Ofte stilte spørsmål

Ekspander alle / Skjul alle
Ansettelse

I motsetning til hva som gjelder for staten fremgår det verken av lov eller tariffavtale at ledige stillinger må lyses ut eksternt. Men både i det offentlige og…

Det er krav om at de ansatte skal informeres når det bli en ledig stilling i bedriften. Både deltidsansatte og midlertidig ansatte skal informeres. Også innleid…

Fra tid til annen har våre medlemmer spørsmål om når og hvor lenge de kan ansette arbeidstakere for en tidsbegrenset periode. Det kan være behov for et vikariat, en prosjektstilling eller en styrket arbeidsstokk for en gitt periode. Det er viktig å være oppmerksom på at regelverket for midlertidig ansettelse er strengt og at konsekvensene for å gjøre feil, kan innebære at arbeidstakeren har krav på fast ansettelse.

Alle arbeidsavtaler, både med fast ansatte og midlertidig ansatte, skal være skriftlige.

Det er listet opp minimumskrav til arbeidsavtaler i arbeidsmiljøloven …

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte prinsippene for bruk av midlertidige ansettelser, oppdragstakere og innleid arbeidskraft minst to ganger i året med tillitsv…

Midlertidige arbeidsavtaler går ut når den avtalte perioden er over, uten at det er behov for noen oppsigelse.

Har arbeidstakeren vært ansatt i mer enn 12 måne…

Vanlig prøvetid kan bare avtales i opp til 6 måneder.

Fra 1. juli 2015 åpner arbeidsmiljøloven for midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder uten nærmere begru…

I en del stillinger kan søkernes helse være avgjørende for hvor godt de kan gjøre jobben. Det er tillatt å spørre om det er noe ved stillingen som kan være utfo…

Bedriften bestemmer selv om det skal være prøvetid i alle stillinger. Verken arbeidsmiljøloven eller tariffavtalene krever dette. Dersom det velges å ha prøveti…

Som hovedregel vil det ikke være anledning til å avtale ny prøvetid hos samme arbeidsgiver. 

Det kan likevel være en viss adgang til å avtale ny prøvetid derso…

Hvis det ved ansettelsen er skriftlig opplyst om at prøvetiden kan forlenges dersom arbeidstakeren har fravær i prøvetiden, kan perioden forlenges med lengden a…

Når det blir en stilling ledig i bedriften skal deltidsansatte som allerede er fast ansatte i bedriften tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil full stil…

Fortrinnsrett gir en tidligere ansatt krav på ansettelse fremfor andre aktuelle kandidater til en ledig stilling hos sin tidligere arbeidsgiver, jf. arbeidsmilj…

Nei, arbeidstakere som er midlertidig ansatt som deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av/i samarbeid med NAV (etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokst…

Alle ansatte, uavhengig av stillingsbrøk eller varighet av ansettelsen, har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Det er arbeidsgivers plikt å lage et utkast ti…

Normalt underskrives arbeidsavtalen i god tid før arbeidstakeren skal starte i ny jobb, men av og til er dette av ulike årsaker vanskelig å få til. Arbeidsmiljø…

Det er bare øverste leder i bedriften som kan ansettes i en åremålsstilling, dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-10. I dette ligger at det normalt bare er en…

Likebehandlingsprinsippet omfatter innleide arbeidstakere og deres rettigheter.

I arbeidsmiljøloven § 14-12a er det fastslått at innleide arbeidstakere og virk…

Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse kjennetegnes ved at en selvstendig økonomisk enhet (en organisert helhet av personer og aktiviteter som gjør det mulig å utøve en økonom…

En planlagt virksomhetsoverdragelse skal drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig. Øvrige ansatte bør også informeres i en tidlig fase og gjennom hele p…

Lønnsarbeidet kan være eksempel på en selvstendig organisert enhet som vil beholde egenarten selv etter flytting til andre, slik at reglene for virksomhetsoverd…

Virksomhetsoverdragelse er i seg selv ikke oppsigelsesgrunn verken hos ny eller tidligere arbeidstaker. Men, dersom man ved rasjonalisering av arbeidet eller på…

En arbeidstaker som har vært ansatt i minst 12 måneder i løpet av de siste to årene før overdragelsestidspunktet, og som har reservert seg mot å bli med over ti…

De individuelle rettighetene og pliktene arbeidstakerne hadde i sin arbeidsavtale eller rettigheter som følger av arbeidsforholdet med tidligere arbeidsgiver ov…

Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstakeren er til disposisjon for bedriften. Motsatt er arbeidsfri som er den tiden han ikke står til disposisjon.

Arbeidstid inklu…

I KS Bedrift-området er alminnelig arbeidstid som hovedregel 37,5 time per uke.

Den alminnelige arbeidstiden kan ikke overstige 9 timer per 24 timer. Medarbeid…

Hvis den daglige arbeidstiden er mer enn fem og en halv time skal arbeidstakerne ha pause i arbeidet. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den d…

I en del tilfeller kan arbeidstakere ha rett til deltid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 (4), når dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Ek…

Arbeid ut over avtalt arbeidstid per dag og per uke godtgjøres med overtid. Det må være et særlig og tidsavgrenset behov for ekstra innsats for at overtid skal …

Hovedregelen er at arbeid utover den avtalte arbeidstiden bare er tillatt når «det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov».

Noen arbeidstakere har rett ti…

Bedriften kan pålegge en arbeidstaker å arbeide 10 timer overtid i løpet av 7 dager, maksimalt 25 timer i 4 sammenhengende uker, og 200 timer innenfor en period…

Samlet arbeidstid, summen av den avtalte arbeidstiden og overtid, kan utgjøre inntil 13 timer per dag og inntil 48 timer i uken.

Arbeidsmiljøloven (§ 10-6 (9))…

Ja, så lenge ukentlig arbeidstid i gjennomsnitt over 52 uker ikke overstiger 37,5 time (eventuelt 35,5 eller 33,6 timer for arbeidstakere med belastende arbeids…

Utgangpunktet er at søndager og helgedager skal være arbeidsfri. Det er bare når arbeidets art gjør det nødvendig at arbeid på søndager og helgedager er tillatt…

Nattarbeid er arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00, og er i utgangspunktet forbudt (arbeidsmiljøloven § 10-11). Nattarbeid er bare tillatt når arbeidets art gjø…

Dette er regulert i § 5-6.5 i både Energiavtale I og Energiavtale II.

Der står det at dersom en ansatt blir syk når vedkommende etter arbeidsplanen skal ha ber…

Ja, hvis en deltidsansatt de siste 12 måneder jevnlig har utført arbeid utover det som følger av arbeidsavtalen har personen krav på å få en stilling som tilsva…

Som hovedregel skal arbeidstakerne ha minst 11 timer sammenhengende fri hvert døgn før de går på jobb på nytt. Etter skriftlig avtale med tillitsvalgte kan dett…

Den ukentlige arbeidsfrie perioden skal være 35 timer. Dette går fram av arbeidsmiljøloven § 10-8 (2). Bestemmelsen gir arbeidstaker rett til en sammenhengende …

En ansatt som arbeider overtid fra senest klokken 23.00 og som avslutter tidligst klokken 03.00 får fri med lønn hele neste påfølgende arbeidsdag. Dette reguler…

Som hovedregel skal 1/7 av beredskapsvakten utenfor arbeidsstedet regnes inn i den alminnelige arbeidstid. Omregnet arbeidstid må i utgangspunktet regnes sammen…

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte én gang i året. Dette følger av Bedriftsavtalen og HTA § 2.3.1, og av arbeidsmiljølove…

Dersom arbeidsgiver ser at den oppsatte (planlagte) arbeidsplanen, ikke samsvarer med det reelle behov, oppstår det et behov for å endre arbeids-/skiftplanen. D…

Med fleksibel arbeidstid menes ulike ordninger der arbeidstakeren innenfor gitte rammer selv holder «regnskap» med egen arbeidstid.

Fleksibel arbeidstid er i u…

Ingen av KS Bedrifts tariffavtaler gir arbeidstakere rett til mat eller «matpenger» ved overtidsarbeid, men vi utelukker ikke at noen bedrifter likevel har loka…

Det er arbeidstakers plikt å overholde arbeidstiden. Dersom arbeidstaker kommer gjentatte ganger for sent på jobb, kan dette få konsekvenser for arbeidsforholde…

Når en arbeidstaker har beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, men blir syk, har arbeidstakeren likevel krav på den fritid hun/han normalt ville ha opptjent i he…

Den høye satsen for kvelds- og nattillegg etter HTA og Bedriftsavtalen 5.4.1 tilkjennes arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner. Kvelds- og n…

Arbeidstakere i «ledende» og «særlig uavhengige stillinger».

Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet alle arbeidstakere, men i arbeidsmiljøloven er det …

For at en arbeidstaker skal ha krav på 35,5 timers arbeidsuke etter Hovedtariffavtalen § 4.2.2 og Bedriftsavtalen § 4.2 (B) må flere vilkår være oppfylt.

For d…

Ferie og permisjon

Det er arbeidsgiver som bestemmer når hovedferien skal avvikles, innenfor de rammene ferieloven setter opp. Før arbeidsgiveren bestemmer når ferien skal avvikle…

Som hovedregel skal ferie avvikles som bestemt.

Det kan likevel oppstå situasjoner der arbeidsgiver får behov for å endre ferien selv om arbeidstaker har fått …

Når det er arbeidsgiver som har sagt opp arbeidstakeren er det avhengig av lengden på oppsigelsestiden om det kan kreves at ferie blir avviklet i oppsigelsestid…

Når ferieperioden er bestemt før arbeidstakeren sier opp stillingen sin, får oppsigelsen ingen betydning for avviklingen av ferie. Ferien kan avvikles som beste…

Det er opp til arbeidsgiver å vurdere om bedriften er tjent med å gi en arbeidstaker permisjon for å prøve seg i en stilling hos en annen arbeidsgiver. Verken l…

Arbeidstaker som kommer tilbake etter foreldrepermisjon har rett til å komme tilbake til samme eller tilsvarende stilling som vedkommende forlot (likestillingsl…

Arbeidstaker som legger fram legeerklæring som viser at vedkommende har vært syk i ferien, har rett til å få tilsvarende ferie erstattet. Dette gjelder fra førs…

Alle arbeidstakere, ”enhver som utfører arbeid i annens tjeneste”,  har rett til ferie etter ferielovens § 2. Dette gjelder altså alle fra den som er ansatt som…

Ferieåret er den periode hvor ferien som hovedregel skal avvikles. Ferieåret følger kalenderåret.

Opptjeningsåret er den perioden som legges til grunn for bere…

Minimumsregler for arbeidstakeres rett til permisjon for å ta videreutdanning kom inn i arbeidsmiljøloven i år 2000. Vilkårene for å kunne ta slik permisjon er …

I HTA § 14.3 er det eksplisitt sagt at det kan avtales bindingstid på inntil 2 år dersom arbeidsgiver yter vesentlig økonomisk støtte til utdanning.

Også bedri…

Ja, arbeidstakere er pliktig til å ta ut feriefritiden hvert år. Arbeidsgivere er pålagt å se til at dette skjer.

Arbeidstakere som ikke har opparbeidet full o…

Det er ikke noe forbud mot å avtale at en som er i foreldrepermisjon kan jobbe noe selv om han/hun er i permisjon. Dette gjelder både egne arbeidstakere og arbe…

Alle arbeidstakere, både heltids- og deltidsansatte, har rett til 5 uker feriefri i løpet av året.

De 5 ukene er den samlede ferien som følger av lov og tariff…

Endring og opphør av arbeidsforhold

Forutsatt at stillingens grunnpreg ikke forandres, kan bedriften ensidig bestemme at arbeidstakerne skal utføre nye oppgaver.

Hvis bedriften skal slutte å utfø…

Arbeidstakere har ikke noe generelt krav på å bli omplassert i bedriften, dersom de for eksempel skulle ønske å prøve noe annet eller mistrives i egen avdeling.…

Nei, en arbeidstaker som har funnet seg ny jobb må stå i stillingen i den avtalte oppsigelsesperioden – hvis dere ikke blir enige om å avslutte arbeidsforholdet…

Nei, bedriften må varsle arbeidstakeren 6 måneder før vedkommende fyller 70 år dersom bedriften ønsker fratreden da.

Fratreden kan tidligst kreves 6 måneder et…

Bruk av advarsler for å gjøre arbeidstakere oppmerksom på at de har opptrådt kritikkverdig eller brutt arbeidsavtalen kan være hensiktsmessig når bedriften har …

Bruk av advarsler er ikke lovregulert, og det stilles heller ikke bestemte formkrav til utforming av slike. Det bør likevel framgå tydelig hva arbeidsgiver mene…

I oppsigelsessaker som har kommet for retten der arbeidstakere er sagt opp på grunn av eget forhold, viser praksis at det har betydning for rettens vurdering av…

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold vil normalt være bygget på at arbeidstakeren har brutt plikter eller ikke oppfylt sine forpliktelser etter arbeidsa…

Når situasjonen er kommet så langt at bedriften vurderer å si opp en arbeidstaker, skal det (dersom det er praktisk mulig) drøftes med arbeidstakeren og med arb…

Hvis det foreligger en konkret mistanke om at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og virksomhetens behov tilsier det, kan ar…

Permittering er en midlertidig fristilling fra hele eller deler av arbeidsavtalen. Dette betyr at arbeidsgiver er fritatt fra å betale lønn og de ansatte er fri…

Ordrenekt fra arbeidstaker er utvilsomt et forhold som kan gi saklig grunn til oppsigelse – eller i ytterste konsekvens avskjed.

En ordre foreligger når arbeid…

En avskjed vil normalt ramme arbeidstakeren hardere enn oppsigelse. Ved avskjed heves arbeidsavtalen og arbeidstakeren må ”gå på dagen”. Avskjed er derfor forbe…

Normalt gjelder det en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Oppsigelse i prøvetiden er på 14 dager. Oppsigelsesfristen regnes fra den dagen oppsigelsen er…

Varsling på arbeidsplassen

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på jobben.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling er inntatt i kapittel 2A. Arbeidstakers rett til å varsle…

Arbeidsmiljølovens varslingsregler gjelder alle situasjoner der en arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold. Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 gir arbeidstaker …

Det er alle forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet, og som er eller kan være i strid med lover og regler, virksomhetens retningslinj…

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å legge til rette for varsling. Internt kan arbeidstaker si fra via tjenestevei, tillitsvalgt, verneombud eller andre pe…

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) krever at arbeidstakers fremgangsmåte er forsvarlig.

Kravet er ment som en sikkerhetsventil som skal verne mot unødige skader på …

Ja, reglene i arbeidsmiljøloven er ikke til hinder for dette. Arbeidstakeren kan be om anonymitet ved videre behandling av saken eller å velge ikke å oppgi navn…

Varslingsrett kan bare begrenses ved lovgivning. Taushetsplikt i avtaler, instruks, reglement eller lignende som begrenser varslingsretten er derfor ulovlige.

Arbeidsmiljøloven § 2 A-2 forbyr gjengjeldelse mot en arbeidstaker som har varslet i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Arbeidsgiver kan ikke ”straffe” den …

Dette spørsmålet må vurderes etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Et grunnleggende krav er at varslingen skal være forsvarlig. Det vil den være dersom den er…

Tariff

Som medlem i KS Bedrift er dere forpliktet til å følge de(n) til enhver tid gjeldende tariffavtale(r) for deres bransje/sektor. Dette gjelder både Hovedavtale, …

Ordinær ansiennitet angir hvor lenge du har vært ansatt hos arbeidsgiver og kan benyttes for å rangere ansatte ved f.eks. rekruttering, nedbemanning eller permi…

Ja det skal gjennomføres lokale forhandlinger hvert år. Etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet, skal det med bakgrunn i bedriftens økonomiske situasjo…

Ikke alltid for alle grupper. For ansatte i gruppe 1 er de ordinære lokale forhandlingene en pålagt andel av det sentrale lønnsoppgjøret. Ordinære lokale forhan…

Ikke alltid for alle grupper. For ansatte i kap. 4 er de ordinære lokale forhandlingene en evt. pålagt andel av det sentrale lønnsoppgjøret. Ordinære lokale for…

Hovedavtalens del A § 4-5 er en hjemmel for at hvem som helst av de lokale partene kan kreve at det opprettes en lokal særavtale. En slik avtale kan ikke være i…

Lokale særavtaler er avtaler som forhandles fram mellom den enkelte bedrift og lokale tillitsvalgt(e). Man kan i utgangspunktet inngå avtaler om mye, men man ka…

Ja! Bestemmelser i en arbeidsavtale som strider mot en tariffavtale som partene i bedriften er bundet av, er ugyldige.

Dette er essensen i det såkalte ufravike…

Pensjon

Selv om aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble endret 1. juli 2015, er den generelle aldersgrensen fortsatt 70 år i vårt tariffområde. Den laveste tillatte bedri…

Alle bedriftene i KS Bedrift tariffområde er knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning. Se HTA og Bedriftsavtalen kapittel 2, og energiavtalene § 12.

Energ…

Etter å ha jobbet for det i mange år har KS Bedrift nå oppnådd en enighet med våre motparter i energiavtalene om at det skal være mulig for partene i energibedr…

Ja, medlemmene i KS Bedrift er omfattet av AFP-ordning gjennom tariffavtalene. Arbeidstakerne har dermed mulighet til å ta ut hel eller delvis AFP fra fylte 62 …

Arbeidstaker må fortsatt være tilsatt og reell arbeidstaker i en virksomhet som er tilsluttet ordningen når AFP tas ut. Arbeidstakere som må slutte i arbeid på …

Ja, også tilkallingshjelper opparbeider pensjonsrettigheter. Når de er i arbeid omfattes de av tariffavtalene. Slike arbeidstakere skal etterinnmeldes til KLP v…

Alderspensjonister kan ansettes på pensjonistvilkår og lønnes på timebasis i henhold til gjeldende tariffavtaler.

Alderspensjonister ansatt på pensjonistvilkår…

Bortsett fra pensjonister som arbeider på pensjonistvilkår, skal alle ansatte meldes inn i pensjonsordningen.

Tidligere var det en regel om at ansatte i gjenno…

Befolkningens levealder øker, og i gjennomsnitt får vi flere år som pensjonister. De som er omfattet av offentlige tjenestepensjon, er sikret samme nivå på sin …

En arbeidstaker som er omfattet av en særaldersgrense har plikt til å fratre når denne særaldersgrensen er oppnådd.

«Særaldersgrense» er en aldersgrense som er…

Offentlig tjenestepensjon er i prinsippet sammensatt av pensjon fra folketrygden og på toppen av den en andel fra leverandøren av tjenestepensjonen.

Nå er det …

Sykefravær

Nærmeste leder bør ta kontakt så snart som mulig. Om mulig bør nærmeste leder avklare hvor lang tid sykefraværet antas å vare, og om fraværet skyldes noe i arbe…

Nei, arbeidstaker trenger ikke å oppgi diagnose. Diagnose er taushetsbelagt informasjon og kommer heller ikke fram på sykmeldingen. Arbeidstakeren plikter å opp…

Tilretteleggingsplikten er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 4-6 og innebærer en plikt til individuell tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne på…

Dersom det viser seg umulig å tilrettelegge for at arbeidstaker kan fortsette i sitt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver vurdere omplassering/overføring til annet…

En sykmeldt arbeidstaker skal ved tilrettelegging fortrinnsvis tilbake til sitt vanlige arbeid. Dessuten er arbeidstakeren i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-…

En sykmeldt arbeidstaker kan ikke sies opp med sykefraværet som begrunnelse de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Dette følger av arbeidsmi…

Arbeidstakere som oppholder seg i Norge eller i EØS-området har rett til sykepenger hvis de blir syke i løpet av ferien. Forutsetningen er at de kan dokumentere…

Ja, en sykemeldt arbeidstaker har krav på «full lønn» under sykdom. Dette inkluderer de tilleggene arbeidstakeren mottar fast etter turnusplanen, for eksempel k…

4 uker: Arbeidsgiver skal lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. Dette skal skje senest innen 4 uker fra sykefraværet startet. Oppfølgingsplanen …

Normalt er det ingen grunn til å tvile på at arbeidstaker er syk når det kommer en sykmelding. Men av og til kan leder være sterkt i tvil om fraværet faktisk sk…

Dersom dere mener fraværet ikke skyldes sykdom (arbeidsuførhet) og ønsker å bestride sykemeldingen, må dere umiddelbart kontakte arbeidstakeren og gi vedkommend…

Når arbeidsgiver bestrider at fraværet skyldes sykdom, skal dere heller ikke betale ut sykepenger, men henvise arbeidstaker til NAV.

Hvis arbeidstaker som sett…

Helse, miljø og sikkerhet

Det verserer flere definisjoner om hva som regnes som trakassering og mobbing i arbeidsforhold. Arbeidstilsynet bruker denne:

«Det er trakassering når en eller…

Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) stiller krav om at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

Arbeidsgiver må organisere og…

Når noen melder fra om at de opplever mobbing, må bedriften vise at dette tas på alvor. Alle meldinger om mobbing må følges opp. Arbeidsgiver har plikt til å un…

Bedriften er pålagt både å forebygge at arbeidstakere utsettes for trakassering eller annen utilbørlig atferd og et ansvar for å følge opp hvis noen melder fra.…

Ja, i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 er det obligatorisk for arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsgiver er enhv…

Ja, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet har arbeidsgiver en plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant a…

Med databrille menes en særskilt brille som kun skal brukes i en arbeidssituasjon ved dataskjerm. Hvis en arbeidstaker som jevnlig, og som en betydelig del av s…