Hovedtariffavtalen Thisisengineering Unsplash
(Foto: ThisisEngineering / Unsplash)
Lønnstvist KS/Unio i hovedtariffoppgjøret 2021

Resultat etter lønnstvisten mellom KS og Unio

Hovedtariffavtalen • Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Mellomoppgjør for bedrifter bundet av HTA – lønnstillegg kan nå iverksettes med virkning fra 4. juni for medlemmer av Unio

Lønnstvisten mellom KS og Unio er nå avgjort. Dette innebærer at mellomoppgjøret for 2021 for bedrifter som er bundet av HTA er klart også for Unio sine medlemmer, og kan iverksettes slik det fremgår nedenfor.

HTA – oppgjøret gikk i år til mekling hos Riksmekleren. KS og LO kommune, YS kommune og Akademikerne ble imidlertid enige om et forhandlingsresultat for mellomoppgjøret 2021 i slutten av mai, mens Unio valgte å gå til streik.

Streiken endte som kjent med tvungen lønnsnemd og 21. september i år avsa Rikslønnsnemnda sin kjennelse i lønnstvisten mellom Unio og KS etter årets tariffoppgjør.

Iverksetting av Rikslønnsnemdas kjennelse, herunder virkningstidspunkt og lokale forhandlinger

Rikslønnsnemndas kjennelse betyr at Unios medlemmer får de samme lønnstilleggene som de andre arbeidstakerorganisasjonene godtok i meklingen i mai. Innenfor en ramme på 2,82 prosent, gir det lønnsøkninger mellom 12 000 og 22 000 kroner.

Rikslønnsnemnda fastslår at virkningstidspunktet for lønnsjusteringene setter til 4. juni, da arbeidet ble gjenopptatt etter streiken. Ettersom alle Unios medlemmer var omfattet av konflikten, gjelder det samme virkningstidspunktet for ledere og andre arbeidstakere som får lønn forhandlet lokalt og som normalt får tillegg etter 1. mai.

En prosent av lønnsrammen for 2021 er satt av til lokale forhandlinger nå i høst. Unios medlemmer har mulighet til å få lokale tillegg i disse forhandlingene.  

Les mer om hvordan kjennelsen skal iverksettes