Brannmenn_fra_Bamble_brannvesen_02 (Foto - Bamble kommune).jpg
Årets oppgjør har vært mer komplisert enn et vanlig mellomoppgjør, fordi det i tillegg til lønn har handlet om pensjon. (Foto: Bamble kommune)
Tariff 2019 HTA:

Oppgjøret 2019 for Hovedtariffavtalen – resultat etter mekling

Hovedtariffavtalen • Havn | Andre bransjer | Brann og redning

I meklingen som kom i havn 23. mai sluttet Unio og Akademikerne seg til den forhandlingsløsning KS, LO og YS kom frem til i slutten av april. Det foreligger derfor nå et resultat for mellomoppgjøret som gjelder for alle fire forhandlingssammenslutninger.

Sentralt oppgjør

Alle arbeidstakere i Hovedtariffavtalen kap. 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019 for alle, og framgår av meklerens forslag i oppgjøret 2019 om Hovedtariffavtalen.

I tillegg er det enighet om et særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019. Tiltaket gjelder for alle arbeidstakere med 3- og 4-årig høgskoleutdanning i stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning, samt arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i «Fagarbeiderstillinger» og «Stilling med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning». Med virkning fra 1. juli er garantilønna for disse arbeidstakerne økt ut over det generelle tillegget. Dette medfører at dersom grunnlønn per 30. juni 2019 er lavere enn ny garantilønn per 1. juli 2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til ny garantilønn.

Lønnstabellen over garantilønn og ansiennitetstillegg pr. 1. mai 2018 gjøres gjeldende fram til 30. juni 2019, og erstattes av ny lønnstabell per 1. juli 2019.

Ledere i HTA kapittel 4 får et generelt tillegg på 3,0 prosent per 1. mai 2019.

Lokale forhandlinger i 2020

Det var i årets oppgjør ikke rom for avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger i kap. 4. I en tid der mange kommuner og fylkeskommuner er i en sammenslåingsprosess, har partene i stedet valgt å avsette en romslig pott til lokale lønnsforhandlinger i 2020. Det gir kommunene og fylkeskommunene god tid til å planlegge og forberede neste års lokale lønnsforhandlinger. Endelige størrelser på lokal pott, virkningsdato og eventuelle føringer fastsettes ved hovedtariffoppgjøret i 2020.

Det følger at et av punktene fra meklingsforslaget at meklingspartene (KS, Unio og Akademikerne)  i den forbindelse også skal ta stilling til at undervisningspersonalet som et minimum skal sikres en pro rata andel av den lokale avsetningen basert på andelen av den lokale lønnsmassen.

Egen avtale om pensjon

Årets oppgjør har vært mer komplisert enn et vanlig mellomoppgjør, fordi det i tillegg til lønn har handlet om pensjon.

Det er nå enighet om opprettelse av sentral generell særavtale om pensjonsordninger, se protokoll,  vedlegg 1 til protokoll - SGS 2020 Pensjonsordninger og vedlegg 2 til protokoll.

Forhandlingene om opprettelsen sluttføres i juni 2019, men ikraftreden vil være 1. januar 2020.

Lenker:

Meklerens forslag i oppgjøret 2019 om Hovedtariffavtalen

KS' endelige tilbud av 1. mai 2019 i oppgjøret om Hovedtariffavtalen