Flyplass - krediter jeshoots.com.jpg
Naturalytelser er i utgangspunktet skattepliktige på samme måte som vanlig lønn. (Foto: jeeshoots.com).
Skattereglene for naturalytelser:

Frynsegoder til de ansatte? Regelverket endres påny

Naturalytelser og lønn • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Etter at de nye skattereglene for naturalytelser trådte i kraft 1. januar 2019, kom det press fra mange hold om endringer. Finansdepartementet har nå gjort om på deler av regelverket.

Utfordringen for virksomhetene blir å finne en praktisk måte å forholde seg til de nye reglene. Her omhandles skattereglene slik de skal gjelde framover.

Naturalytelser

Naturalytelser, eller frynsegoder, er lønn som består av annet enn penger og er i utgangspunktet skattepliktige på samme måte som vanlig lønn.

Reglene for skattlegging av naturalytelser kan deles inn i fire deler (kilde: Finansdepartementet):

  1. Arbeidsgiver har ansvaret for å innrapportere alle skattepliktige fordeler de ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet. Dette gjelder både når ytelsen kommer direkte fra arbeidsgiver og når den kommer fra arbeidsgivers forretningsforbindelser eller andre arbeidsgiver har inngått avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester.

  2. Hvilken verdi som skal legges til grunn for beregning av fordelene. Det er omsetningsverdien som skal legges til grunn for beregning av fordelene.

  3. Reglene for skattefrie personalrabatter. Skattefrie personalrabatter gjelder for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt er kr. 8000,-.

  4. For skattefritak på gaver er det ikke et krav at disse omsettes i arbeidsgivers virksomhet. Summen av den skattefrie grensen for slike gaver kan ikke overstige kr. 2000,-. Til sammen kan en ansatt etter dette motta skattefrie personalrabatter og gaver for kr. 10.000,- i året.

  5. Enkelte særbestemmelser som skattefri overtidsmat og fri avis.

Gaver i arbeidsforhold (FSFIN § 5-15-1)

Tabellen under viser en oversikt over ved hvilke anledninger og innenfor hvilke beløpsgrenser ansatte kan motta skattefrie gaver fra arbeidsgiver. Forutsetningen for skattefrie gaver er at gavene gis som generelle ordninger i bedriften og består av en naturalytelse.

Vær oppmerksom på at gaver fra tredjeparter (arbeidsgivers kunder og leverandører) inngår i beløpene. Det er arbeidsgiver som må sørge for å få informasjon om gaver en ansatt mottar fra en tredjepart.

I mange tilfeller finnes det etiske retningslinjer i virksomhetene som sier noe om hva det er lov å motta. Disse sammenfaller ikke alltid med skattereglene.

Bonusordninger

Arbeidsgiver plikter å innrapportere ansattes private bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng som lønn.

Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet i sluttbrukermarkedet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng.

Arbeidsgiver bør ha rutiner som fanger opp dette. Det er ikke laget noen regler som pålegger f. eks. flyselskaper å rapportere uttak av bonuspoeng.

Fordeler den ansatte får for å ha sølv- eller gullkort er ikke skattepliktig. Dette kan gjelde bruk av lounge, oppgradering av flybillett eller gratis mat og drikke.

Bagatellmessige bonuser/kick-backs, f.eks. på bonuspoeng på Coop- eller Trumf-kort som arbeidstakeren mottar privat ved utlegg på kjøp for arbeidsgiver er ikke skattepliktige.

Det er mulig å donere opptjente bonuspoeng til frivillige organisasjoner. Slike donasjoner utløser ikke en skatteplikt for den ansatte.

Personalrabatter

Personalrabatter er en undergruppe av naturalytelser.

Slike rabatter helt opp til 100 % på varer og tjenester som omsettes av arbeidsgiver (eller i samme konsern) kan gis skattefritt.

Beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter er 8000 kroner, og inkluderer rabatt som gis av en tredjepart som arbeidsgivers kunder og leverandører.

Tredjepartsrabatt

Som hovedregel er ytelser en arbeidstaker mottar fra tredjeparter i forbindelse med arbeidsforholdet skattepliktig fra første krone. Dette er ytelser fra arbeidsgivers kunder og leverandører.

Arbeidsgiver har plikt til å innrapportere slike ytelser, og plikt til å gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Tredjepartsytelser kan bestå av en rekke ulike ytelser, for eksempel gaver, deltakelse på turer, eller ulike arrangementer som konserter, forestillinger eller idrettsstevner.

«Naborabatt»

Enkelte typer tredjepartsrabatter er ikke skattepliktige. Dette gjelder rabatter fra tredjeparter som ikke er arbeidsgivers forretningspartner. Eksempler på dette er rabatter de ansatte får f. eks. hos salonger, butikker, bakere o.l. som ligger i nærområdet til arbeidsstedet. Vilkåret er at arbeidsgiver kun er en formidler av rabatten til de ansatte, og kan ikke være en forretningspartner til den som gir rabatten.

Enkelte særbestemmelser

Overtidsmat
Nå kan arbeidstaker få dekket et måltid skattefritt dersom de jobber sammenhengende mer enn 10 timer. Det er arbeidstiden, ikke fraværet fra hjemmet, som vil være avgjørende.

Beløpsgrensen for måltidet er kr. 200,- og vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker maten som en naturalytelse eller om arbeidstaker legger ut og får refusjon.

Fri avis
Det må foreligge et tjenstlig behov for å få dekket abonnement på en eller flere avis eller nyhetstjenester skattefritt.

Fribilletter i transportnæringen

Fribilletter må beskattes som personalrabatter dersom rabatten overstiger 10000 kroner per år (8000 i personalrabatt og 2000 i gaver).

Iverksettelse av disse reglene utsettes til 1. juli 2019. Hensikten med det er å gi transportselskapene tid til å utforme billettordninger som i større grad er i samsvar med den enkelte ansattes private reisebehov og nye skatteregler.

Fram til da kan transportselskapene opprettholde tidligere ordninger med fribilletter uten skattlegging. 

Fribilletter i teatre og lignende

Ansatte kan motta fribilletter, kioskvarer og lignende varer på egen arbeidsplass til en verdi av inntil 10000 kroner (8000 i personalrabatt og 2000 i gaver) uten skattlegging.