Anne Hjort Brannsjef
– Jeg prøver å være en visjonær, tydelig og målrettet leder som ser alle ansatte, sier brannsjef Anne Hjort i Asker og Bærum brann og redning IKS.
Lederintervjuet: Anne Hjort

Vil bli best på godt og inkluderende arbeidsmiljø

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Vi skal være blant Norges aller beste brann- og redningsvesen på godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier brannsjef Anne Hjort i Asker og Bærum brann og redning IKS.

Det er ingen liten ambisjon. Over hele landet arbeider brann- og redningstjenester med å sikre mangfold i bransjen. Kun 2,9 prosent av de ansatte i norsk beredskap er kvinner, men tallet stiger. Ikke minst takket være Nettverk for kvinner i brann og redning og den utrettelige innsatsen til Anne Hjort og andre brannsjefer som har innsett at økt mangfold gir bedre beredskapstjenester til innbyggere og næringsliv.

– Vi trenger flere kvinner i utrykningsstyrkene i norske brannvesen. Den viktigste jobben for å få til det er å definere tydeligere hvilke kvalifikasjoner vi ønsker – slik at vi ikke går på akkord med kvalifikasjonsprinsippet.

Hjort er utdannet sivilingeniør i bygge- og anleggsteknikk, og jobbet som geoteknisk rådgiver før hun tilbrakte 17 år i Stavanger brann- og feiervesen. Hun arbeidet deretter et par år med brannprosjektering i Multiconsult før hun kom til Asker og Bærum brannvesen i 2006. Tidligere i år ble de slått sammen med Hurum brannvesen og Røyken brann og redning, og Hjort leder nå et interkommunalt selskap med 170 ansatte som har ansvar for et område på 569 kvadratkilometer og 222.000 innbyggere.

Hvilken type leder er du?

– Det spørsmålet burde mine kolleger svare på. Jeg prøver å være en visjonær, tydelig og målrettet leder som ser alle ansatte. Jeg har noe å strekke meg etter på alle områdene, men kanskje mest på det visjonære og det å være tydelig nok. Jeg er antagelig for glad i konsensus.

Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet?

– At vi skal være et av de aller beste brann- og redningsvesen i Norge, særlig på håndteringsevne ved større hendelser – også på andre hendelser enn brann, arbeid mot sårbare grupper innenfor vårt felt, kompetanseutvikling og markedsarbeid.

– Vi skal også være blant de beste på godt og inkluderende arbeidsmiljø, økonomistyring slik at innbyggerne får så mye som mulig for pengene, samt i å ta i bruk ny teknologi som er formålstjenlig og innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Hva er det mest inspirerende i jobben din?

– Det mest inspirerende er å være vesentlig for innbyggerne – det vil si å redde liv, verdier og miljø. Samtidig er det inspirerende å arbeide med mennesker – å få de ansatte til å hente ut det beste i seg selv og hverandre, og at de løfter hverandre fremfor å fremheve seg selv.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Vi har ganske gode systemer i forhold til brannmannskaper, men for resten av bedriften er dette et satsningsområde hvor vi må bli bedre. Helt konkret vil vi gå fram ved å kartlegge kompetansegap i hver avdeling og seksjon, utarbeide kompetanseplan som blir oppdatert gjennom kompetansekartleggingssamtaler i forbindelse med medarbeidersamtaler, gjennomføre kompetanseheving og/eller rekruttering, og deretter tilbake til kartlegging av kompetansegap.

Og med bærekraft og samfunnsansvar?

– Også her har vi noe å hente, antagelig fordi vi tenker for mye på at vår hovedoppgave som er et samfunnsansvar. Styret i Asker og Bærum brann og redning har bedt om en sak om brannvesenets miljøavtrykk.

Hvordan tror du arbeidslivet vil endre seg fremover, og hvordan vil dette påvirke ledelse?

– For oss tror jeg vil det bli mer prosjektarbeid og utviklingsoppgaver og mindre tradisjonell ledelse i linjen, mer samarbeid med nabobrannvesen, mer nasjonalt engasjement og mer digitalisering. Det vil kreve mer av oss som ledere, men vil også utvikle oss.

Hva tenker du om framtidsutsiktene til kommunalt eide bedrifter?

– Jeg tror vi er kommet for å bli, men at vi vil få tøffere utfordringer.

Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?

– Ja, absolutt og på mange måter. De har gitt uvurderlig kompetansebistand og konkrete råd i forbindelse med forhandlinger, samt avgjørende juristhjelp i personalsaker og i forbindelse med en anmeldelse til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Samfunnsbedriftene gir også personlig, faglig og menneskelig utvikling og støtte gjennom bransjestyreverv. Og så har vi fått støtte i virksomhetsutvikling, bistand i sammenslåingsprosess og kompetanseutvikling på ledernivå gjennom lederutviklingsprogrammet.