne lykkes godt i kampen om de «gode hodene» i fremtiden.

– Samtidig er det hensiktsmessig å organisere mange av «fellesskapets oppgaver» i offentlige foretak, enten kommunale foretak (KF), interkommunale selskaper (IKS) eller som aksjeselskaper. Framtidsutsiktene bør derfor være meget gode.      

Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?

– I Trondheim Havn har vi hatt – og har – stor nytte av medlemskapet. Vi er en del av bransjeorganisasjonen Norske Havner som samler alle de norske offentlige havnene, og de bidrar til å styrke vår synlighet, konkurranseevne og utvikling.

– Norske Havner gjør en fenomenal jobb for oss, og de blir viktige for at vi som havner skal lykkes i fremtiden. I tillegg benytter vi i stor grad tjenester innenfor arbeidsgiverservice, juridiske og andre tjenester. Vi er en relativt liten organisasjon i Trondheim Havn med begrensede muligheter til å inneha egen spisskompetanse på alle områder. Da er Samfunnsbedriftene til stor hjelp.