Foto JD Mason - Unsplash.jpg
Pensjonistlønn er en type lønn som alderspensjonister kan tjene uten å få redusert alderspensjonen sin. (Foto: JD Mason/Unsplash)

Pensjonistlønn har nye satser fra 2020

Naturalytelser og lønn • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Den 1. januar 2020 ble satsen for pensjonistlønnen endret fra kr. 207,- til kr. 214,- per faktisk arbeidet time.

I Bedriftsavtalen finner du bestemmelsen om pensjonistvilkår i kapittel 1 § 12, pkt, 12.5. I Energiavtale I finner du bestemmelsen i kapittel 1 § 3-8. I Energiavtale II er tilsvarende bestemmelse i kapittel 1 § 3-7.

For de bedriftene som følger Hovedtariffavtalen finnes bestemmelsen i SGS 2020, Pensjonsordninger, kapittel 1 § 3-2.