Søk

Høringsuttalelse til NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Arbeidsgivere må ikke få nye plikter uten at det er behov

Arbeidere på byggefelt som diskuterer.
Det er ingen tendens til en økende todeling av arbeidsmarkedet med tanke på midlertidig og fast arbeidskraft. Foto: ThisisEngineering RAEng / Unplash
|
Publisert:
1. november 2021

Det blir feil å endre arbeidsmiljøloven for å være «føre var» når kartleggingen viser at det er stor stabilitet i norsk arbeidsliv. Det går frem av Samfunnsbedriftenes høringssvar den 27. oktober.

I høringssvaret har Samfunnsbedriftene flere innvendinger til flertallets forslag i NOU 2021: 9. Det mest betenkelige er forslaget om å utvide arbeidsgiveransvaret knyttet til stillingsvern.
Dette ville blant annet utvide plikten til å tilby annet passende arbeid ved en eventuell nedbemanning - ikke bare stillinger i bedriften, men også stillinger i eierkommunene eller andre bedrifter med samme eier.
Vi kan ikke se at utvalget på en god nok måte har utredet følgene av å la «kommunal sektor» omfattes av forslagene om å utvide stillingsvernet. Her er det mange ubesvarte spørsmål som kan berøre Samfunnsbedriftenes medlemmer.

Hvor langt går arbeidsgiveransvaret?

Det kan for eksempel være situasjoner der et interkommunalt selskap har behov for å nedbemanne. Vil selskapet da måtte kartlegge muligheten for å finne passende arbeid hos samtlige eierkommuner?
Det kan også oppstå behov for å nedbemanne i et selskap som er eiet av én kommune. Vil man da måtte kartlegge andre passende stillinger i samtlige virksomheter som kommunen har eierinteresser i?
Slike situasjoner ville skape store utfordringer for selskapet. Derfor bør disse spørsmålene utredes nærmere før man bestemmer seg for å utvide arbeidsgiveransvaret knyttet til stillingsvern - slik utvalgets flertall tar til orde for.

Vi bør heller styrke arbeidslivsmodellen

Samfunnsbedriftene mener at man heller bør styrke incentivene til at flere organiserer seg. Dessuten bør man forhandle frem tariffavtaler i deler av arbeidslivet som ikke har slike avtaler i dag.
I høringssvaret understreker Samfunnsbedriftene at man ønsker å videreføre den kollektive lønnsdannelsen og tariffavtaler i et organisert arbeidsliv. Faste ansettelser må være hovedregelen.
Om man ønsker å sikre gode forhold i norsk arbeidsliv, er slike virkemidler bedre egnet enn endringene i arbeidsmiljøloven som flertallet i Fougnerutvalget går inn for.

Les mer om

Fougnerutvalgets forslag

Samfunnsbedriftene har levert høringssvar om NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering:
Last ned høringssvaret
Det er det såkalte Fougnerutvalget som står bak denne utredningen. Utvalgets kartlegging av den norske modellen konkluderer med at det er stor stabilitet i norsk arbeidsliv. Bruken av midlertidig ansettelse (8 prosent) og innleie (1,5 - 2 prosent) er stabil.
Andelen selvstendige og bruken av midlertidig ansettelse har gått ned de siste 10-20 årene. Selv om det internasjonalt er tegn til en todeling av arbeidsmarkedet, ser ikke utvalget noen slik tendens i Norge.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern