Som leder står du ofte alene når du må ta tak i viktige ting som ansettelser, oppfølging av ansatte, sykeoppfølging, ferie og permisjoner, opphør av arbeidsforhold, nedbemanning og permitteringer.

Samfunnsbedriftene Arbeidsgiverservice inviterer ca. 6 ganger i året til temadager, der ulike arbeidsgiverrelaterte emner blir satt i fokus.

Dette er dager med lav terskel for dialog mellom deltakere og innledere og der hovedpoenget er å komme i dybden på problemstillinger som er relevante i den daglige utøvelsen av arbeidsgiverrollen. Målsettingen er at deltakerne på temadagene skal ha med seg matnyttig kunnskap hjem.

Temadagene er enkle i formen, varer normalt fra kl. 1000 til 1500 og har lav deltakeravgift, fordi de i hovedsak er finansiert av OU-midler. Temaene er generelle, slik at alle bransjer og fagområder vil ha utbytte av å delta.

Vi arrangerer i tillegg et årlig arbeidsrettskurs hvor du treffer andre ledere i samme situasjon, samt våre erfarne kursholdere.

På våre temadager og kurs vil du blir utfordret til å reflektere over, og ta stilling til, viktige spørsmål som vil utvikle deg i din rolle som leder. Du vil møte andre ledere i samme situasjon, få mulighet til å dele erfaringer og bygge nettverk.

Invitasjonen gjelder alle våre medlemsbedrifter, og håpet er at det blir deltakelse fra flere bransjer og fagområder, slik at erfaringer kan deles også på tvers av bransjetilhørighet.

Se Samfunnsbedriftenes kalender for mer informasjon over planlagte temadager og kurs.