Samfunnsbedrifter bør ha fokus på etikk i hverdagen. Det å sikre forståelse av roller, habilitet og veivalg i hverdagen er kjernen i dette arbeidet.

Mange problemstillinger kan være aktuelle når ledere og ansatte sammen drøfter etiske dilemmaer for å bidra til en god bedriftskultur. 

Her finner du Samfunnsbedriftenes (tidligere KS Bedrift) veileder Etikkarbeidet i samfunnsbedriftene